annonse
PolitikkFOKUS PÅ ETIKK: Alvdal kommunestyre vedtar etiske retningslinjer onsdag. Foto: Ivar Thoresen.

– Det du gjør skal til enhver tid tåle offentlighetens lys. Slik heter det seg i forslaget til etiske retningslinjer i kommunen. Onsdag skal formannskapet behandle etiske retningslinjer for ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte i Alvdal kommune. De etiske retningslinjene skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. – Dette er en forutsetning for tilliten til kommunen, sier rådmannen i sakspapirene.

De etiske retningslinjene utarbeides for å imøtekomme kommunelovens § 48 som blant anna krever en redegjørelse i årsmelding for tiltak som sikrer en høy etisk standard i virksomheten. 

En forutsetning for tillit

– Etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. Etisk kvalitet i myndighetsutøvelse og tjenesteyting er en forutsetning for omverdenens tillit til Alvdal kommune. Retningslinjene skal beskrive den etiske standarden som må etterleves av alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte i deres omgang med medarbeidere, innbyggere og andre samarbeidspartnere. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og alle skal ta avstand fra og bekjempe uetisk praksis, skriver rådmannen i saksutredningen, og fortsetter:

– Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for kommunen. Retningslinjene skal si noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og om hvilke handlinger som ikke aksepteres. Målet vil være å stimulere til en arbeidskultur og adferd hos den enkelte arbeidstaker/folkevalgt som gjenspeiler Alvdal kommunes verdibegrep; respekt, medvirkning, lojalitet. 

   Retningslinjene tar blant anna for seg habilitet og slår fast at de folkevalgte og ansatte må unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens og egne interesser. 

Ytringsfrihet skal finne sted

De etiske retningslinjene understreker at ytringsfrihet er en menneskerett. Medarbeidere kan uttale seg om omstridte spørsmål og påpeke kritikkverdige forhold innenfor grensen av lovbestemt taushetsplikt, men man må i så fall understreke at det er personlige ytringer. Medvirkning er en av kjerneverdiene i kommunen. I de etiske retningslinjene blir det poengtert at ansatte og folkevalgte skal medvirke ved å argumentere for sine synspunkter men forholde seg lojalt til fattede beslutninger, også om de en skulle være uenig. Kritikkverdige forhold skal tas opp tjenestevei.

Eiendomssalg skal gjøres kjent

I utredningsperioden har det vært uro rundt salget av Thorestrøa. Dette har ført til at det i retningslinjene er føyd til et punkt som sier at salg av kommunal eiendom som er verdt mer enn 10 000 kroner som hovedregel skal gjøres kjent for allmennheten.

Maner til varsomhet i sosiale medier

De etiske retningslinjene har vært på høring hos de folkevalgte og ansatte. De ansatte har også drøftet ulike tenkte situasjoner for å finne ut om noen av områdene trenger ytterligere konkretisering: – Det er grunn til å ha et klart blikk på bruken av sosiale medier og hvordan man som ansatt eller politiker ytrer seg der. Gjennom en kanal der hverdagslige hendelser refereres, kan jobb naturlig nok også bli tema. Det kreves derfor at man har et gjennomtenkt syn på hva disse ytringene kan inneholde, slik at man ikke kommer på kollisjonskurs med kommunens verdibegrep, etiske retningslinjer eller taushetsplikten, heter det i referatene fra dette arbeidet.

Privatperson eller ikke

Varsomheten i forhold til hva og hvordan man uttrykker seg gjelder også i andre sosiale sammenhenger: – Dette gjelder i høy grad også ens kommunikasjon i private sammenheng. I små lokalsamfunn som Alvdal kan man bli utfordret i diskusjoner rundt saker som rører seg i kommunen og/eller om personer som jobber der. Dersom man gjennom sitt ansettelsesforhold eller som politiker har fått opplysninger om saken, er det viktig å tie stille. På den annen side kan det være at man kan bidra oppklarende dersom opplysninger er helt feil, under forutsetning av at det man kan bidra med ikke er taushetsbelagt. Et par gode prinsipper å ta med seg: Dersom man ikke blir oppfattet som privatperson i diskusjonen, så er man ikke det, heter det i saksutredningen.

Brudd på de etiske retningslinjene vil få konsekvenser: – Brudd på de etiske retningslinjene vil være et moment som tillegges vekt for eksempel i en samlet vurdering av den enkeltes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling. Brudd på de etiske retningslinjene kan også være brudd på arbeidsmiljølov eller straffelov, skriver rådmannen til formannskapet. 

Kommunens etiske retningslinjer kommer opp på kommunestyremøte onsdag denne uken.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse