annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 DISKUSJONER: Rådmann Erling Straalberg (til høyre) forsøker å overbevise varaordfører Ola Eggset (til venstre) og Venstre om at ti års amortisering av premieavvik pensjon er en fornuftig løsning. Det gikk ikke i formannskapet, mens ordfører Svein Borkhus (Ap) støttet rådmannens innstilling. Foto: Ivar Thoresen

Unormalt lav rente og lav prisstigning, men samtidig et lønnsoppgjør som ble dyrere enn forutsatt og ikke minst pensjonspremier og premieavvik for pensjon gir store utfordringer for Alvdal kommune i budsjettarbeidet for 2013. Torsdag formiddag møttes kommunepolitikere og ansatte på Aukrustsenteret til den årlige budsjettkonferansen, og etterpå fortsatte diskusjonene i formannskapet.

Blant annet på grunn av en økning i folketallet til 2446 innbyggere pr. 1. juli i år, er Alvdal en av de kommunene som kommer ut med størst prosentvis økning i overføringene i Statsbudsjettet for 2013.
  Neste år får Alvdal kommune 136,4 millioner i såkalte frie midler, en økning på 8,5 millioner fra i år.
  Frie midler betsår av rammetilskudd, inntekstutjevning, innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, småkommunetilskudd ig skjønnsmidler.

Kostbart lønnsoppgjør

8,5 millioner kroner mer å rutte med dekker likevel på langt nær de utfordringene kommunens økonomi står overfor i 2013.
  På formannskapets bord senere på dagen lå blant annet en budsjettjustering som viser at lønnsoppgjør, pensjonskostnader, merforbruk i enhetene og underskudd til sammen påfører kommunen rundt 4,3 millioner kroner i merkostnad i forhold til årets budsjett.
  – Lønnsoppgjøret for 2012 har virkning på årets tall og vil forplante seg inn i 2013, sa rådmann Erling Straalberg under budsjettkonferansen.
  Han la fram et scenario som viser en stipulert utgiftsøkning på 13,8 millioner kroner i 2013 på drift, lønnsoppgjør 2012 og 2013, finansutgifter, stipulert økning i pensjonspremie og økt avsetning til disposisjonsfond.
  Rådmannen la videre fram prognoser fra KLP som viser en forventet økning i kommunens pensjonspremier på 4,8 millioner i 2013, sammenlignet med 2011-tallene. En dramatisk økning på rundt 30% på to år.
  Årsaken er i følge rådmannen økte lønnskostnader, stadig flere som når pensjonsalder og et rentenivå som gir lav avkastning på investerte midler for pensjonsfondene.

Pensjonsutfordringer

Politikerne i Alvdal vedtok tidligere i år ett års amortisering av premieavvik for kommunens pensjonsforpliktelser, framfor 10 år. Enkelt forklart betyr det at kommunen ønsker å gjøre opp sine pensjonsforpliktelser løpende i stedet for å fordele dem over ti år.
  Dette har naturlig nok store økonomiske konsekvenser som gir seg ulike utslag på kort og lang sikt.
  – Kombinasjonen 1 års amortisering av premieavvik pensjon og bruk av premieavvik til inndekning av merforbruk advares det mot på det sterkeste, sa rådmann Straalberg og var tydelig på at administrasjonen anbefaler å velge 10 års amortisering. Det skaffer mer midler og gir økt handlingsrom for kommunen, ifølge rådmannen, som anbefalte politikerne å endre til ti års amortisering.
  – Å velge 10 års amortisering betyr ikke nødvendigvis at vi skyver problemet foran oss. Faren er naturligvis at vi kan akkumulere framtidig gjeld, men en fordeling over ti år gir oss større forutsigbarhet og vi slipper budsjett som flyr opp og ned fra år til år. Det gir oss en mulighet til å gjøre avsetninger for å håndtere en framtidig gjeldssituasjon, sa rådmannen.
  Han pekte på tre områder som kan gi kommunen nødvendig økonomisk handlerom framover: Endring til ti års amortisering av premieavviket for pensjon, reduksjon av tjenestenivået og innføring av eiendomsskatt. Innføring av eiendomsskatt vil uansett ikke ha virkning før i 2014.

Vanskelig sak

Temaet engasjerte åpenbart. Problematikken er krevende og flere pekte på at et kan være grunn til å se på hvordan pensjonspengene forvaltes.
  – Vi rammes i form av økte kostnader fordi noen leker seg med pengene vår på børs, sa Mali Hauen.
  – Det er kanskje på tide å se på hva KLP står for og hvordan de husholder våre midler, sa Aps kommunestyrerepresentant Johnny Hagen.
– Det har vært interessante diskusjoner, sa ordfører Svein Borkhus da han oppsummerte budsjettkonferansen.
  – Det som er klart er at problematikken rundt amortisering av premieavvik for pensjon krever mange omganger for å skjønne det 100%. Men ved å holde pensjonsavviket utenom driftsbudsjettet har vi i hvert fall løst noe. Uansett kreves det stram økonomistyring, og det viktigste er å få jevn drift for kommunen fra år til år.
  – Så er det kanskje slik at driftsnivået er for høyt i forhold til økonomi og for lavt i forhold til folks forventninger og krav. Det blir politikernes jobb å prioritere og si noe om det, sa ordføreren.

Videre i formannskapet

Politikerne tok med seg pensjonsdiskusjonene fra budsjettkonferansen til formannskapsmøtet senere på dagen.
  – Det øker ikke handlingsrommet om vi går over til ti års amortisering av premieavviket for pensjon, påpekte Leif Langodden (Sp).
  – Dette er et grep for å forsvare et for høyt driftsnivå. Det må gjøres opp en gang, og hvis vi ikke klarer å redusere drifta tilstrekkelig får vi nye utfordringer i framtida, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  Rådmann Erling Straalberg medga at å velge ti års amortisering handler om å kjøpe seg tid for å tilpasse driften, for etter ti år vil den årlige kostnaden ved ti års amortisering av premieavvik for pensjon være den samme som for ett års amortisering nå.
  I tillegg vil forutsigbarheten være større fordi man gjennom 10 års amortisering ikke vil være så sårbare for store årlige svingninger i premieavviket.
  Samtidig ble det advart mot at dette er et grep som løser kommunens økonomiske utfordringer. For det er det slett ikke.
  Behovet for driftstilpasninger eller –reduksjoner er like fullt til stede i fullt monn.
  – Utfordringen her startet med den voldomme økningen vi fikk på pensjonspremien fra 2011, sa Straalberg.
  – Vi politikere må bli flinkere til å se nei. Vi må nok være tøffere til å redusere drifta, mente ordfører Svein Borkhus (Ap).
  – Jeg har vært av den oppfatning at vi skal gjøre opp våre forpliktelser fortløpende, men har latt meg overbevise om at vi ikke har noe annet valg enn å gå over til ti års amortisering av premieavviket for pensjon slik sutuasjonen er, fortsatte ordføreren.

Vurderer innkjøpsstopp

For å komme i mål med budsjettjustering 2 – og dekke inne en netto merutgift på 4,3 millioner kroner i forhold til budsjett hittil, foreslo rådmannen overfor formannskapet at en million kroner av dette skal dekkes gjennom uspesifiserte innsparinger i enhetene. Blant annet er en del planlagt vedlikehold satt på vent, og i følge rådmannen kan et alternativ være å vurdere innkjøpsstopp mot slutten av året.
  Kommunestyret skal behandle budsjettjustering 2 i sitt neste møte, som er 25. oktober.
  På bordet har de et formannskapsvedtak i tråd med rådmannens innstilling, der merforbruket foreslås inndekket med 817.000 kroner i reduserte renteutgifter, 1,1 millioner kroner, gjennom endring av amorteringsperioden for premieavviket til pensjon til 10 år, 1.383.000 kroner gjennom bruke av disposisjonsfond og klima- og energifond, samt uspesifisert innsparing på en million kroner, som nevnt over.

Et forslag fra Venstre om å dekke 1,1 millioner av de 4,3 millionene fra disposjonsfond i stedet for gjennom endring av amorteringsperioden for premieavviket til pensjon til 10 år, sslik rådmannen foreslo, falt med tre mot fire stemmer.
  Etterpå ble rådmannens forslag om at Alvdal kommune velger å gå inn på ti års amortisering av premieavvik for pensjon som grunnlag for utarbeidelse av budsjett 2013 vedtatt med fire mot tre stemmer.

Budsjettkonferanse
MANGE UTFORDRINGER: – Kommunens driftsnivå kan være for høyt i forhold til økonomien, men for lavt i forhold til folks krav og forventninger, sa ordfører Svein Borkhus da han oppsummerte torsdagens budsjettkonferanse på Aukrustsenteret. Det er ingen tvil om at kommuneøkonomien byr på utfordringer framover. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts