annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HARDE ORD: Det falt harde ord da formannskapet diskuterte framtidig organisering av Steiaprosjektet og ordfører Olov Grøtting beklaget at hun ikke klubbet ned og irettesatte Aps Stein Roar Kvam for hans uttalelser om prosjektleder Ylva Sneltvedt. Fra venstre: Olov Grøtting (Sp), rådmann Erling Straalberg, Arbeiderpartiets Stein Roar Kvam, Wenke Furuli og Johnny Hagen og Venstres Ola Eggset. Foto: Ivar Thoresen

Ordene falt så hardt at ordfører Olov Grøtting (Sp) måtte beklage at hun ikke klubbet ned Aps Stein Roar Kvam da formannskapet diskuterte framtidig organisering av Steiaprosjektet torsdag.

Utgangspunktet var framtidig organisering av Steiaprosjektet og en innstilling fra rådmannen om at tre av formannskapets medlemmer skal være representert i styringsgruppa for prosjektet. En utvidelse med en i forhold til dagens organisering. Saken kommer opp med bakgrunnen i kommunestyrets vedtak 30. juni da det ble vedtatt å sette av 3,7 millioner kroner til Steiaprosjektet i kommunens økonomiplan, samtidig som det skulle fremmes en sak  for kommunestyret om framtidig organisering av prosjektet.
  Debatten stod om hele formannskapet skulle være styringsgruppe for prosjektet, om rådmannen skulle være kommunens representant i styringsgruppa, eller om en skulle går for innstillingen – med tre fra formannskapet i styringsgruppa, sammen med eksterne bidragsytere.

Alle eller ingen

– Vi tar til etterretning at muligheten for at formannskapet kan være styringsgruppe for prosjektet faller bort, fordi de eksterne bidragsyterne må være representert i styringsgruppa og at den da blir for stor. Da mener vi at politikerne ikke bør være representert i styringsgruppa i det hele tatt, men at rådmannen bør være kommunens representant, sa Ola Eggset og fremmet på vegne av Venstre forslag om det.  
  For ham var det alle eller ingen, og det synet støttet også Arbeiderpartiet. – Det blir vanskelig å være å politiker i styringsgruppa og samtidig behandle det politisk i ettertid. Det kan i noen tilfeller gå på habilitet, mente Johnny Hagen (Ap) og ble fulgt opp av partifelle Stein Roar Kvam:
   – Jeg sliter litt med logikken til ordføreren. Da saken var oppe tidligere ville vi ha formannskapet som styringsgruppe. Da var hun mot, men nå vil hun ha politikerne med, sa Kvam.

Politisk viktig

– Jeg er uenig i at politkerne ikke har noe i styringsgruppa å gjøre. Blant annet er jeg opptatt av den dialogen vi som politikere kan ha med eksterne bidragsytere som Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune og også de private aktørene på Steia, sa ordfører Olov Grøtting .  
  – Det er oppsiktsvekkende om vi gir fra oss muligheten til å sitte i styringsgruppa, mente hun.
  Dette fulgte prosjektleder Ylva Sneltvedt opp i sin orientering til formannskapet med å vise til at tettstedsprosjekter som har lykkes har hatt en organisering med politikere sentralt plassert i styringsgrupper.
  – Det er nødvendig med en bred politisk forankring. Ingen blir gisler av den grunn. De formelle avgjørelsene tas likevel i formannskap og kommunestyre. Vi mister linken mellom de ulike aktørene uten politikere i styringsgruppa, mente Sneltvedt og beklaget overfor formannskapet om hun med sine uttalelser gikk for langt i å mene noe om organiseringen.
– Sneltvedt trenger ikke være redd for at hun har gått for langt, for det er vi vant til, repliserte Stein Roar Kvam.
  Det fikk rådmannen til umiddelbart å uttrykke tillit den jobben Sneltvedt gjør som prosjektleder for Steiaprosjektet, og senere i møtet beklaget ordføreren at hun ikke hadde klubbet ned Kvam.
  – I ettertid kan jeg beklage i den grad min uttalelse virket støtende eller sårende. Jeg beklager mest den formen uttalelsen fikk, sier Stein Roar Kvam til Østlendingen i dag. 

Venstre-forslag vedtatt

Ordføreren snakket varmt for politisk engasjement i styringsgruppa, og mente hun gjennom sin utdanning hadde lært mye om at governance som ledelsesform i sånne sammenhenger er både hensiktsmessig, effektivt og riktig.
  I et forsøk på å får formannskapet med seg på tankene fremmet hun derfor på vegne av Sp et alternativt forslag om at hele formannskapet skal sitte i styringsgruppa, sjøl om det gir en større styringsgruppa enn det som i utgangspunktet er ideelt.
  – Jeg minner ordføreren om at det er flere som har tatt utdanning, sa Johnny Hagen. Han og resten av Ap-gruppa sikret flertall for Venstres forslag om at rådmannen skal være kommunens representant i styringsgruppa. Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer, satt opp mot rådmannens innstilling, etter at Olov Grøttings forslag om å ha hele formannskapet i styringsgruppa først falt med samme stemmetall.

FskapEggsetAlle150911
ALLE ER INGEN: – Enten hele formannskapet eller ingen i styringsgruppa for Steiaprosjektet, mente Venstres Ola Eggset og foreslo rådmannen som kommunens representant. Forslaget ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse