annonse
PlanerENDELIG: – Nå får næringslivet endelig den planen de har etterspurt og administrasjonen rom til å jobbe videre, sa ordfører Olov Grøtting. Foto: Randi Nørstebø.

Kommunedelplanen for Alvdal tettsted gikk enstemmig igjennom kommunestyret i kveld etter fire års arbeid.

I februar 2007 bestemte det forrige kommunestyret at det skulle settes igang arbeid med nye kommunedelplan for Alvdal tettsted. Først i kveld på kommunestyrets siste møte ble planen sluttbehandlet.

Endret innspill

– Det har vært mange skjær i sjøen, sa ordfører Olov Grøtting under debatten torsdag kveld. Det miste skjæret i form av en utrydningstruet bille kalt Elvesandjeger, sa hun.

   Selv ikke siste runde i kommunestyret var uten nye endringer. Siden formannskapsmøtet for to uker siden har administrasjonen mottatt innspill fra det innleide konsulentfirmaet Asplan Viak som gjorde at administrasjonen la fram et alternativ 2 i tillegg til innstillingen som formannskapet vedtok for to uker siden.

Sentrumsnært område

– Vi har gått dit kompetansen på planarbeid er høyest sa rådmann Erling Straalberg før saksbehandler Inger Stubsjøen redegjorde for endringene i innstillingen til kommunestyret. Endringene er på bakgrunn av lovverket. Blant annet går endringene ut på at området fra Grindegga i sør til Statoil i nord ikke kan kalles sentrum likevel, men må kalles sentrumsnært område.

Best i forhold til lovverket

Kommunedelplanen for Alvdal tettsted omfatter hele området fra og med Kveberg i sør-øst til Plassen i nord-vest. Planen setter mål og legger overordnede rammer for utviklingen av Alvdal tettsted. Et enstemmig kommunestyre vedtok planen 31. mars i år, der det kontroversielle punktet var kommunestyrets beslutning om å utvide sentrumsbegrepet til å gjelder områdene fra Grindegga i sør til og med Statoil i nord, samtidig som reguleringsbestemmelsene for området ikke skulle endres. Det viser seg nå å ikke være mulig.

Inger Stubsjøen forklarte at administrasjonen har ivaretatt kommunestyrets intensjoner fra tidligere vedtak, samtidig som de har tatt hensyn til innspillene fra Asplan Viak i innstillingen. 

– Det vi legger fram mener vi er det beste ut fra lovverket, sa Stubsjøen som ikke la skjul på at hun skulle ønske de kunne lagt dette fram for politikerne tidligere.

Fra kommunestyrets vedtaksprotokoll:

Sak 63/11 KOMMUNEDELPLAN ALVDAL TETTSTED 2011-202

Vedtak:

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar kommunestyret Kommunedelplan for Alvdal tettsted 2011- 2014(20) bestående av følgende dokumenter.

  • - Kommunedelplan for Alvdal tettsted 2011-2014(20) med:
  • - Planbeskrivelse
  • - Bestemmelser og retningslinjer
  • - Konsekvensvurdering av utbyggingsområdene
  • - Plankart

2. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.

3. Alvdal kommune viser til henvendelse fra Jarle Tronslien med underskrivere mottatt 20 juni 2011 hvor det anmodes om at alternativ trase for RV 3 utredes.

4. Kommunen mener det er riktig å forstå henvendelsen som et innbyggerinitiativ, jfr Kommunelovens § 39a.

5. Kommunestyret viser til planforslaget hvor ny alternativ trase er lagt inn i planforslaget som nå er under behandling, samt at statens vegvesen har trasevalg for RV3 til vurdering og forutsetter at dagens trase opprettholdes i denne planperioden.

6. Kommunestyret vil avhengig av vegvesenets konklusjoner og anbefalinger vedr trasevalg, gjennomføre fullstendige utredninger, herunder konsekvensanalyser, for eventuell flytting av RV3 i forbindelse med rullering av sentrumsplanen / kommuneplanen.

7. Krav til nærmere angitte løsninger for veg og annen transport, §11-9 pkt.3

• Utvikling i "Det sentrumsnære området" skal bygge på nærhetsprinsippet, jfr. KDP s 16, slik at de enkelte delområdene ses i sammenheng og kyttes sammen på en funksjonell og god måte kommunikasjonsmessig.

• RV 3 gjennom Alvdalsbygda skal anlegges på en slik måte at området fra Grindegga til Statoil knyttes sammen og gir trafikksikre og gode løsninger for både lokal- og gjennomfartstrafikk.

• RV 3 anlegges med hensyn på effektiv gjennonmfartstrafikk

• Det skal velges løsninger som gir trafikksikkerhet og reduksjon av veiens barrierevirkning gjennom funksjonelle og gode ganglinjer

• RV 3 skal utvikles på en slik måte at lokalsamfunnet styrker sitt potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

8. Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap. §11-9 pkt.6.

• RV3-trasèen skal inngå som et viktig element i utviklingen innenfor "Det sentrumsnære området"

• Løsninger for RV3 skal ha fokus på estetikk og utformes slik at Alvdalsbygda oppleves som Fjellregionens inngangsport.

• Framtidig trasè skal anlegges slik at den hensyntar:

- Stedets identitet og særegne kvaliteter

- Naturmiljø og artsmangfold, herunder Glåma-vassdraget og vassdragsnære arealer, og sikrer tilgjengelighet til viktige frilufts- og kulturlandskapsområder og

kulturminner.

• Utforming av trasèn skal legge til rette for gode ganglinjer som sikrer kommunikasjon både nord-sør og øst-vest og gir gående og syklende gode og trafikksikre løsninger.

9. Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, jfr. §11-9 pkt.8.

• Alle forhold som er nevnt i pkt 3 og 6 skal belyses og avklares i påfølgende reguleringsplaner.

Bestemmelse 2.01.2, pkt2, endres med følgende ordlyd:

...skal benyttes til publikumsrettet / forretningsmessig / offentlig virksomhet......

Fullstendig møteprotokoll fra gårdagens kommunestyremøte kan du lese her.

 

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse