annonse
PolitikkKREVENDE: Ordet krevende var en gjenganger fra både rådmannen og formannskapets politikere i den drøyt tre timer lange diskusjonen omkring neste års kommunebudsjett torsdag. Alle foto: Ole Sylte Heggset. 

Formannskapets møte torsdag gikk for en stor del med til å diskutere ulike enheters muligheter til innsparinger. Rådmannen fikk honnør for et grundig framlagt dokument med forslag til tiltak, men det er fortsatt en god vei å gå før 2013-budsjettet endelig kan vedtas. Først er det formannskapets møte 6.desember som skal kommentere og eventuelt gjøre endringsforslag, før endelig vedtak i kommunestyret 20.desember.

Ordfører Svein Borkhus startet torsdagens formannskapsmøte med 2013-budsjettet som hovedsak med å si at neste år kan bli et tungt og krevende år.  - Men, dersom alle bidrar til å dra lasset og ikke lar drastiske innsparinger bare bli ei sovepute med tro om at det neste året deretter blir lettere, da tror jeg vi skal klare dette godt. Jeg har vært med på diskusjoner tidligere som har vært svartere enn dette, sa Borkhus.

Mottatt innspill

Det ble i møtet orientert om bekymringsmeldinger fra både enkeltpersoner og elever, blant annet ved Plassen skole, som har sendt innspill med beskjeder knyttet til henholdsvis omsorgskutt og reduksjoner og innsparingsforslag knyttet til elevtilbud.  - Disse innspillene tar vi med oss, uten at vi her og nå lover noe, var gjennomgangstonen.

Alle parti nikket imidlertid samstemte til Inge Rune Wahlstrøm (Frp) sin kommentar da han skrøt av elevrådet på Plassen skole, som hadde fremmet klare syn i saken om både økt gruppeundervisning og redusert svømmetilbud.  - Slike innspill er det viktig at vi lytter ekstra godt til, sa han.

Enhet for enhet

Det 99 sider lange dokumentet i budsjettsaken ble grundig gjennomgått av rådmannen, som tok for seg enhet for enhet ut fra de ulike enhetsledernes tilbakemeldinger til kuttforslag, samt begrunnelsen for sine egne innstillinger pr. dato. Den påfølgende diskusjonen løste ingen spesielle poster i denne omgang, men det ble fremmet innspill fra samtlige partier på flere av postene.

  - 2013 blir en hestekur for oss, og en omstilling er nødvendig å gjøre. Men, som sagt er ikke dette det verste jeg har vært med på. Hva er bra og hva er dårlig med rådmannens forslag slik vi har fått det presentert i dag, var så introduksjonen og oppfordringen til diskusjonen i formannskapet.

- Detaljert nok

Ola Eggset (V) var først ute. - Selv om det er mye bra i gjennomgangen vi nå har fått er jeg kanskje litt skeptisk til detaljgraden. Blir vi som politikere litt for detaljfokusert, mot å heller ha fokus på de store linjene i budsjettet, var Eggsets første innspill. 

Sammenslåing av fag og oppvarming av svømmebasseng har vært diskutert hvert eneste år jeg har vært med på dette, uten at vi vedtar noe. Vi har ikke kunnskap nok om hverdagen på alle enhetene, var Eggsets bekymring.

Han var også ute etter de andre mening rundt å sette av i disposisjonsfond på lik linje som før. Dette er så små beløp at dersom vi kutter her, frykter i alle fall jeg at vi mister mye av det handlingsrommet vi har, sa han, og i hovedsak delte de andre gruppelederne etterhvert hans bekymring på dette.

Hjemmetjenesten styrkes

En post alle partiene også virket samstemte om, var at uavhengig av de kutt som må gjøres innen PRO-området, ville alle opprettholde vedtak om å styrke hjemmetjenesten.

Fra flere av representantene ble det så oppfordret til at rådmannen skulle se på enhetsledersituasjonen i barnehagene.  - Trenger vi en enhetsleder på hver barnehage eller er det mulig å samarbeid, spurte ordfører Borkhus og fikk flere til å stille samme spørsmål.

Kulturmidler og privat vei

Leif Langodden (Sp) fulgte tankene fra Eggset og Venstre om å ikke kutte i fondsvsetningene og berørte samtidig den foreslåtte fjerningen av bevilgningen til kulturmidler for barn og unge. Både han og partikollega Mona Murud roste den nye enhetslederen ved kulturkontoret for mange nye initiativ, og mente at tilbudet for barn/unge var et en viktig post for å skape spillerom til et viktig arbeid ovenfor våre yngste innbyggere.

  - Når det gjelder enheten for kommunalteknikk mener jeg så at vi skal se på effekten av å privatisere veier også i sentrum, og legge disse til Alvdal Vei, fortsatte Langodden. Dette er tiltak som i neste omgang vil kunne gjøre det mulig å spare inn stillingsressurser innen enheten, samtidig som en privatisering jo gjennom de veiene Alvdal Vei allerede har overtatt, har vist seg å fungere godt, la han til. Det vi eventuelt henter inn her, kan så til en viss grad omfordeles til hjemmetjenesten, hvor vi alle er enige om at det er nødvendig med økt satsing.

FM LeifL221112STØTTE TIL HJEMMETJENESTE OG KULTUR: Leif Langodden (Sp) uttrykte sterkt ønske om å holde fast på vedtaket om satsing på hjemmetjenesten, og var samtidig skeptisk til kutt i kulturbudsjettet. Innen kommunalteknikk var han derimot stemt for å privatisere flere veier, også i sentrum.

 

 - Hvilke stillinger blir borte?

Inge Rune Wahstrøm tok så ordet med en konkret utfordring på hvilke stillinger som er tenkt spart. - Det blir sagt at det er snakk om 4-5 stillinger i innsparing, men på hvilke enheter kommer disse. Her fulgte flere på og ba om en grundigere orientering på dette på neste budsjettsakrunde 6. desember.

- Vi bør i den grad det er mulig bremse lønnsutviklingen. Dersom vi privatiserer vei, hvordan påvirker det stillingene i kommunalteknikk? Nye TFF-boliger vil bety flytting av kontorposter, hvordan kan vi best utnytte de ledige kontorene som her oppstår? Dette var noen av spørsmålene fra Wahlstrøm.

FM IngeR221112VEI OG TFF: Inge Rune Wahlstrøm (Frp) ville se effektene av privatiserte veier i sentrum og ha svar på hvilken aktivitet som best kan gå inn i de frigjorte kontorene som bblir med over til nye TFF-boliger når disse står ferdige. 

Gulbladet og kino

Live Stokstad (V) mente at gulbladet som informasjonskanal til bebyggerne i Alvdal var en grei nedskjøring, men forutsatte at en PC-stasjon opprettes i publikumsarealet ved servicekontor/bibliotek, slik at alle som vil ha kommunal info også kan sikres dette i framtiden. Når det gjelder prosjekt sommerjobb, hvor NAV og kommunen har samarbeidet, mente Stokstad at dette var et tilbud som muligens ikke hadde den store effekten. 

  - Alvdal og de øvrige nord-østerdalskommunene har generelt lite frafall i videregående skole, og noe av begrunnelsen for tiltaket var nettopp og bidra til at flere fatter interesse for arbeidslæring opp mot en utdanning. Jeg skulle likt å se effektmåling av tiltaket i alle fall, sa hun.

Innen kinotilbudet var så Stokstad klar på at vi bør markedsføres bedre. - Når Aukrustsenteret har kinoen burde kanskje noen av midlene vi hvert år bidrar med til deres drift brukes til å lage tilstelninger knyttet til blant annet kinopremierer o.l. sa hun. Mona Murud fulgte opp dette og mente at en alternativ løsning med kinobusser til Tynset ikke var rett signal å sende ut.

Klar for eksperiment

  - Ordfører Borkhus uttrykte at han under denne diskusjonen fikk lyst til å gjøre et lite eksperiment. - Med det nyopprettede barne- og ungdomsrådet på plass nå, så kanskje vi skulle si at de fikk en pott midler fra kulturbudsjettet til rådighet for å skape aktivitet omkring kinokveldene.

Også ordføreren var klar på enhet kulturs viktighet opp mot de unge, og det å beholde noe albuerom i denne enheten, er viktig, sa både ordfører og Langodden (Sp).

Rådmannen tok signalene

-  Vi blir jo alle litt kreative når pengesekken er skranten, og det gjør ikke noe om vi nå må gjennom en litt mer krevende periode. Det skjerper oss bare ekstra, oppsummerte rådmannen, som fikk en siste oppsummering med seg fra alle etter at varaordfører Ola Eggset foreslo at rådmannen til neste gang så på følgende:

  - Jeg foreslår at vi til neste møte får oss forelagt konsekvensene ved reduksjon på 3 % i lønnsbudsjettet ved etatene servicekontor, kommunalteknikk, kultur og avdeling Solsiden innenfor PRO. I mitt hode bør dette kunne bli oppunder èn million kroner, og selv om dette vil være en krevende øvelse, vil jeg gjerne at vi ser på slike regnestykker, avrundet Eggset.

FM Ola Svein Erling221112FÅR DET TIL:  - Det blir et krevende år i 2013, men både varaordfører Ola Eggset (V), ordfører Svein Borkhus (Ap) og rådmann Erling Strålberg syntes arbeidsrunden i torsdagens formannsskap var et skritt i riktig retning.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse