annonse
Planer MENNESKETS BELLONA: – Tronfjell Fredsuniversitet blir et menneskets Bellona, forteller Bjørn Pettersen. De allsidige lokalene vil kunne leies ut til andre. Foto: Randi Nørstebø.

Styreleder Bjørn Pettersen i Tronfjell Fredsuniversitet forteller gjerne om planene for Tronfjell Fredsuniversitet. Nå ser han fram til at detaljreguleringsplanen for fredsuniversitetet blir politisk behandlet førstkommende torsdag.

– Vi håper jo reguleringsplanen går igjennom, slik at vi kan innlede forhandlinger om en intensjonsavtale med grunneiere om kjøp av tomt, sier Bjørn Pettersen. Styrelederen i Tronfjell Fredsuniversitet ser konturene av et fredsuniversitet på Flattron innen overskuelig framtid. – Målet er at fredsuniversitetet skal være i drift innen år 2020, forteller Bjørn Pettersen.

100 års planlegging

Snart hundre år er gått siden Baral lanserte tanken om et internasjonalt fredssenter på Flattron. Mye planlegging og byråkrati har gått med siden den gang. Og mer skal det bli. Neste uke behandler Fast utvalg for plansaker detaljreguleringsplanen for Tronfjell Fredsuniversitet for andre gang. Grunneiere har vært bekymret for blant annet sauebeitet i området, men rådmannen anbefaler å vedta reguleringsplanen: – Rådmannen vurderer planforslaget dithen at de nødvendige hensyn til naturmangfold, naturressurser, kulturminner og dagens bruk er ivaretatt, skriver rådmannen i saksframstillinga og fortsetter: – Reguleringsplanen innebærer en tilrettelegging og økt tilgjengelighet i området med parkeringsplasser, tilrettelagte stier og et servicetilbud. Dette vil være et viktig ledd i kommunens satsing på reiseliv og turisme, mener rådmannen.

Bjørn Pettersen på sin side håper planutkastet går igjennom og at stiftelsen kan starte med fase to som er å reise ut i verden for å samle inn penger. For det er et enormt økonomisk løft som skal til for å realisere de bortimot sju målene med bebyggelse som skal samle fredssøkende mennesker fra hele verden til permafrosten under Tronfjell.

Planleggingen koster også, og Innovasjon Norge har så langt bidratt med 175 000 kroner til forprosjekt.

Konferansesal for 500

– Fredsuniversitet vil få positive følger for Alvdal, tror Pettersen og bekrefter at det blant annet vil være behov for mange overnattingsplasser for fredsuniversitetets besøkende. Hvor mange senger det vil være behov for i tillegg til fredsuniversitets egne boenheter, kan han ikke si for sikkert i dag. – Det vil være 100 sengeplasser i fredsuniversitetet, og 500 sitteplasser i konferansesalen. Det er basert på at flesteparten skal bo i bygda og transporteres opp, forteller Pettersen.

Selve bygget inneholder både boenheter, konferansesal for 500 gjester, et stjerneobservatorie og basseng. Et tårn rager fem etasjer, mens hoveddelen av bygget er tre etasjer høyt. Bygget er tenkt å skulle falle godt inn i omgivelsene og det er tenkt nøye ut hvordan energien skal spares mest mulig slik at en får benytte mest mulig av solas energi. Det vil være glass fra gulv til tak slik at naturen blir tett på. Selve byggingen kan også bety arbeid for bygdefolk:

– Vi ønsker å bruke mest mulig lokale aktører, bekrefter Pettersen. – De kjenner forholdene best og er ikke redd for en utfordring, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Fred2I NATUREN: Modell av fredsuniversitetet sett fra Trontoppen. Foto: fra plandokumentene.

Fred1MOT TV-TÅRNET: Modell av fredsuniversitetet sett mot Trontoppen. Foto: fra plandokumentene.

Lærer livskunst på tre måneder

Hovedaktiviteten i senteret vil være kursvirksomhet. Hovedtilbudet er et tre måneders kurs høst og vår for folk som vil ha et dypdykk i seg selv. – Vi kaller det livskunstkurs. Den første måneden skal de bruke på å bli kjent med seg selv og kroppen sin, den neste skal de bruke på å bli kjent med sinnet sitt og i den siste måneden skal de gå i en filosofiklasse og tenke over de universelle spørsmålene som "hvem er jeg, og hva er meningen", forteller Bjørn Pettersen. – Den eneste veien til global fred er at mennesket får indre fred, sier styrelederen og understreker at vestens mennesker ofte har en lang vei å få for å utvikle sinnet. – Vesten har fokusert veldig mye på vitenskap. Vitenskapen ser på mennesket som maskiner som drives av kjemi og fysikk. Men mennesket er først og fremst et mentalt vesen, mener Pettersen.

Festivaler og musikk

I tillegg til de tre måneder lange kursene vil fredsuniversitetet tilby tre ukers intensivkurs for de som ikke har mulighet til å være til fjells i tre måneder. Om vinteren vil det av naturlige årsaken være liten aktitivet i fredsuniversitetet. I tillegg til kursene vil lover Bjørn Pettersen at fredsuniversitetet huse et bredt spekter av kulturarrangement som festivaler og musikkarrangement, gjerne med folkemusikk, urbefolkningsmusikk eller sakral musikk.

– Fredsuniversitetet skal være for mennesket selv. Det nakne, naturlige mennesket, understreker Pettersen. Det skal ikke være for religion eller politikk eller informasjon, og ikke læring. Vi tar tak i hva som er universelt menneskelig, sier han.

Men nettopp for å kunne kartlegge alle mulighetene senteret byr på, leide stiftelsen inn Vingelen Utvikling til å lage en mulighetsanalyse av prosjektet. Analysen ser ikke på utfordringene rundt etableringen og byggingen av universitetet men kun driften den dagen den er i gang.

Mulighetsanalysen er utarbeidet av Hedvig Rognerud og legger ikke skjul på at det er et utfordrende prosjekt, men konkluderer positivt for stiftelsen og fredsuniversitetets del.

Må kommunisere tydelig

Vingelen Utvikling peker på at Tronfjell Fredsuniversitet har kommunikasjonsutfordringer: – Fredsuniversitet er et nytt begrep som kan skape forvirring, understreker Vingelen Utvikling og tenker at publikum for eksempel trenger svar på om det er et sted for utdanning på universitetsnivå og om det forskes på fred der. Videre kan publikum lure på om det er flere fredsuniversitet der Tronfjell Fredsuniversitet bare er et av flere.

Vingelen Utvikling har kun sett på mulighetene rundt driften, mulige markeder og mulighet for bærekraftig drift og ikke på finansiering av bygningene. Om dette uttaler Vingelen utvikling:

Kursvirksomhet viktigst

– Fredsuniversitetets viktigste markeder er kursvirksomhet, retreat, forum og konferanser, i tillegg til produktsalg, kunnskapsturisme, konserter og festivaler. Mulighetsanalysen lister opp flere mulige markeder som kan utredes nærmere, bl.a. utfluktssted med omvisning, foredrag og servering for andre reiselivsarrangement i regionen.

Analysen inneholder også en oversikt over mulige ringvirkninger av Fredsuniversitetets aktivitet både på individplan, lokalt plan, nasjonalt og internasjonalt. – Fredsuniversitetet vil kunne bidra med personlig utvikling og vekst, kunnskapsformidling og fred i verden, politikk i tillegg til mer målbare enheter som næringsutvikling og reiseliv, mener Vingelen Utvikling.

Ambisiøst og risikofylt

– Å bygge Tronfjell Fredsuniversitet er et ambisiøst prosjekt. Det er fundert på et grundig forarbeid og en solid forankring i det verdigrunnlaget universitetet representerer. Samtidig er realisering av dette prosjektet forbundet med en viss risiko med hensyn til finansiering og driftsutgifter. Flere av de planlagte aktivitetene har begrenset inntektspotensial sett i forhold til de kostnadene bygging og drift av det planlagte fredsuniversitetet vil føre med seg. De vil derfor ha behov for driftsstøtte i form av gaver, prosjektfinansiering, gunstige avtaler og en stor grad av frivillig arbeid. Praktikantordninger, dugnader og innsamlingsaksjoner vil bli en del av hverdagen, og økonomiske utfordringer kan flytte fokus vekk fra fredsuniversitetets overordnede mål og visjon, advarer Vingelen Utvikling men konkluderer likevel positivt: – Fredsuniversitetets intensjon og overordnede mål er likevel så tidsaktuelt, så viktig og så godt forankret, at det absolutt vurderes som realistisk å få med seg de riktige støttespillere til å realisere prosjektet, avslutter Hedvig Rognerud i Vingelen Utvikling.

Mer informasjon:

Planbeskrivelsen og mulighetsanalysen kan du lese i saksdokumentene til Fast utvalg for plansaker.

Tronfjell fredsuniversitet egne nettsider finner du her; http://www.tronuni.org/

Pettersen2JOBBER FOR FREDSUNIVERSITET: Bjørn Pettersen tar opp arven etter Baral og jobber for å realisere Tronfjell Fredsuniversitet. Foto: Randi Nørstebø.

fred3MODELL FRA 2003: Tronfjell Fredsuniversitet slik det var tenkt i 2003. Foto: tronuni.org.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse