annonse
Planer

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

FLYTTES: Allerede i høst skal redskapshuset på kirkegården flytter til ny plassering nærmere jernbanelinja, forklarer kirketjener Roald Haug. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal sokneråd støtter planene for utvidelse av kirkegården slik Alvdal kommune har skissert.

Det er snarlig behov for utvidelse av kirkegården i Alvdal og det har vært flere møter mellom Alvdal kommune og kirken i Alvdal om saken, senest i slutten av august.

Tre etapper

I etterkant av det møtet kom Alvdal kommune tilbake med et forslag til Alvdal sokneråd om en utvidelse av kirkegården i tre etapper:
  • Som kortsiktig løsning flytting av redskapshuset til opparbeidet betongplate på oversida av kirkegården. Dette foreslås gjennomført i løpet av høsten og vil kunne frigi noen gravplasser for å løse det akutte behovet.
  • Neste trinn innebærer en utvidelse av kirkegården mot jernbanen. Kommunen ser for en langsgående utvidelse på ni meter. Kommunen mener denne løsningen kan romme minst 200 graver, og i tillegg gi 35 ekstra parkeringsplasser for kirka og sentrum. Dette mener kommunen er en løsning som vil dekke behovet på mellomlang sikt.
  • Siste trinn er å opparbeide området på nær to mål i nordenden av dagens kirkegård. Dette bør gjøres innen sju-åtte år, skisserer kommunen.
  I sum mener Alvdal kommune dette vil dekke kirkas behov for gravplasser i et 30 års perspektiv.

Soknerådet støtter

Alvdal sokneråd behandlet saken i sitt møte 1. september og slutter seg til løsningen fra kommunen når det gjelder flytting av redskapshuset allerede i høst.
  Soknerådet tar også til orientering tilbud om utvidelse mot jernbanen, og mener dette må gjøres innen to år på grunn av plassbehovet.
  Soknerådet peker på at det må avklares en videre utvidelse av Alvdal kirkegård inn i det kommunale planverk innen senest 2018 og foreslår at det opprettes et utvalg bestående av kirke og kommune for videre arbeid med arealbehovet til kirkegården.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse