annonse
Planer

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

SAMFUNNSHUSET: Forprosjektet for flerbrukshus i Alvdal skal utrede renovering og ombygging av eksisterende samfunnshus, slik at dette sammen med et nytt påbygg samlet framstår som et framtidsrettet og funksjonelt flerbrukshus. Foto: Ivar Thoresen

3. mars vedtok kommunestyret enstemmig å sette i gang et forprosjekt på flerbrukshus i Alvdal. Så langt har ingenting skjedd. – Vi må vite mer om økonomien først, sier rådmann Erling Straalberg.

Med en budsjettramme på 300.000 kroner vedtok kommunestyret i mars å få utarbeidet et forprosjekt for et framtidig flerbrukshus lokalisert til dagens samfunnshus.

Rapport i juni

I kommunestyrets vedtak ble arbeidsgruppa bedt om å utarbeide en framdriftsplan som skulle forelegges styringsgruppa - formannskapet, med følgende milepæler:
• Oppstart mars 2011
• Forslag innhold til formannskapet i mai
• Rapport til formannskapet i juni med foreløpig prisoverslag
• Underveisrapport primo september
• Sluttrapport med endelig planløsning og kostnadsoverslag innen utgangen av oktober 2011.
 Nå er det straks 1. juli, og det har ikke skjedd noe i etterkant av vedtaket.

Må vite mer

Som leder av forprosjektets arbeidsgruppe forklarer rådmann Erling Straalberg hvorfor hele prosjektet er satt på vent.
– Uten innføring av eiendomsskatt, eller gjennom annen finansiering, er det ikke rom for flerbrukshus nå. Og formannskapet har vært tydelig på at lovpålagte investeringer skal prioriteres.
– Jeg vil be om politiske signaler under kommunestyrets behandling av økonomiplanen i kommunestyret torsdag. En slik sak må være forankret der, sier Straalberg.
   Samtidig oppfatter han ikke at det umiddelbart er politisk vilje til å innføre eiendomsskatt.
  Derfor er det heller ikke blitt satt i gang noe forprosjekt.
  – Vi utreder ikke før vi ser hva vi har i lommeboka, sier Straalberg.

Frustrerende

Den manglende oppfølgingen av kommunestyrets vedtak har forundret og frustrert flere av aktørene som er utålmodig både i forhold til forprosjekt og realisering av flerbrukshus.
  – Vi har forståelse for at kommunen har mange økonomiske utfordringer å forholde seg til, og at det kanskje kan være urealistisk å bygge et flerbrukshus til 60 millioner kroner med bakgrunn den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Men så lenge det er bevilget penger til, og satt et mandat for et forprosjekt, bør dette gjennomføres i henhold til vedtaket. Dette blant annet for å få belyst om det kanskje kan realiseres et flerbrukshus til en lavere pris enn det som var tenkt i utgangspunktet, sier styreleder Rune Eng i Alvdal Friskliv.
  Alvdal Friskliv/Alvdal idrettslag har oppnevnt en felles representant i arbeidsgruppa som skulle utrede saken.

Styringsgruppe

Formannskapet ble oppnevnt til styringsgruppe, mens arbeidsgruppa skulle bestå av rådmann, en representant fra enhet kultur, en representant fra enhet kommunalteknikk, en representant fra Alvdal idrettslag/Friskliv, en representant fra øvrig kulturliv og en representant fra barne- og ungdomsrådet.
  Det ble videre vedtatt å opprette en referansegruppe med representanter fra blant andre skolene, kulturskola, kulturlivet (kor, korps, spellemannslag med flere), Storsteigen, Alvdal Friskliv, Synnøve Finden, øvrig næringsliv, Alvdal skytterlag og rådet for funksjonshemmede.

Forprosjektets mandat

Kommunestyret vedtok følgende mandat for forprosjektet:
• Forprosjektet baseres på komitéutredning om flerbrukshus fra komité B, 2010, men skal sikre en helhetlig og optimal ressursutnyttelse ved å hensynta etablerte funksjoner der de ligger i dag, blant annet kino i Aukrustsenteret og grendehus.
• Et flerbrukshus i Alvdal skal dekke funksjoner innen fysisk aktivitet, kultur og andre helsefremmende og trivselskapende aktiviteter.
• Forprosjektet gjennomføres i tråd med de økonomiske forutsetninger kommunestyret har lagt til grunn i økonomiplanen 2011 – 2017.
• Forprosjektet skal kartlegge og legge fram realistiske tall over hva som kan forventes av spillemidler og andre tilskudd ved finansiering av et flerbrukshus.
• Forprosjektet skal utrede renovering og ombygging av eksisterende samfunnshus, slik at dette sammen med et nytt påbygg samlet framstår som et framtidsrettet og funksjonelt flerbrukshus.
• Forprosjektet skal også:
- utrede og komme med forslag til lokaler for voksenopplæringen.
- utrede og komme med forslag til integrering av et frisklivssenter i et
flerbrukshuset.
- Se på muligheter for utnyttelse av lokaliteter ved Aukrustsenteret og Steien hotell til kulturformål som faller inn som en naturlig del i et flerbrukshus, skal utredes og hensyntas i prosjektet.
- utrede og komme med forslag til opparbeidelse av uteareal, parkering og
lignende. Forslaget skal under utarbeidelsen legges fram og drøftes med
Synnøve Finden og øvrige naboer der det er relevant.

RuneENgFriskliv

FRISKLIV: Styreleder Rune Eng i Alvdal Friskliv foran lokalene ved Shell der det blir treningssenter fra høsten. Etter hvert er håpet at lokalene kan bli en del av et nytt flerbrukshus. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse