annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 REVISJON: Daglig leder Svein Magne Evavald orienterte kommunestyre om forvaltningsrevisjonen av Alvdal kommunes ordning for vann og avløp. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommunestyre har tidligere vedtatt at kostnader til avløp skal dekkes etter sjølkostprinsippet. Innen utgangen av 2012 vil trolig kommunens underskudd på sjølkost av avløp være over tre millioner kroner. Årsaken er en avtale med Synnøve Finden, som betaler mindre enn de burde gjort.

Revisjon Fjell har foretatt en forvaltningsrevisjon av denne ordningen, på oppdrag fra kontrollutvalget i Alvdal kommune. Daglig leder i Revisjon Fjell, Svein Magne Evavald, orienterte torsdag kveld kommunestyret om dette arbeidet.

Må reforhandles

Revisjonens anbefaling er tydelig:
  – Avtalen om forbruk av vann og utslipp av avfallsvann med Synnøve Finden bør reforhandles så snart det er anledning til det med sikte på full kostnadsdekning kommende år, og inndekking av opparbeidet underskudd, sa Evavald, og svarte bekreftende på ordfører Svein Borkhus sitt spørsmål om kommunen burde kreve underskuddet på tre millioner dekket før det forhandles om ny avtale med meieriet.
  – Ja, jeg mener det må være kommunens utgangspunkt.

Feilvurdering

Revisjon Fjell har foretatt sin revisjon gjennom analyse av regnskap og dokumenter, samt noen intervjuer. Målet har vært å undersøke om Alvdal kommune etterlever retningslinjene for sjølkost innenfor avløp og om kommunens årsregnskap avgis i henhold til lover og forskrifter.
  På spørsmålet om kommunens kalkyler er innrettet slik at den synliggjør kryssubsidiering mellom privatabonnenter og en storbruker – som er Synnøve Finden, har Revisjon Fjell flere merknader.
  Siste avtale mellom Synnøve Finden og Alvdal kommune ble inngått i 2008 og gjelder ut 2012, med faste priser i hele avtaleperioden.
  – Kommunen krevde ikke reforhandling i 2009, som det var mulighet for. I etterkant kan man si at det var en feilvurdering, sa Evavald til kommunestyret.

Betalt for lite

Synnøve Finden står for 70% av avløpskostandene for Alvdal kommune, mens øvrige brukere står for 30%.
  – Avtalen med Synnøve Finden slik den ligger gjør det ikke mulig å etterleve sjølkostprinsippet i avtaleperioden og strider dermed med kommunestyrevedtaket fra 2004 om at sjølkostprinsippet skal gjelde. Det opparbeidede underskuddet samsvarer med det Synnøve Finden har betalt for lite i forhold til mengden avløp, sa Evavald.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse