annonse
Politikk– I følge den nye plan og bygningsloven er det fullt mulig å gjennomføre byggesaksbehandling uten at reguleringsplanarbeidet er fullført, sa Olov Grøtting. Venstres Ola Eggset hadde mange spørsmål til rive- og byggesaken på Storsteigen videregående skole i kveldens kommunestyremøte.

Alvdal Venstre ved Ola Eggset hadde i kveldens kommunestyremøte fem grunngitte spørsmål til ordføreren om prosjektet riving og bygging av ny driftsbygning på Storsteigen. Og han fikk fem svar. Spørsmålene kommer på bakgrunn av de siste ukers kaos rundt riving og bygging av ny driftsbygning på Storsteigen. Ordfører OIov Grøtting er enig i at det er sterkt beklagelig for Storsteigen videregående skole at entreprenøren som er engasjert til å bygge nytt fjøs blir anmeldt for lovbrudd.  – Men entreprenøren er valgt av Hedmark fylkeskommune gjennom en anbudsrunde og i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, understreket Olov Grøtting og ga følgende svar på Venstres fem spørsmål:

Fem spørsmål

Alvdal Venstre: – Når er planlagt byggestart?

Ordfører: Byggestart er i følge prosjektleder Ljødal i Hedmark fylkeskommune planlagt til i høst, så snart eksisterende fjøs er revet.

Alvdal Venstre:  – Kan ordføreren gjøre greie for hvordan reguleringsplanarbeidet med etterfølgende byggesaksbehandling ligger an i forhold til planlagt byggestart?

Ordfører: – Etter ny plan og bygningslov (PBL) er det som kjent ikke slik at en må gjøre ferdig reguleringsplanarbeidet for deretter å gjennomføre byggesaksbehandling. Dette kan i følge ny PBL gjøres parallelt så lenge de vesentligste hovedprinsippene i reguleringsplana er lagt.

Alvdal Venstre:  – Kjenner ordføreren til i hvilken grad kommunens enstemmige sentrumsplanvedtak er hensyntatt i fylkeskommunens planlegging?

Ordfører: – Hedmark fylkeskommune har hatt kommunedelplanen for Alvdal Tettsted (Skurlaget – Plassen) på foreløpig høring en gang og på offentlig høring 2 ganger. Den siste høringsrunden var etter det enstemmige vedtaket 31. mars 2011. De er derfor fullt orientert om plana og vedtaket som ble fattet i mars.

Alvdal Venstre:  – Dersom byggestart må utsettes grunnet manglende tillatelser og planer, hvordan vil det påvirke framdrift og gjennomføring av tiltaket?

Ordfører: – Ordfører kan ikke se hvordan Alvdal kommunes behandling av tillatelser og planer skal forsinke framdriften.

Alvdal Venstre:  – Ser ordføreren det som aktuelt at kommunen ved sin myndighetsutøvelse (vedr. reguleringsplan/byggesaksbehandling) iverksetter tiltak som bidrar til at prosjektet ikke påføres ytterligere omdømmetap? I tilfelle, hvilke?

Et gedigent og positivt løft

Ordfører: – Hedmark fylkeskommune jobber med reguleringsplana gjennom et konsulentselskap de har engasjert. Et første utkast skal foreligge i høst. De har fått en rammetillatelse fra Alvdal kommune for oppføring av ny driftsbygning ved Storsteigen. De har så fått rivetillatelse av 22.07.11 med forutsetningen at det foreligger nødvendig tillatelse fra Arbeidstilsynet. De kan så jamfør ny PBL søke om byggetillatelse. Det er vanskelig for Alvdal kommune å bidra med noe annet enn at vi sørger for hurtig byggesaksbehandling når søknaden kommer. Vi forutsetter at det er slik framdrift i arbeidet med reguleringsplana at denne tillatelsen kan gis av Alvdal kommune når søknaden om byggetillatelse foreligger.

Ordføreren sa også følgende: –  Hedmark fylkeskommune satser på Storsteigen Videregående Skole (VGS) og bygger nytt fjøs der. Dette er et gedigent løft som er svært positivt for Storsteigen, for Alvdal og for hele regionen. Storsteigen er ei naturbruksskole som er viktig for vår region, og ordfører håper at vi alle sammen vil jobbe for at Storsteigen også skal bli ei fjellandbruksskole for hele landet.

Ordføreren ville også undestreke at hun ikke lenger deltar i arbeidet rundt planlegging av Storsteigenfjøset: – Jeg har ikke vært medlem av styringsgruppa for utbyggingsprosjektet. Hedmark fylkeskommune innvilget ordfører møte- og talerett til styringsgruppa i arbeidet med generalplan og planleggingen av fjøset. Denne styringsgruppa fungerte fram til leverandør av fjøs ble valgt. Arbeidet ble deretter omorganisert. Ordfører har ikke deltatt i arbeidet siden. Rektor ved Storsteigen VGS var medlem i styringsgruppa, og både han og jeg ønsket å velge den lokale entreprenøren som ga tilbud på bygging av fjøs. Vi fikk ikke gjennomslag for synspunktene i styringsgruppa, og ordfører hadde heller ikke stemmerett, redegjorde Olov Grøtting. 

Hoderystende

Venstres Ola Eggset tok ordførerens svar til etterretning, men er hoderystende over hvordan den nye plan og bygningsloven slår ut i praksis. – Dette er ille. Vi som politikere vet ingenting og får først orientering når byggesaksbehandling er ferdig. Når det skal være slik at reguleringsplanarbeid og byggesaksarbeid skal gjøres parallelt vil man kunne oppleve at bordet fanger, tror Eggset.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse

    Cron Job Starts