annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 PÅ ALVOR: Vi tar oppgaven på alvor forsikret ordfører Svein Borkhus da Helene Bjørnstad Eide på vegne av kommunens hovedtillitsvalgte ba politikerne være seg bevisst sitt arbeidsgiveransvar i forbindelse med omstillingsprosessen. Foto: Ivar Thoresen

Det ble lagt mye politisk mat på bordet da rådmann Erling Straalberg presenterte status på den vedtatte omstillingsprosessen i Alvdal kommune. Fem millioner kroner skal spares og de mest åpenbare gevinstene ligger i å etablere en ny felles barneskole og gjennom en omdisponering innen pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).

De ulike enhetene og administrasjonen har jobbet godt og hardt siden kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket i november enstemmig ba adminstrasjonen utrede en reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst fem millioner kroner i 2013-budsjettet.
 På den årlige dialogkonferansen for kommunepolitikere og enhetsledere på Aukrustsenteret torsdag, ble resultatetene så langt presentert.

Mer for pengene

– Enhetene har samlet foreslått driftsreduksjoner langt utover de fem millioner kronene vi er bedt om å kutte. Svært mange av de skisserte kuttene medfører redusert tjenestenivå og –omfang, men det er også mange forslag som kan gjennomføres uten store konsekvenser, konkluderte rådmann Erling Straalberg.
  Dette gjelder spesielt foreslåtte tiltak innen PRO, der det foreslås å redusere med fire sjkuehjemsplasser og erstatte disse med to korttids rehabiliteringsplasser i institusjon samtidig som hjemmetjenesten fortsetter med korttids rehabilitering utenfor institusjon.
  – Gevinsten på dette er 650.000 kroner og gjør at vi kanskje kan ta oss av flere, men på et lavere effektivt omsorgsnivå. Dette er et tiltak som gir en netto gevinst og samtidig gir tjenesten en mer riktig tilpasning til kommende behov, sa Straalberg.

Ta skoledebatten

Den andre store saken rådmannen satte fokus på handlet om barneskolene.
  – Det er generelt lite å hente på innsparingstiltak med dagens struktur. En gevinstrealisering vil først og fremst kunne skje med bakgrunn i strukturelle og organisatoriske endringer, og da tenker jeg på en ny felles barneskole for 1. – 7. trinn, sa Straalberg.
  Store byggtekniske utfordringer og årlige vedlikeholdskostnader i millionklassen ved Steigen skole bare forsterker behovet for å ta denne debatten, slik rådmannen ser det.
  – Diskusjonen om framtidig organisering av barneskolene bør tas av politikerne. Det ligger en betydelig nettogevinst i sammenslåing, var det klare signalet fra rådmannen.

Gatelys og kulturmidler

Ellers manglet det ikke politisk krutt i en del av kuttforslagene fra de forskjellige enhetene. Det kom på bordet forslag om alt fra kutt i kulturskoletilbudet, kulturmidler, slukking av alle gatelys og redusert vedlikehold av grøntanlegg til flytting av enhet for landbruk fra Storsteigen og stenging av både bad og kino.
  Felles for de fleste av dem er riktignok at de hver for seg gir relativt små innsparinger, og som rådmann Straalberg ganske riktig påpekte:
  – På mange områder er det vanskelig å synliggjøre noen gevinst. Og mange kutt kan ha konsekvenser for andre ting, slik at innsparing et sted kan gi økt kostnad et annet sted.

Imponert

Administrasjonen og enhetene fikk unison politisk skryt for den jobben som er gjort så langt.
  – Jeg er imponert. Her er det gjort mye på kort tid, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Bakteppet er at vi gjennom denne prosessen ønsker å gi oss sjøl økonomisk handlingsrom til å møte de utfordringene vi står overfor i alle sektorer i tida som kommer. Hvis vi gjennom å jobbe annerledes kan få det handlingsrommet og samtidig opprettholde det gode tilbudet er det bra, fortsatte Eggset og ga ros til enhetene for å ta prosessen som en positiv utfordring.
  Johan Ragnar Eggen (Sp) signaliserte tydelig at Senterpartiet vil ta opp igjen saken med eiendomsskatt i forbindelse med økonomiplan-behandlingen i juni, mens Johnny Hagen (Ap) var klar på at hans parti ikke går inn for noen kutt som reduserer kvaliteten på barnehager og skoler. Arne Dagfinn Øynes (Krf) fulgte opp med å advare mot vesentlige kutt innen kultursesektoren.
  Helt til slutt anmodet Helene Bjørnstad Eide, på vegne av kommunens hovedtillitsvalgte, om at politikerne tar prosessen på alvor og er seg sitt ansvar bevisst som arbeidsgiver for rundt 250 ansatte.

Dialogkonferanse
NYTTIG INFO: Ordfører Svein Borkhus og resten av kommunepolitikerne fikk både nyttig informasjon og politisk krutt servert under dialogkonferansen på Aukrustsenteret torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts