annonse
PlanerKARTSKISSE: Denne kartskissen viser det omtrentelige arealet som i torsdagens planutvalgsmøte ble godkjent til formål biovarmeanlegg. I høyre kant ser vi rv. 3 med Tavernas bygningsmasse i sentrum av skissen. Ill: Alvdal kommune.

Planutvalget i Alvdal godkjente i torsdagens møte den omsøkte fradelingen av inntil 2 dekar på eiendommen GID 7/113, med formål biovarmeanlegg. På forhånd var det imidlertid kommet bekymring knyttet til jordvernet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Den omsøkte parsellen ligger inntil regulert vei i reguleringsplanen «Steimosletta – Taverna» og innenfor LNF-område i kommunedelplanen for Alvdal tettsted, vedtatt i 2011.Området er regulert til kombinert formål «forretninger/reiseliv/service». Grunneier Lars Einar Skarpsno er søker, mens erverver Alvdal Biovarme v/Martin Lier, har gitt begrunnelse for dispensasjonen ved brev datert 25.august 2012.

Godkjent i Formannsskapet

Det omsøkte arealet, og for øvrig hele Steimosletta, ligger også innenfor flomsoneområde for 200-årsflom. Ved behandling etter jordloven har formannskapet i møte den 08.11.2012 fattet følgende vedtak:

  1. Alvdal kommune, formannskapet, gir Lars Einar Skarpsno samtykke til fradeling og omdisponering av 2,0 dekar fulldyrka jord på Fjøsenget, del av driftsenheten Smedplassen, gnr. 7 bnr. 3 mfl i Alvdal. Dersom deling ikke er rekvirert eller arbeid for å nytte jorda til det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at samtykket er gitt, faller samtykket bort.
  2. Det er et vilkår for delingen og omdisponeringen at arealet skal selges til Alvdal Biovarme AS for etablering av biovarmeanlegg. Arealet kan ikke selges til annet formål.
  3. Det er videre et vilkår for deling og omdisponering at dersom etablering av biovarmeanlegg ikke realiseres skal arealet føres tilbake til eller bevares som jordbruksareal slik det er i dag.
  4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken.

Skepsis fra Fylkesmannen

Fra fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen er kommet høringsuttalelser knyttet til formannsskapets vedtak i november. Hedmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen hadde ingen innvendinger til salget og formålet, mens det derimot var reist en del kommentarer fra Fylkesmannen i Hedmark knyttet til jordvern.

Det omsøkte tiltaket vil bryte med de sentralt fastsatte jordvernmålene og også den langsiktige utbyggingsretningen slik den er vedtatt i reguleringsplanen for Steimosletta og kommunedelplanen for Alvdal tettsted. Fylkesmannen mener derfor det bør være mulig å finne areal for det planlagte biobrenselanlegget innenfor de allerede regulerte arealene, uten å omdisponere dyrket mark i området. Løsning som foreslått vil kunne medføre økt utbyggingspress på omkringliggende dyrkamark, skriver Fylkesmannen i sin uttalelse, og framholder at de ikke kan se at lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt og vil fraråde at det gis dispensasjon til biobrenselanlegget slik det er omsøkt. Ut over dette er så Fylkesmannen positiv til etablering av biobrenselanlegg, og mener dette kan være et viktig tiltak for å nå de klimamålsettinger som er satt, men ønsker endelig planutvalgsvedtak da den vil vurdere å benytte sin klagerett. 

Enstemmighet for fradeling

Trass i Fylkesmannens varslede skepsis til tomtesalget, vedtok planutvalget enstemmig å gå for fradelingen i tråd med innstillingen. Refleksjoner ble imidlertid framsatt fra flere, og selv om alle uttrykte frykt for en eventuell innsigelse fra Fylkesmannen viste de til at dette var riktig ut fra de samfunnsinteresser som her foreligger. Mona Murud (Sp) fratrådte møtet ut fra sin inhabilitet i saken. Johan Ragnar Eggen erstattet henne under saksbehandlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

  • I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunedelplanen for Alvdal 2011 – 2014 tettsted ved å gi tillatelse til omdisponering av ca. 2 dekar fulldyrka areal til tomt for oppføring av biobrenselanlegg på eiendommen gnr. 7, bnr. 113, på Steimosletta.
  • Det foreligger overvekt av hensyn som taler for omdisponering. Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, som vist i utredningen.
  • Parsellen tillates fradelt i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m. All bebyggelse på fradelte parsell, må tilfredsstille bestemmelse 2.07.1.1 i kommunedelplanen Alvdal tettsted 2011 – 2014 mht. flom.
  • Ingen kommentarer funnet
annonse