annonse
Planer
Sp og Coop ønsker grundig planprosess

Tore Rasmussen Steien
Journalist

For å lese denne nyhetssaken, må du ha aktivt abonnement til
Alvdal midt i væla eller Tynsetingen.
Hvis du allerede er innlogget og ikke kan lese saken – se aktive enheter. Du kan også forsøke å logge ut og så inn igjen. Har du problemer med innlogging, se hjelpeside for mer informasjon.

Folk i denne samtalen

Kommentarer (1)

 • ARTIKKEL I ALVDAL MIV 14. MARS 2017 – SP OG COOP ØNSKER GRUNDIG PLANPROSESS
  Som ordfører oppfatter jeg det positivt med innspill til de pågående prosessene i kommunen vår.
  Det arbeides parallelt med et overordnet planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, en temaplan for næringsutvikling og handlingsplan for landbruk. At noen nå, i det politiske miljøet, etterspør åpenhet virker urimelig. Så langt er prosessene gjennomført med stor åpenhet.

  5. januar skrev Alvdal MIV en artikkel med overskriften «FOLK SKAL HØRES I PLANARBEIDET» hvor rådmann Erling Straalberg uttaler følgende;
  «Vi legger opp til en bred og åpen prosess med møter, intervjuer og gruppearbeid».
  I den samme artikkelen vises det til at næringsplanen sammenfaller med at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres. Straalberg beskriver stor aktivitet i kommunen og et næringsliv i positiv utvikling.
  Han viser også til at det blir lagt opp til flere åpne møter utover etterjulsvinteren og våren.
  Det første ble avholdt 2. februar hvor næringsplanen var tema. Uken etter ble det igjen avholdt et åpent møte hvor landbruksnæringen var tema.
  I samme artikkel uttaler ordføreren følgende; «Vi håper at begge planene til slutt skal bli et resultat av brede og åpne prosesser der samarbeid og framtidsretta løsninger preger arbeidet».
  De to åpne møtene som er avholdt hadde begge god og bred deltagelse. Dessverre uteble flere av kommunestyrets medlemmer fra begge møtene.
  Planprosessene så langt også fått stor oppmerksomhet i formannskap- og kommunestyremøter;
  Formannskap:
  17.03.16 Planstrategi – utfordringsdokument v/Trine Ø Knutsen
  12.05.16 Planstrategi v/Trine Ø Knutsen
  18.08.16 Drøfting vedr. symposium Alvdal tettsted. Enighet om at dette gjennomføres som et felles drøftingsmøte med et utvalg av parter. (Næringsliv, folkevalgte, innbyggere). Møtet tenkes som en oppstart av denne tematikken i arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Ordfører foreslår et opplegg i regi av Røros Næringshage.

  Kommunestyre:
  25.08.16 Orientering Rørosregionens næringshage – næringsplan
  27.10.16 Behandling av planstrategi sak 94/16 og næringsplan 96/16
  24.11.16 Orientering om planprosessen v/ Trine Ø Knutsen
  26.01.17 Arbeidet med næringsplan sak 5/17
  02.03.17 Diskusjon og forankring i mulighetsstudier for utvikling av Steia og RV3/Steimosletta
  v/ Trine Ø Knutsen.

  Administrasjon og ordfører har gjennom prosessen så langt ytret ønske om åpne prosesser hvor diskusjonene kan løftetes opp mot en overordnet samfunnsutvikling for Alvdalsamfunnet.

  At noen melder forfall til formelle møter eller uteblir fra åpne møter og går glipp av deler av pågående prosesser, er vanskelig å unngå.

  Når det gjelder kvalitet på det pågående arbeidet har ordfører full tillit til kommunens plankontor og Rørosregionens næringshages kompetanse og grundighet. I tillegg blir det i det pågående arbeidet lagt stor vekt på innbyggernes innspill og næringslivets egne erfaringer og kompetanse.
  Næringslivet profesjonalitet og alvdølenes innspill bør ha stor betydning for oss politikere når vi tilslutt skal gi vår tilslutning til vedtak som samlet kan bringe Alvdalsamfunnets utvikling videre.
  Vi ønsker en positiv samfunnsutvikling og at Alvdal fortsatt skal være et godt sted å bo og besøke.
  Igjen, det er vår intensjon å gjennomføre åpne gode og grundige prosesser i de pågående planarbeider.

  Med hilsen
  Johnny Hagen
  ordfører

  Short URL:
annonse