annonse
PlanerPUSSES OPP: Knut Poppe er i gang med å pusse opp Steien Hotell. Foto: Ivar Thoresen.

Steiaprosjektet anbefaler Poppes søknad til Kulturminnefondet om støtte til oppussing av Steien Hotell

Prosjektleder i Steiaprosjektet, Ylva Sneltvedt har lagt ved en anbefaling til Knut Poppes søknad til Kulturminnefondet. Her forklarer hun bakgrunnen for at oppussingen av hotellet er viktig for Steia og bygda:

   –Tettstedsutviklingsprosjektet "Mulighetenes Steia" ble startet opp i 2008. Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle Steia til et levende og attraktivt sentrum, som fører til økt trivsel, trygghet og muligheter for næringsutvikling i hele Alvdal. I tillegg er det satt en del delmål som presiserer hovedmålet, blant annet at uterommet på Steia skal ha en estetisk utforming med gode og trygge møteplasser, forklarer Sneltvedt i brevet til Kulturminnefondet.


Viktige historiske bygninger

– De historiske bygningene på Steia utgjør en viktig del av prosjektarbeidet. Steien Hotell (1877), sammen med stasjonsbygningen m/tilliggende godshus og ilgodshus (1877), den gamle Østbybutikken (1920, oppbygd etter brann i 1917), det gamle Handelslaget (ca. 1919) og kirka (1861) representerer i dag restene fra "det opprinnelige Steia". I tillegg er det kommunalt eide "Jensenhuset", beliggende like ovenfor jernbanelina og stasjonsbygningen, også en bygning fra før 1920. 

   Jernbaneverket har i flere år arbeidet med sine verneplaner, deriblant Verneplanen for Rørosbanen, "Jernbanens stasjoner og steder". Jernbaneverket har siden oppstarten av tettstedsprosjektet signalisert og uttalt at det er svært aktuelt å velge Steia i Alvdal som stasjonsby i verneplanen. Dette fordi såpass mange bygninger fra den tidligere "Stasjonsbyen Lilleelvedalen" fortsatt er bevart, sier Sneltvedt.

Steia som stasjonsby

– Dersom Steia velges til stasjonsby i verneplanen innebærer dette at Jernbaneverket går inn med økonomiske ressurser og tilbakefører og setter i stand stasjonsområdet, stasjonsparken og de tilhørende stasjonsbygninger, noe som vil bety et stort og positivt løft for Steia. Et av Jernbaneverkets premisser for dette valget er imidlertid at eierne av de historiske nevnte bygningene sørger for at bygningene får tilbakeført sine opprinnelige utvendige fasader. Videre må kommunestyret i Alvdal i sitt planarbeide legge til rette for videreutvikling av Steia som et aktivt og levende handelssentrum, fortsetter prosjektlederen.

Viktig med oppussing

– Steien Hotell er etter mange år i forfall solgt til nye eiere, og bygningen står foran en full restaurering. Videre er eierne av den gamle Østbybutikken i gang med å tilbakeføre bygningens opprinnelige utvendige fasade fra 1920. Private bygningseiere på Steia er dermed godt i gang med å imøtekomme Jernbaneverkets "krav" for valg av Steia som stasjonsby i sin verneplan.

   Det er svært viktig for Steia og Alvdal at de nevnte bygningene settes i stand, og gjennom dette at Steien Hotell igjen fylles med aktivitet som kommer flest mulig til gode, samt at Østbybutikken fortsatt forblir i aktiv bruk som forretningslokale. Bygningene ligger rett overfor hverandre og det arbeides med utformingen av varemottak og uteplassen mellom bygningene.

Sneltvedt

Kommunen er gjennom sitt tettstedsutviklingsprosjekt i ferd med å utarbeide en helhetlig stedsutviklingsplan på Steia, og Alvdal kommunestyre har avsatt økonomiske ressurser i kommende planperiode (2012-2015) med formål å gjennomføre opprustning av sentrumsarealer på Steia. Opprusting av sentrumsarealene vil bli samarbeidsprosjekter mellom Alvdal kommune, private aktører, samt regionale (Hedmark Fylkeskommune) og statlige myndigheter (Statens Vegvesen og Jernbaneverket). Steien Hotell utgjør en svært viktig "brikke" i det pågående arbeidet med tettstedsutviklingen og den forestående fysiske opprustingen av sentrumsarealene og de historiske bygningene på Steia. Søknad om tilskudd til istandsetting av Steien Hotell anbefales, avslutter prosjektleder i Steiaprosjektet, Ylva Sneltvedt.

STØTTER: Prosjektleder Ylva Sneltvedt. Foto: Randi Nørstebø.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse