annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SPAREKNIV: Rådmann Erling Straalberg presenterte en liste med mulige innsparingstiltak og fikk signaler tilbake fra ordfører Svein Borkhus og resten av formannskapet. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet startet i dag jakten på minst 3,2 millioner kroner i ytterligere innsparinger i kommunens 2013-budsjett.

Etter kommunestyrets vedtak i forrige uke om å gjøre opp kommunens pensjonspremieavvik årlig må det spares nye 3,2 millioner kroner for å få neste års budsjett i havn, og formannskapet møttes ekstraordinært i formiddag med det som eneste sak på kartet.

Mange mulige tiltak

Rådmannen synliggjorde mulige innsparingstiltak innenfor sektorene med en effekt på nærmere to millioner kroner for 2013, uten at det har konsekvenser for kommunens lovpålagte tiltak.
  Kjøper politikerne den ”pakka” komplett får det likevel stor betydning for mange innenfor flere områder.
  Det betyr blant annet dyrere SFO og ingen søskenmoderasjon, kutt i forsterket norsk- og matteundervisning på barneskolene, sammenslåing av klassetrinn på ungdomsskolen, redusert svømmeopplæring, redusert oppvarming av svømmebassenget, nedleggelse av kino, kutt i kulturmidler til lag og foreninger, redusert tilbud i kulturskolen, slukte gatelys, redusert vedlikehold av kommunale anlegg og kutt av husfar-stilling og servicerute.
  Men, altså: Dette var ikke rådmannens forslag til kutt i budsjettet for 2013 – bare en opplisting av ulike muligheter for ytterligere innsparinger i tillegg til det som allerede er kommet fram gjennom omstillingsprosessen og vedtatt i økonomiplanen.
  – Det vi sitter med i dag er ikke omstilling. Det er en reduksjon av tjenestenivået, presiserte Straalberg.

Jaktet på enighet

Etter innledningen jaktet politikerne på en felles plattform og enighet gjennom å kalle formannskapsmøtet for et ”felles gruppemøte”.
 – Vi må ned på drifta, det sier seg sjøl. Noe av det får ikke innvirkning i 2013, noe får innvirkning deler av året. En del kan synes dramatisk, men hva er alternativet? spurte ordfører Svein Borkhus (Ap).
  – Det er ikke budsjettet vi vedtar nå, men vi gir signaler rådmannen kan ta med seg videre i budsjettarbeidet. Sjøl om vi gjennomfører alle tiltakene som er listet opp kommer vi ikke i mål med de 3,2 millionene vi skal spare inn, påpekte ordføreren.
  – Alle kutt vi gjør vil gi oss et dårligere tilbud enn vi har i dag, fortsatte Borkhus, men var som resten av forsamlingen klar på at det ikke er noen vei utenom.
  – Situasjonen vi er i underbygger vårt standpunkt om å gjøre opp våre forpliktelser fortløpende. Det nytter ikke å skyve ting foran seg for å opprettholde et kunstig høyt driftsnivå. Nå må vi ta noen tunge valg. Vi må vise ansvar, ellers kan vi bare glemme investeringer som skole og flerbrukshus i åra som kommer, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  Rundt bordet var det mange synspunkter på rådmannens liste over mulige innsparingstiltak, og det var bred enighet om at tøffe valg må tas i løpet av denne budsjettprosessen.
  – Jeg kan være med på det meste av det som er foreslått her, men jeg vil verne om den styrkede opplæringen i norsk og matte ved barneskolene. Hvis ikke skolene sørger for dette skjer det ikke, og det kan være skjebnesvangert for mange, sa Live Stokstad (V), og hadde bred støtte for det synspunktet.

Mindre avsetninger til fond

Leif Langodden (Sp) dro opp muligheten for reduserte avsetninger til fond, noe som vil gi en innsparingsgevinst.
  – Vi må avsette mindre, og da kan du si vi er like langt og at vi like gjerne kunne brukt ti års nedbetaling på premieavviket på pensjon. Men da hadde vi lånt penger i stedet for å betale forpliktelsene fortløpende. Venstre var pådriver for klima- og energifond, men er pragmatisk i forhold til det i en periode for å tilpasse driften, sa Ola Eggset.
  Det ligger til grunn en avsetning på 4,2 millioner kroner til disposisjonsfond og  485.000 til klimafond for 2013. Rådmannen anslo overfor formannskapet at en reduksjon på rundt to millioner kroner i avsetninger må til for å bringe budsjettet i havn, gitt en innsparing på ca. 1,5 millioner som formannskapet signaliserte.

Inntektsøkninger

Både Frps Inge Rune Wahlstrøm og ordfører Svein Borkhus snakket også om mulighetene knyttet til inntektsøkninger, ikke bare utgiftsreduksjoner.
  – Kanskje sitter kommunen på eiendommer som kan legges ut for salg, sa Wahlstrøm som et av flere eksempler han gjerne ville sett belyst knyttet til nye inntektsmuligheter.
   Rådmannens raske summering av de tiltakene formannskapet syntes å være rimelig samstemte om fra ”kuttlista”, kan gi en innsparing på rundt 1,1 millioner kroner for 2013. Altså en bra bit på vei, men langt fra nok i forhold til målet.
  – Ingen har bundet seg her, men situasjonen er at vi må ned på driftsnivå om vi skal ha noe å drive for i framtida. Spørsmålet er hva som smerter minst, oppsummerte ordfører Svein Borkhus.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse