annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 LEVENDE LANDBRUK: Prosjektet Levende landbruk skal styrke næringa i Alvdal og Tynset kommuner. Kua står sentralt. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet i Alvdal stiller seg bak ”Levende landbruk, landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset kommuner 2013-2016”, men vil som Tynset kommune ha to politikere i prosjektgruppa.

Bakgrunnen for saken er et ønske fra næringa om et landbruksprosjekt i Alvdal og Tynset kommuner. Levende landbruk, landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset kommuner 2013-2016 baserer seg på handlingsplanene for landbruk i de to kommunene, samt strategisk næringsplan for Tynset.
  Hovedmålet er at Alvdal og Tynset skal ha et aktivt og levedyktig landbruk i framtida, gjennom å videreutvikle landbruket og bedre utnyttelsen av de totale tilgjengelige landbruksressursene i kommunene.

Ny giv

Prosjektet har i tillegg som delmål å motivere og skape en ny giv for landbruksnæringa i kommunene, samtidig som det skal styrke bonden som bedriftsleder.
  Økt utnyttelse av utmarksressursene og økning av matproduksjonen gjennom å styrke grovfôrproduksjonen og økt bruk av utmarka er andre delmål for prosjektet. Det samme gjelder styrking av kompetanse og agronomi og økt rekruttering til landbruksutdannelsen, for eksempel ved Storsteigen.

En million i året

Med et budsjett på 930.000 kroner i året fra 2013 til 2016 skal prosjektet styrke landbruket som skissert ut fra en visjon om å øke landbrukets posisjon i lokalsamfunnene ved å legge til rette for et mangfoldig, bærekraftig og økonomisk levedyktig landbruk i åra framover.
  Prosjektet søker støtte til finansiering med 60% fra Fylkesmannen i Hedmark og 40% fordelt på kommunene, det vil si en årlig kostnad på 186.000 kroner pr. kommune.
  – Det råder fortsatt noen usikkerheter omkring økonomien i prosjektet. Vedtak om tilskudd fra Fylkesmannen er fortsatt ikke fattet. Det har heller ikke vært tilstrekkelige vurderinger knyttet til kostnadsfordelingen mellom Alvdal og Tynset, skriver rådmannen i saksvurderingen til formannskapet, og anbefaler saken lagt fram for kommunestyret så raskt som mulig, der økonomien i prosjektet stadfestes når alle tall er bekreftet.
  Rådmannen understreker i tillegg at det tradisjonelle landbruket står sterkt i regionen og at det må være til stedet for at det kan satses på småskalaproduksjon og nye næringer i kommunen.
  – Spesielt viktig er volumproduksjonen på mjølk og kjøtt av sau og storfe. Småfeprosjektet dekker i dag sau og geit, derfor er det valgt å fokusere på storfe i prosjektet, skriver rådmannen og påpeker viktigheten av at prosjektet må være så konkret at man kan jobbe målrettet mot målsettingene.
  Alvdal og Tynset kommuner har i dag en netto verdiskapning fra landbruket på 110 millioner kroner.

Hvor er grisen?

– Det er spesielt om kostnadene skal deles likt mellom to ulike partnere, sa varaordfører Ola Eggset (V) om den foreslåtte finansieringen, men var beroliget av rådmannens presiseringer og dermed trygg på at det er slike ting som fanges opp fram mot kommunestyrebehandlingen.
  – Men hvor er grisen, hvor er kyllingen? spurte Eggset videre, men medga det kunne ligge strategiske vurderinger til grunn for fokuset på tradisjonelle områder som storfe og småfe, mjølk og kjøtt.
  – Uansett er det et stort uforløst potensial når det gjelder gris. Dessuten må Storsteigen ha en sentral plass i dette prosjektet. For øvrig er det meget bra at det kommer et landbruksprosjekt, understreket Eggset.
  – Dette må spisses og målrettes mer, supplerete Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  Også Leif Langodden (Sp) mente at andre områder kunne vært fokusert i tillegg, men så samtidig poenget med å ikke lage et altfor bredt prosjekt.

Formannskapet vedtok enstemmig en omforent innstilling, med Kristian Hansæl og Mari Kveberg som representanter i prosjektgruppa.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse