annonse
PolitikkØNSKER DEBATT: Erling Straalberg ønsker involvering fra bygdefolket når kommunen skal prioritere. Foto: Ivar Thoresen.

Alvdal kommune må gjennom en hestekur av en omstillingsprosess for å redusere driften med minst fem millioner kroner. I april kommer administrasjonens forslag til løsning og Rådmann Erling Straalberg oppfordrer bygdefolket til å bli med og debattere forslagene som  legges fram. – I en tabloidisert verden, vil ofte forslag bli framstilt som endelige resultater. Det vil ikke være tilfellet her, sier rådmannen og understreker: – I en omstillingsprosess er det svært viktig at innbyggerne er med og sier sin mening.

Erling Straalberg forklarer hvorfor kommunen må gjennom en omfattende omstilling: – Ved kommunestyrets behandling av budsjett 2012, ble det fattet vedtak om at det settes i gang et omstillingsprogram, der reduksjon i kommunens driftsomfang tilsvarende minst 5 mill kroner skulle utredes. Kommunens administrasjon er godt i gang med dette arbeidet, og det det foreløpige resultatet av arbeidet vil presenteres for kommunestyret 26. april. Utredningen skal danne grunnlaget for kommunens økonomiplan 2013 – 2021, som vedtas i siste kommunestyremøte før sommeren. Denne økonomiplanen vil være grunnlaget for budsjett 2013, og det er der konsekvenser av omstillingsprosessen vil kommer til syne. Gjennom utarbeidelsen av budsjettet 2013, skal det også utarbeides tjenestebeskrivelser for kommunens virksomhet, slik at innbyggerne er klar over omfanget og nivået på tjenestene kommunen skal yte fra 2013 og utover, sier rådmannen.

Endringer i oppgaver og forventninger til kommunene

   – Samfunnet omkring oss er i en kontinuerlig endring. Staten gir nye oppgaver til kommunene. Lover og forskrifter endres. Innen forvaltningen settes det stadig større krav til dokumentasjon og internkontroll, noe som følges opp av økt tilsynsaktivitet fra Fylkesmann og Stat. Alderssammensetningen endres, det blir stadig flere eldre, noe som øker behovet for kommunale tjenester. Kommunens pensjonskostnader øker. Sist, men ikke minst, folks forventninger til kommunale tjenester endres. Endringen er da gjerne økte forventninger i takt med økt levestandard, mener rådmannen, og fortsetter:

   – Kommunene må til enhver tid være i stand til å tilpasse seg disse endringene. Derfor er vi nå inne i en omstillingsprosess. Dette er ikke noe særskilt fenomen for Alvdal, dette er faktorer som alle kommuner og bedrifter med jevne mellomrom må gjennomføre. Så vil jeg hevde at Alvdal kommune er av de kommuner som er ute i riktig tid med denne prosessen. Dette fordi prosessen gjennomføres med tanke på å tilpasse driften til kommende utfordringer, ikke fordi man har kniven på strupen.

Vil få konsekvenser for kommunale tjenester

– En driftsreduksjon på 5 mill kroner skal få, og vil få konsekvenser for deler av den kommunale tjenesteytingen. Noe annet ville være en falitterklæring for kommunens drift på nåværende stadium. Det er viktig at man fra både politisk og administrativ ledelse er åpen og tydelig på dette. Samtidig kan man være åpen på at dette vil frigjøre ressurser til nye oppgaver på områder man i dag ser nye behov, sier Straalberg og understreker at Alvdal kommunes organisasjon og drift er til for kommunens innbyggere og kommunens overskyggende mandat skal til enhver tid være å gi en best mulig tjenesteyting for innbyggerne ut ifra de ressurser kommunen har til rådighet.

Nå ønsker han at innbyggerne involverer seg og lar seg høre: – Omstillingsprosessen skal som munne ut i økonomiplanen 2013 – 2021. Denne planen legges ut på høring i perioden mai – juni. Det er viktig at innbyggerne er klar over hvordan en slik prosess fungerer, og hvor man er i prosessen. Til kommunestyret 26. april, vil det blir presentert en rekke tiltak som i seg selv medfører reduksjon i kommunens drift. Da er det svært viktig å være klar over at dette er administrasjonens forslag på muligheter så langt i prosessen, og det som vil være grunnlaget for en offentlig debatt. Det er på dette tidspunktet innbyggernes involvering starter. I en tabloidisert verden, vil ofte forslag bli framstilt som endelige resultater. Det vil ikke være tilfellet her, understreker rådmannen.

– Følg med og delta i debatten

– En god og demokratisk prosess betinger involvering av berørte parter. Jeg vil derfor oppfordre innbyggere, enten som selvstendige personer eller som valgte representanter til utvalg råd og organisasjoner, om å følge med utover våren, og delta i debatten. Så vil jeg samtidig oppfordre de samme til å tenke helhet. Kommunens oppgaver berører innbyggerne fra «vogge til grav». Skal noen ha mer, blir det mindre på andre. Dette må man forholde seg til, sier rådmann Erling Straalberg.

Redaksjonen
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse