annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

STØRRE SENTRUM: Aps Johnny Hagen ville stå på vedtaket om en utvidet sentrumsdefinisjon, og fikk det vedtatt med fire (Ap pluss Venstre) mot tre stemmer. Ordfører Olov Grøtting (i bakgrunnen) og Johan R. Eggen fra Sp og Krfs Arne Dagfinn Øynes stemte mot.  Foto: Ivar Thoresen

Veien fram til en vedtatt kommunedelplan for Alvdal tettsted ble ikke kortere etter formannskapets behandling i dag, sjøl om det fortsatt er et mål å få planen endelig vedtatt i kommunestyret torsdag 29. september.

Dagens debatt handlet mye om prinsipper, lokaldemokrati, jus, ordkløveri og innbyggerinitiativ.
  Og endte opp med et vedtak som, om det står seg i kommunestyret, antakelig innebærer runder med mekling med regionale myndigheter rundt tolkninger, språk og forståelse av lover, regler og forskrifter.

Innsigelser til besvær

Kommunedelplanen for Alvdal tettsted omfatter hele området fra og med Kveberg i sør-øst til Plassen i nord-vest. Planen setter mål og legger overordnede rammer for utviklingen av Alvdal tettsted. Et enstemmig kommunestyre vedtok planen 31. mars i år, der det kontroversielle punktet var kommunestyrets beslutning om å utvide sentrumsbegrepet til å gjelder områdene fra Grindegga i sør til og med Statoil i nord, samtidig som reguleringsbestemmelsene for området ikke skulle endres.
   Regionale myndigheter, blant annet Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Statens Vegvesen hadde innsigelser til dette.
  – Vi har forsøkt å komme fram til et kompromiss, som kan ivareta både kommunestyrets intensjon i vedtaket fra 31. mars, samtidig som vi imøtekommer regionale myndigheters innsigelse, sa rådmannens saksbehandler Inger Stubsjøen til formannskapet om det nye forslaget til vedtak som formannskapet fikk på bordet.
  Hun orienterte også om de lokale høringsinnspillene som er kommet.

Innbyggerinitiativ

Ett av disse, underskrevet av Jarle Tronslien og 136 andre alvdøler, med henstilling om å utrede alternativ Rv. 3-trasé gjennom Alvdal sentrum, fikk som forventet ekstra oppmerksomhet.
  Venstres Ola Eggset ønsket en avklaring på om dette var å betrakte som et innbyggerinitiativ og fikk et enstemmig formannskap med seg på et tillegg i vedtaket om at henvendelsen er slik å betrakte  og at ”kommunestyret vil, avhengig av Vegvesenets konklusjoner og anbefalinger vedrørende trasévalg, gjennomføre fullstendige utredninger, herunder konsekvensanalyser, for eventuell flytting av Rv. 3 i forbindelse med rullering av sentrumsplanen/kommuneplanen”.
  – Dette er ikke snakk om å stoppe eller forsinke planprosessen. Dette er å høre på folk og ta demokratiet på alvor, sa Eggset og fikk med seg formannskapet på det etter en lang diskusjon om både jus og prinsipper rundt om dette var et innbyggerinitativ eller et høringsinnspill i en planprosess.
  – For meg er det ikke så viktig om vi kaller det innbyggerinitiativ eller høringsinnspill. Et innspill fra så mange skal tas på alvor, mente Krfs Arne Dagfinn Øynes.

Tilleggsforslag

Rådmannens innstilling til vedtak ble også enstemmig vedtatt, men uenigheten kom på det siste punktet – et tilleggsforslag fra Johnny Hagen og Arbeiderpartiet om å beholde kulepunktet ”Definisjonen av Alvdal sentrum tydeliggjøres til å omfatte områdene fra Grindegga i sør til og med Statoil i nord, jfr. handelsanalysen utarbeidet av Vidar Vanberg/Østlandsforksning”.
  – Dette var det enstemmighet om i kommunestyret. Politikerne i Alvdal har gitt et klart ønske om at Alvdal sentrum skal defineres slik gjennom det vedtaket vi gjorde. Vi har ikke gitt noen signaler om endring av reguleringsbestemmelsene. Jeg vil foreslå at vi opprettholder vedtaket fra kommunestyret, så får vi heller ta mekling på det om regionale myndigheter er uenig, sa Hagen.
  Han kalte det hele et ordspill.
  – Jeg skjønner ikke hvor Statens Vegvesen hjemler at sentrum blir for langt med vår definisjon. Det virker som om noen er redd for at vi skal åpne for dagligvare på Steimosletta gjennom denne utvidelse av sentrumsområdet. Det er overhodet ikke intensjonen. Vi ønsker bare at et større område skal betraktes som sentrum, ikke endring av de ulike reguleringsbestemmelsene for området.
  – I innsigelsene fra fylkeskommunen virker det som det blir spekulert i vår motiver. Det er meget underlig, sa Venstres Ola Eggset og støttet Hagen.
  – Hvilke noen? repliserte ordfører Olov Grøtting til Hagen og advarte mot å ta inn igjen kulepunktet i vedtaket, fordi det vil føre til nye runder og forsinkelser i planprosessen.
  – Vi ønsker å få vedtatt en kommunedelplan og er allerede ett år på etterskudd med vedtaket. Det har dratt ut og vi har aktører som venter på å komme i gang, blant annet når det gjelder boligbygging. Jeg anbefaler at vi går for rådmannens innstilling. Vi er samstemt politisk om hva vi ønsker og kanskje må vi være litt pragmatisk for å få et politisk dokument som både vi og næringslivet etterspør. Dette forslaget tar innover seg det vi har ment, om vi ikke får sagt det så sterkt som vi ønsker. Men det er det beste vi kan få til, sa Grøtting.

Avgjøres i kommunestyret

Enden på visa ble dermed at både rådmannens innstilling og Venstres tilleggsforslag om tydelighet rundt utredning av alternativ Rv. 3-trasé ble enstemmig vedtatt, mens Johnny Hagens forslag om å beholde kulepunktet om utvidet sentrumsdefinisjon ble vedtatt med Arbeiderpartiets tre og Venstres ene stemme, mot Sps to og Krfs ene.   
  Samtidig ble det lovt en grundig utredning og orientering om konsekvensene av et slikt vedtak til kommunestyrets behandling av saken den 29. september. Siste ord er ikke sagt.
 
FskapEggsetHagen
FORSLAG: Både Venstres Ola Eggset og Arbeiderpartiets Johnny Hagen fikk vedtatt sine tilleggsforslag under behandlingen av kommunedelplanen. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse