annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

MÅ STILLE KRAV: – Ingen krise, men helt klart en jobb å gjøre i grunnskolen i Alvdal, fastslo skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle overfor kommunestyret. – Vi må sette i gang nå, og det må stilles krav på flere nivåer, sa han. Foto: Ivar Thoresen

Det er ingen krise i grunnskolen i Alvdal, men resultatene er heller ikke gode nok. Særlig innenfor leseferdighet og engelsk henger elever i Alvdal etter i forhold til resten av landet.

Det kom fram da kommunestyret torsdag kveld fikk gjennomgått ”Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal, 2010/2011”.
  Skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle gikk gjennom og ga kommunestyrets medlemmer litt mer utdypende informasjon om og rundt rapporten som var sendt ut på forhånd.

Svake nasjonale prøver

Blant annet viser det seg gjennom nasjonale prøver på 5. og 8. trinn at elevene i Alvdal ligger godt under landsgjennomsnittet.
  – Det er vi naturligvis ikke fornøyd med, sa Kvisle. Samtidig presiserte han at et kull som nå har vært gjennom nasjonale prøver for både 5., 8. og 9. trinn har en utvikling gjennom perioden som er bedre enn gjennomsnittet. Det gjelder elevene både i Alvdal, Tynset og Tolga.
  – Jeg tror vi har et bredt anlagt læringssystem i barneskolen som gjør at det tar litt lenger tid å hente ut gevinstene. Jeg synes vi ser en positiv tendens, sa Kvisle og påpekte også at avgangselevenes vitnemål har karakterer som står seg godt.
  Han advarte derfor litt mot å legge for stor vekt på de nasjonale prøvene, sjøl om de naturligvis er viktige.

Spesielle behov

Formannskapet så allerede i forbindelse med sin første budsjettrunde forrige uke at det ligger tøffe økonomiske utfordringer i grunnskolen i Alvdal.
  Ikke minst gjelder dette ressurser til elever med behov for spesiell oppfølging.
  Bent Kvisle utdypet litt rundt dette:
  – Vi har i grunnskolene i regionen vært flinke til å inkludere alle i et fellesskap. Nå akselerer behovene for spesiell oppfølging og det er grunn til bekymring. Dette er en lovmessig rettighet elevene har, som vi er forpliktet til å følge opp. Det er ressurskrevende og kostnadskrevende. Det vi må spørre oss er hva er det med organisering og læringsmiljø som gjør at vi får denne utviklingen, sa Kvisle og mente at alle fra kommunen som skoleeier og nedover i systemet må jobbe tett sammen for å finne svaret på det.
   Kvisle kunne også fortelle at bygdas to barneskoler ligger på nasjonalt nivå eller over på trivsel, med ett unntak.
  – Vi har en negativ utvikling når det gjelder mobbing, og det må vi ta på alvor.

Ikke resultater uten anstrengelse

– Det oppnås ikke resultater uten anstrengelse. Og det forundrer meg ikke at elevene er dårlig i engelsk når det ikke kan lese norsk, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf), da politikerne slapp til med kommentarer og spørsmål.
  Han, som de andre, var glad for både rapporten og redegjørelsen. Som nyttig kunnskap inn i en forestående krevende budsjettprosess for 2012 og i et litt lengre perspektiv som et viktig redskap når Alvdal kommune som skoleeier skal utforme skolepolitikken framover.
  Rådmann Erling Straalberg oppsummerte slik:
  – Vi ser at vi scorer dårlig på nasjonale prøver, men at vi tar igjen en del av det tapte mot slutten av grunnskoleløpet. Vi drar veksler på bredden i kompetansen. Men vi må stille oss spørsmålet: Er vi for bred i satsinga i starten? Trenger vi et mer målretta fokus mot for eksempel norsk og leseferdighet?, spurte Straalberg og kastet ut at tida kanskje er inne for et nytt kommunalt komitéarbeid med skolefokus.

BentKvisle1
ORIENTERTE: Sammen med enhetslederne ved grunnskolene i Alvdal informerte skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle kommunestyret om skolenes tilstand. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse