annonse
PolitikkØNSKER Å KJØPE: Gunner Bråthen og BF Bygg ønsker å kjøpe nye tomtearealer ovenfor kommunehuset for å sette opp leilighetsbygg. Dette bildet er tatt i øvre del av eiendommen, fra nord mot sør. Foto: Ole Sylte Heggset.

Torsdagens formannskapsmøte har til behandling søknad fra BF Bygg ved Gunnar Bråthen om kjøp av kommunens areal på rundt 600 m2 på gards- og bruksnummer 7/648, rett bak kommunehuset. Sammen med kjøp av et naboareal på 900 m2, ønsker BF Bygg her å sette opp flere sentrumsnære leiligheter. Rådmannen innstiller på at kommunen selger området.

BF Bygg Alvdal AS har inngått avtale med grunneier på eiendom GID 7/118 om kjøp av ca 900 m2 av denne eiendommen. For å kunne utvikle denne eiendommen på best mulig måte, er det ønske om ytterligere erverv av grunn tilhørende Alvdal kommune, GID 7/648. Formålet med tomtekjøpet oppgis å være bygging av sentrumsnære leiligheter i Alvdal, med gangavstand til Steia.

I tråd med planverk

Etablering av sentrumsnære leiligheter i Alvdal er i tråd med intensjonene i kommunens overordnede planverk, tettstedplan og kommuneplan. Leiligheter som etableres i kort avstand til sentrumsfunksjonene er en riktig og framtidsrettet utvikling i forhold til alle planfaglige prinsipper. Slik sett ser rådmann Erling Strålberg søknaden med beskrevne planer som en svært positiv sak.

  - Søknaden, og saken for øvrig, dreier seg i denne omgang om erverv av grunn. Det vises til inngått avtale om erverv av deler av eiendom 7/118. Dette er privat avtale som for så vidt ikke vedrører kommunen. Imidlertid legger det føringer for eventuelt bruksområde av kommunens eiendom som ønskes kjøpt. Denne eiendommen er en trekant, innesluttet mellom 7/118 og vei. Kommunens framtidige behov eller bruksutnyttelse av denne eiendommen ansees som svært begrenset, og det omsøkte arealet vil i seg selv være for lite til at det kan utvikles som selvstendig boligtomt. Dette taler for at kommunen imøtekommer søknaden, skriver rådmannnen i sakspapirene.

I dialog med kommunen er det satt opp ønsket adkomstvei til eiendommen lagt via eksisterende avkjørsel syd for omsøkt eiendom. For å tilrettelegge for dette har det blitt tegnet en ny grense for søknaden.

Uproblematisk salg

Fra avdeling for kommunalteknikk i Alvdal kommune er det framkommet ønske om at eksisterende parkeringsplass syd for omsøkt eiendom vurderes som eventuell landingsplass for helikopter (ambulanse). Rådmannen samtykker i en utredning av dette, men kan ikke se at et eventuelt salg av areal som omsøkt skal kunne influere på dette. Det omsøkte arealet er heller ikke beheftet med rør, ledninger eller lignende.

  - Ved eventuelt salg av omsøkt areal, er det viktig at kommunen sikrer seg fortsatt eiendomsrett til tilstrekkelig sideareal på eksisterende veier. Plassering av bygg, byggegrenser i forhold til vei, utforming etc, vil fra kommunens side bli behandlet ved ordinær byggesaksbehandling, og omtales ikke nærmere i denne saken som fortrinnsvis omhandler salg av kommunal grunn, skriver rådmannen videre.

I tråd med kommunens vedtatt retningslinjer for avhending av kommunal eiendom, skal dette kunngjøres offentlig.  - I dette tilfellet vil en slik tilnærming bli svært byråkratisk og uten mening da kommunens eiendom i dette tilfellet kun vil ha verdi som tilleggsareal for eier av tilgrensende areal. Rådmannen tilrår derfor at det omsøkte arealet selges uten ytterligere kunngjøringer annet enn at saken i seg selv er offentlig og kunngjøres gjennom saklister. Basert på erfaringsmateriale ved salg av sentrumsnær kommunal eiendom, foreslås på råtomt til kr. 35/m2. Avgifter og kostnader knyttet til salg og eierskifte dekkes av kjøper.

Allerede interessenter

Selv om saken knapt har vært offentlig sier Gunnar Bråthen at det faktisk allerede har vært to interessenter som har kontaktet BF Bygg og ønsker å tegne seg på liste i forhold til salg av de tiltenkte leilighetene.  - Det i seg selv er jo lovende, og det er liten tvil om at dette vil være noe av det mest sentrumsnære man kan finne i forhold til kommunehus og butikkene på Steia, sier han.

  - Nøyaktig areal defineres ved oppmåling, og avgifter og kostnader forbundet med salg og eierskift dekkes av kjøper, heter det i rådmannens innstilling. Fomannsskapet behandler saken i førstkommende torsdags møte. 

 BFGunnar3GJENVOKST: Eiendommene som Gunnar Bråthen i BF Bygg ønsker å erverve for leilighetsbygging, er i dag en større trekant som vokser raskt igjen. Bildet er tatt i nedre hjørne hvor adkomst til eiendommen er skissert.  Foto: Ole Sylte Heggset.

BFGunnar2SATSER PÅ STEIA OG PLASSEN: BF Bygg har foruten planene om leilighetsbygging ovenfor kommunehuset på Steia, også spennende planer ute til høring for å etablere nye boligarealer på Plassen, mellom industriområdet og Plassen skole. - Sentrale myndigheter har nå behandlet reguleringsplanen på Plassen, og det har ikke kommet noen anmerkninger, sier en tilfreds Gunnar Bråthen. Foto: Ole Sylte Heggset.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse