annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FOR HØYT: – Driftsnivået i Alvdal kommune er for høyt, sa ordfører Svein Borkhus. Kommunestyret vedtok å se på reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende fem millioner kroner i økonomiplanarbeidet som starter over jul. Foto: Ivar Thoresen

– Vi er midt i væla og må forholde oss til det. Vi ser kommuner rundt oss som sliter og må si opp folk. Det kan dessverre være at heller ikke Alvdal kommune kommer utenom nedbemanning i organisasjonen, sa ordfører Svein Borkhus da kommunestyret i dag behandlet kommunens budsjett for 2012.

– Skal vi stå rustet til framtida må vi skape oss handlingsrom, sa Borkhus og anslo et driftsnivå i Alvdal kommune som pr. i dag ligger rundt fem millioner kroner for høyt.

Ostehøvelbudsjett

  – Vi vedtar er ostehøvelbudsjett. Det gir ikke de helt store konsekvensene eller virkningene. Spørsmålet er om vi skal fortsette med det eller gjøre hardere prioritering. Jeg tror ikke vi kommer utenom en hardere prioritering. Vi får en jobb å gjøre etter jul med å se på våre virksomheter og enheter. Vi må foreta noen omstillinger, sa Borkhus.
  Akkurat det var det bred tverrpolitisk enighet om i kommunestyret.
  Kommunestyret vedtok et 2012-budsjett med en omsetning på drøyt 145 millioner kroner, et skatteanslag på 45,3 millioner kroner og en eiendomsskatt på 7 promille for de samme områder og grupper som før.
  Budsjettvedtaket fikk også med seg ordførerens og mange av de andre representanters bekymringer for økonomi og driftsnivå gjennom et enstemmig vedtatt tilleggsforslag fra Venstre om å tallfeste reduksjonene. I vedtaket heter det:
  ”Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst 5 millioner kroner med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres.Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:
• balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
• helsetjenestens inntjeningspotensial som følge av at stadig flere velger fastlege
utenfor kommunen
• faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i
Nordøsterdalskommunene
• driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens
elevsammensetning og pedagogisk kvalitet
 Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.”
– Det handler om å se mulighetene, se framover og jeg vil henstille kommunestyret om å brette opp ermene og starte jobben etter nyttår. Dette skal vi klare, sa Borkhus og henviste til Alvdal kommunes slagord – ”der det vanskelige er en bagatell og det umulige er en utfordring”

Mer til barnehage

I budsjettvedtaket ble det også enstemmig vedtatt at husleiesatsene i kommunens utleieboliger reguleres til det som er markedspris i Alvdal, innenfor husleielovens rammer.
  Senterpartiets forslag om driftsutvidelse på 330.000 kroner i barnehageavdelingene Müller og Brenna for å dekke behovet til ni søkere fra nyåret ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
  – Det står flere i kø enn vi opprinnelig trodde. Et godt barnehagetilbud er viktig for å få familier til å flytte til bygda, sa Olov Grøtting (Sp). Hun fikk støtte av Mari Kveberg (Ap).
  – Vi vil at eksisterende og nye innbyggere skal føle seg velkommen. Da holder det ikke å si at vi har barnehageplass i august når de vil ha det nå. Bruttokostnaden for å dekke dette behovet er 330.000 kroner. Nettokostnaden er langt lavere. Og gir det oss flere innbyggere, betyr det også inntekter til kommunen, sa Kveberg.

Nei til 75% stilling i hjemmetjenesten

I budsjettvedtaket fra formannskapet lå det inne en 75% stillings økning i hjemmetjenesten. Venstre og Arbeiderpartiets forslag om å avvente denne økningen falt med 4 mot 3 stemmer. I kommunestyret torsdag fremmet Venstre på nytt forslag om å avvente denne stillingsøkningen til utredning i forbindelse med økonomiplanen. Venstres forslag ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
  – Budsjettarbeid er en prosess. jeg stemte for denne stillingen i formannskapet, men etter en helhetsvurdering kan jeg ikke annet enn å ombestemme meg, sa Venstres Live Stokstad, som i kommunestyret fulgte sine partikolleger og Aps representanter og dermed sikret flertall for å avvente denne styrkingen av hjemmetjenesten.
  – Det er ikke med lett hjerte jeg gjør det, men det er etter min vurdering ikke rom for nye stillinger i dette budsjettet, sa Stokstad.

Pensjonsutfordringer

Både Mari Kveberg (Ap) og Stein Hoset (V) uttrykte skepsis til innstillingens punkt om å endre kommunens prinsipp om amortisering av premieavvik for pensjon fra 1 år til 10 år med virkning fra budsjettåret 2013.
  – Jeg er betenkt over at vi skyver forpliktelser foran oss på denne måten. Samtidig ser jeg utfordringen ved ikke å gjøre det. Men prinsippet er ikke helt sunt i økonomisk forstand, heller usunt, sa Stein Hoset.
  Med bakgrunn i dette foreslo Arne Dagfinn Øynes (Krf) å stryke hele punktet nå, og det sluttet et enstemmig kommunestyre seg til.
  Videre fikk Venstre et enstemmig kommunestyre med seg på at Alvdal kommune i 2012 skal ta initiativ til at det utarbeides en regional kulturmelding.
  • Ordførerens godtgjørelse ble med 10 mot 7 stemmer satt til å være 80% av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse – det vil si kr 600.720,-. Varaordførers godtgjørelse ble enstemmig vedtatt til 10% av ordførers godtgjørelse.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse