annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

UENIG, MEN LYTTENDE: Ola Eggset (til høyre) og Venstre er helt uenig med Jarle Tronslien og de 136 andre alvdølene som har skrevet høringsuttalelse om trasé for framtidig Riksveg 3 gjennom Alvdal.  – Men vi må ta henvendelsen på alvor og utrede alternativet, sier Eggset. Her står de i området hvor det kan være aktuelt at en ny trasé tar av og styres over Øya før den kommer innpå igjen i ny rundkjøring ved Aukrustsenteret. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoJarle Tronslien og 136 andre alvdøler har skrevet under på en høringsuttalelse til Alvdal kommune der de ber om en utredning av Rv. 3-alternativet over Øya.  – Vi må ta henvendelsen på alvor. Som gruppeleder vil jeg ta initiativ til at sluttbehandlingen av sentrumsplanen utsettes, sier Venstres Ola Eggset.

De 137 alvdølene, med Jarle Tronslien, Hallvard Ligård, Gudmund Holmen, Terje Vedum og Erik Strypet som initiativtakere, ber om at en flytting av Riksveg 3 fra nåværende trasé til alternativ trasé over Øya må utredes og vurderes.
  Det betyr i så fall at kommunestyret ikke vil kunne gjøre et endelig vedtak på sentrumsplanen i møtet 29. september, slik planen er.

Tas på alvor

Den ekstra runden er Venstre og Ola Eggset villig til å ta. Han har tenkt mer over saken etter at Tronslien på nytt brakte den opp på valgmøtet i Aukrustsenteret mandag kveld.
  – Som gruppeleder har jeg sett nærmere på Tronsliens henvendelse. Jeg mener det er riktig av kommunestyret å forstå Tronsliens henvendelse som et såkalt innbyggerinitiativ. Det innebærer blant annet at kommunens innbyggere kan kreve en sak tatt opp av kommunestyret, om minst 2 prosent av innbyggerne står bak henvendelsen, sier Eggset.

Uenig, men lyttende

Ola Eggset legger ikke skjul på at han og Venstre i sak er sterkt uenige med Tronslien og de øvrige 136 underskriverne.
  – Vi er enige i det enstemmige kommunestyrevedtaket om å opprettholde dagens trasé. Men dette handler om demokrati. Som kommunestyre er vi forpliktet til å sikre at innbyggerne blir hørt, uavhengig av om vi er enige eller ikke, understreker Eggset.
  – Vi har ikke noe annet valg enn å avvente endelig planvedtak til vi har vurdert innbyggerinitiativet nærmere, sier Venstres gruppeleder Ola Eggset.

Ikke tatt til følge

Bakgrunnen for saken er at Tronslien i den ordinære høringen sist vinter leverte en uttalelse hvor han blant annet foreslo veiflytting. Forslaget ble ikke tatt til følge ved planbehandlingen i kommunestyret 31. mars. I dette vedtaket ble det imidlertid gjort noen endringer som forutsatte ny høringsrunde blant regionale myndigheter, blant andre fylkeskommunen, fylkesmannen og Vegvesenet. Det var i løpet av fasen med begrenset høring at Tronslien organiserte en underskriftsaksjon hvor kravet om å vurdere flytting av Rv. 3 ble oversendt kommunen.
  – Når vi dessuten vet at Vegvesenet samtidig arbeider med å utrede framtidig trasévalg for Rv. 3 gjennom Alvdal, sier det seg sjøl at kommunestyret må vurdere dette spørsmålet i forbindelse med plansaken, understreker Eggset.

Prisverdig

– Vi har ikke sagt at veien må flyttes. Vi har bare bedt om at alternativet utredes på lik linje med alternativet med opprusting av nåværende trasé, sier Jarle Tronslien.
  Han er glad for at Venstre nå åpner for en ny runde etter at høringsuttalelsen ikke ble tatt til følge i første omgang.
  – Det er prisverdig at vi blir hørt når det er så mange som står bak dette, sier Tronslien.

FAKTA
Innbyggerinitiativ innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 personer står bak forslaget.
  Dette kommer fram av kommunelovens § 39 a.


 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse