annonse


 
ENDRING: Formannskapet går inn for omlegginger innen enhet for Pleie, rehabilitering og omsorg. Foto: Randi Nørstebø.

Formannskapet vedtok i dag omlegginger i enhet PRO som tilsammen til gi innsparing på 650 000 kroner. Innbakt i forslaget er opprettelse av korttids rehabiliteringsplasser og nedlegging av en plass på skjermet enhet. Forslagene skal opp i kommunestyremøte senere 24. mai.

Enhetsleder Gunveig Eide redegjorde for endringsforslagene også i forrige formannskapsmøte og gjentok i dagens møte at forslagene kommer etter grundig forarbeid.

Grundig arbeid

En omorganisering av enhet PRO er ønsket fra administrasjonens side. Og administrasjonen sin innstilling gikk ut på å opprette korttids rehabiliteringsplasser fordelt mellom hjemmetjenesten og Solsida i stedet for langtidsplasser ved Solsida omsorgssenter. I tillegg ønsker administrasjonen å legge ned en plass ved skjermet enhet. Totalt vil endringsforslagene gi en inntjening på 650 000 kroner. Forslagene ble enstemmig vedtatt av formannskapet og skal til endelig behandling i kommunestyret i slutten av mai.

– Det har vært arbeidet med dette i to år. Og det er gjort grundig arbeid. Vi er tidlig ute med å tenke hjemmetjenestei samhandlingsprosessen, sa rådmann Erling Straalberg før debatten i formannskapet.

Må legge ned en skjermet plass

Gunveig Eide forklarte at de ser seg nødt til å legge ned en plass ved skjermet enhet: – Det er klart vi har behov for alle plassene på skjermet, men vi ser at vi er et stykke vekk fra intensjonene i demensplanen vår, forklarte enhetsleder Gunveig Eide, som mener myndighetene vil komme til å gi Solsida anmerkning ved tilsyn fordi institusjonen kjører med for liten kapasitet på skjermet enhet.

Bedre tilbud til de resterende 13 plassene

Enhetslederen understreket at ved å legge ned en skjermet plass vil det bli bedre forhold for de resterende 13 plassene: – Blir det en plass mindre vil vi ha mer tid til å gi beboerne oppmerksomhet, mer tid til å ta beboere ut av situasjoner som skaper forvirring pluss at vi da får et rolig rom der de kan hente seg inn igjen, forklarte enhetslederen som understreket at kapasietsproblemene ikke bare gjelder skjermet enhet men hele Solsida. Derfor har enheten også diskutert andre drastiske endringer i driften: – Vi har også vurdert å kjøre helgebemanning en hverdag i uka for å kunne holde budsjettene. Det vil si at man en ukedag har samme oppgaver som i helgene, for eksempel ingen dusjing, forklarte Gunveig Eide. – Det er en grense for hvor mye vi kan skvise ut av de ansatte også, sa Eide som forklarte budsjettutfordringene med at de har vært nødt til å bruke for mye vikarer.

Endringsforslagene for enhet pleie, rehabilitering og omsorg

Her er listen over de organisatoriske og tjenestemessige grep i enhet for pleie, rehabilitering og omsorg som ble vedtatt i dagens formannskapsmøte:

 • 2 korttids/ rehabiliteringsplasser etableres ved institusjonen og 2-4 korttids/ rehabiliteringsplasser utenfor institusjonen legges til hjemmetjenesten som lavterskel/ omsorgshybler.
 • 4 langtidsplasser nedlegges i 2. etg sørfløyen (2S).
 • 1 plass ved skjermet avdeling legges ned og at personalet beholdes som i dag med 14 beboere.
 • Kapasiteten i hjemmetjenesten trappes opp slik at bemannede omsorgsboliger etableres etter hvert som rom på Solbakken blir ledige. I første omgang må hjemmetjenesten innvilges en økning på 75 % stilling.
 • To tomme rom i 2 S på institusjonen kan tas i bruk dersom det må innvilges langtidsplass i en periode før bemannede omsorgsboliger blir etablert, og før det er tilgang på eventuelle intermediære plasser.
 • Det utarbeides kriterier for tildeling av tjenester innen enhet PRO. Den faglige grensegangen mellom pasienter/ brukere som har behov for korttids/ rehabiliteringsplasser på henholdsvis institusjon og ved hjemmetjenesten avklares gjennomutarbeidelsen av disse kriteriene.
 • Avtalen med privatpraktiserende fysioterapeut ved Solsida sies opp og erstattes med økt stilling for kommunefysioterapeut. 

Formannskapet vedtok enstemmig forslagene fra administrasjonen. Saken skal behandles endelig i kommunestyremøtet 24. mai.

Randi Nørstebø
  • Ingen kommentarer funnet
  annonse