annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

VIL SELGE: Malmlaft vil selge denne næringseiendommen på Plassen til Alvdal kommune for fire millioner kroner. Formannskapet sa i dag nei. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig formannskap sa i dag nei til kommunalt kjøp av Malmlafts næringseiendom på Plassen for fire millioner kroner.

Formannskapet fulgte dermed rådmannens innstilling i saken, og selv om saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret, var enigheten så sterk, klar og tydelig at det er lite som tyder på et annet utfall når saken skal behandles der.

Navn og arbeidskraft

– Vi har ikke penger til dette, var det entydige budskapet på tvers av partiene i formannskapet.
 – Det er to viktige verdier i Malmlaft. Det ene er navnet og merkevaren. Det andre er arbeidsplassene. Skulle vi velge å gå inn med fire millioner kroner nå har vi likevel ingen garanti for at produksjonen ikke forsvinner fra Alvdal i løpet av et år. Dessuten er det etter min oppfatning prinsipielt ikke riktig av kommunen å drive næring. sa Venstres Mali Hauen.

Presset selskap

Utgangspunktet for saken er en søknad til Alvdal kommune fra Malmlaft om utkjøp av selskapets næringseiendom på Industriområdet på Plassen. Søknaden forutsetter en tilbakeleie fra kommunen til Malmlaft i 10 år, med opsjon på tilbakekjøp etter utløpt leieperiode.
  Bakgrunnen for søknaden er at Malmlaft har en presset økonomi, med stor gjeld og anstrengt likviditet. Regnskapstallene for 2010 viser et underskudd på 2,67 millioner kroner av en omsetning på 13,7 millioner.
  Omstillingsplanen Malmlaft har søkt kommunen om å bli med på gjennom kjøp av eiendommen på Plassen, inkluderer også deltakelse fra Sparebanken Hedmark, tidligere eier Cato Haugen og nåværende eier Ole Petter Sætre. 

Viktig bedrift

– Malmlaft har vært og er en viktig bedrift for Alvdal, skriver rådmann Erling Straalberg i saksutredningen. Alvdal kommune var fram til 2006, da Cato Haugen kjøpte selskapet, også inne på eiersiden. Kommunen anså den gang bedriften som så solid at kommunal eierkapital ikke var nødvendig for videre utvikling og drift.
  Så kom finanskrisen og snudde situasjonen på hodet. I tillegg uttrykte formannskapet seg svært kritisk til tidligere eier Cato Haugens lederskap. Blant annet ble det tatt ut et aksjeutbytte på over 3,2 millioner kroner i 2007.
  – Jeg er ingen ekspert, men ut fra det jeg leser er jeg kritisk til hvordan bedriften er ledet av den forrige eieren, og muligens også nåværende eier, sa Stein Roar Kvam (Ap).
  – Alvdal kommune er pr. nå ikke eksponert for noen risiko i forhold til Malmlaft. Går vi inn for denne søknaden kan vi fort pådra oss risiko på et par millioner kroner, sa Kvam.

Snakk sammen

– Det er heller ingen tvil om at dagens finansielle situasjon for Malmlaft er kritisk. Når det hevdes fra selskapets eier at videre drift betinger ekstern hjelp for å bedre bedriftens likviditet, er det ingen grunn til å betvile dette, heter det i rådmannens saksutredning.
  Formannskapets medlemmer var klare på at det ville innebære en for stor risiko å kjøpe en eiendom til fire millioner kroner – kanskje det dobbelte av markedspris. Det er ingen garanti for at det vil sikre bedriften mot verken konkurs eller flytting.
  – Det er ikke sikkert en konkurs er det verste som kan skje, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf) og ble fulgt opp av Johnny Hagen (Ap).
  – Det er ofte slik at det virksomheter gjenoppstår etter en slik prosess. Det har vi sett både i Ålen, på Os i Folldal, sa Hagen.
  Formannskapet ga klart uttrykk for at det vil være mer framtidsretta å gi økonomisk støtte til en eventuell restart enn å gå inn for søknaden slik den nå foreligger.
  Senterpartiets Johan Ragnar Eggen var imidlertid opptatt av viktigheten av de 12-13 arbeidsplassene på Malmlaft, og håpet partene kunne sette seg sammen rundt bordet og forsøke å finne løsninger for å redde bedriften.
  – Det som er tungt i denne saken er at folk går rundt og er redd for arbeidsplassene sine. Det er viktig for oss som kommune, sa ordfører Olov Grøtting.  – Samtidig har vi ikke penger til å gå for denne søknaden, understreket hun.
 
formskap180811b
ENSTEMMIG: Formannskapet var enstemmig på at Alvdal kommune ikke skal kjøpe Malmlafts eiendom på Plassen for fire millioner kroner. Fra venstre Arne Dagfinn Øynes (Krf), Mali Hauen (V), varaordfører Johan Ragnar Eggen (Sp), ordfører Olov Grøtting (Sp), rådmann Erling Straalberg, Stein Roar Kvam (Ap), Wenche Furuli (Ap) og Johnny Hagen (Ap). Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse