annonse
PolitikkOPPKLARENDE: Rådmann Erling Strålberg informerte og oppklarte i forhold til de spørsmål som oppstod i forhold til veier og adkomst til den nye boligtomten BF Bygg ønsker å kjøpe til utbygging av sentrumsnære leiligheter ovenfor kommunehuset. Foto: Ole Sylte Heggset.

Det oppstod noe diskusjon i forhold til adkomstvei og øvrig veinett i forhold til BF Byggs ønske om tomtekjøp for ytterligere boligbygging ovenfor Alvdal kommunehus. Etter en oppklarende orientering fra rådmann Erling Strålberg var imidlertid formansskapet tilfreds, og gikk enstemmig inn for salg av kommunens eiendom. Dermed er det grønt lys for ytterligere tilvekst av sentrumsnære boenheter ved Steia.

Formannskapsmedlem Arne Dagfinn Øynes (Krf) stilte spørsmål vedrørende adkomst til den nye boligtomten som BF Bygg ønsker å bygge ut med sentrumsnære leiligheter, og lurte på om det øvrige veinettet rundt tomtene i området var tilstrekkelig utredet i forhold til trafikksikkerhet m.m.

Grønt lys for salg

Etter en oppklarende runde ved rådmann Erling Strålberg var både Øynes og de øvrige fromannsskapsmedlemmene fornøyde. Dermed er det gitt grønt lys til BF Bygg og Gunnar Bråthen til å arbeide videre med eiendomsutviklingen.

Kommunens areal som da foreslås solgt til BF Bygg utgjør ca 600 m2, mens det totale tomtearelaet for leilighetsbygget også vil inkludere en privat tomt som BF Bygg har avtale om kjøp på fra tidligere.  

FM Oynes130912FORNØYD MED SVAR: Arne Dagfinn Øynes (Krf) var fornøyd med de svar som rådmannen kom med rundt hans spørsmål til veiforbindelsene rundt tomtesalget til boligformål, som formannskapet gikk for torsdag. Foto: Ole Sylte Heggset. 

Regionale planer og næring

Av øvrige saker ble det en diskusjon i forhold Regional strategisk plan og tilhørende Regional strategisk næringsplan som nå er ute hos kommunene for rullering. Det meste av diskusjonen endte opp rundt spørsmålet om næringsplanen og arbeidet med å få på plass en regional førstelinjetjeneste på næringsarbeidet.

  - Nok en gang ble vi ikke enige i denne saken på siste AU-møte i Regionrådet, fastslo en litt oppgitt ordfører Svein Borkhus (Ap).  - Alle er samstemte om at førstelinjetjeneste får bli litt opp til hver enkelt kommune å samarbeide rundt, men at vi bør ha på plass to overordnede ressurser som kan selge regionen og arbeide for næringsutvikling i alle kommunene. Kontoradresse for disse to stopper imidlertid en videre utvikling i saken, for her lykkes man ikke å bli enige på tvers av kommuner, fastslo Borkhus.

Live Stokstad (V) var en del framme i diskusjonen som så fulgte, og mente det var riktig tenkt med to overordnede ressurser. Sammen med flere påpekte hun også at regionen bør ha et potensiale til nyetableringer fra miljøer andre steder i landet. Fra rådmannen ble det vist til henvendelser som har kommet fra blant annet næringsmiddelindustri i Rogaland, som ser på vår region som interessant ut fra de fagmiljøer og landbruksintensiteten som finnes her.

Stokstad hadde også et innspill til planverket, hvor de punktvise inndelingene på satsningsområder bedre kunne vært definert og vist sammenhenger i.   - Infrastruktur som eget punkt henger sammen med potensialet for næringsutvikling, er et eksempel på dette, sa hun. Hun fremmet også forslag til endret tekst i den strategiske planens overordnede målsetning, som resten av formannsskapet var enig i var noe tungt formulert. Ut over dette ble imidlertid gitt honnør til Regionrådet for Fjellregionen for det arbeidet som nedlegges.

FM Live130912NÆRINGSOPPTATT: Live Stokstad (V) dro opp en god diskusjon rundt det regionale strategiske planverket som nå er ute hos kommunene på rullering. Foto: Ole Sylte Heggset.

Veterinærvakt, legat og bistand

Øvrige saker på agendaen denne torsdagen var blant annet ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 1.juli 2012. Etter at Live Stokstad selv ba om habilitetsvurdering, og ble erklært inhabil, gikk formannsskapet for innstillingen. Kommunen vedtok med det å slutte seg til KS sin midlertidige ordning for klinisk veterinærvakt, og de lokale veterinærene tilbys dermed forlengede avtaler, i første omgang ut året 2012.

Sigrid Nytrøens legat sin årsberetning og regnskap ble også godkjent uten anmerkninger. Siste sak var så søknad om økonomisk bistand til videreutvikling, fremmet av lokal forfatter Siri Stiklestad. Sakens dokumenter var unntatt offentligheten, men formannsskapet vedtok å følge innstillingen slik at søknaden ble avslått.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse