annonse
PolitikkSTØTTET FAGRÅD FOLKEHELSE: Forslaget om å opprette et fagråd innen folkehelse fikk sin tilslutning i formannsskapet torsdag, og blant de som uttrykte støtte til dette var Janne Lunaas (Ap). Alle foto: Ole Sylte Heggset.

Formannsskapets møte torsdag brukte mye tid på budsjett, men åtte andre saker ble også behandlet. Et fagråd for folkehelsearbeidet i kommunen fikk sin tilslutning, trass noe diskusjon. En næringsfondssøknad ble utsatt, mens selve retningslinjene for næringsfondet skal utarbeides i ny tekst. Kulturskoleelevene kan så gå mot et tilbud der de kan velge om de vil motta dette ved skolen i skoletida eller på ettermiddag eller kveld.

  - Folkehelse er viktig og noe vi bør sette på dagsorden med et slikt foreslått fagråd, mente representanten Janne Lunaas (Ap), og hun ga dermed sin tilslutning til rådmannens innstilling i denne saken, en innstilling som også det resterende formannsskapet godtok.  Live Stokstad (V) var imidlertid sterkt kritisk, da hun frykter at et slikt råd fort kan bidra til å smuldre bort ansvarsroller innen området, ettersom hun viste til at folkehelseperspektivet allerede er innarbeidet i flere enheters styringskort allerede.

Næringsfond

En sak om utarbeidelse av nye retningslinjer for bruken av næringsfond fikk så sin tilslutning. Saken kommer opp påny for vedtak i kommunestyret.  - En konkret søknad til næringsfond lå imidlertid inne i sakspapirene til formannsskapet, der Siv Kristin Bjørnvågs søknad om støtte til å utvikle et konsept på linje med tidligere Oline-bua i annekset ved Steien Hotel, var foreslått støttet.

Formannsskapet mente imidlertid enstemmig at søknaden var for lite konkret og etterlyste både en forretningsplan og et driftsbudsjett før de vil se på saken påny. Saken ble dermed utsatt med fem mot to stemmer, da Venstre stemte for å avslå søknaden. Et samstemt formannsskap uttrykte også at de ønsker en konkret smørbrødliste utarbeidet, som sier noe om hvilke krav som bør stilles før en søknad fremmes for politisk behandling. 

- Denne søknaden og tilsvarende vi har hatt på bordet den senere tida viser tydelig at det er behov for en gjennomgang av retningslinjene for bruken av fondet, samt hvordan søknader bør utarbeides før vi får dem til behandling, sa Leif Langodden (Sp).

Kulturskole i skolen

I tillegg til saker om fradeling av skog og jord som alle ble vedtatt etter innstillingen fra rådmannen, diskuterte formannsskapet sak om å skape rom for at kulturskolens tilbud kan dispenseres inn i ordinær skoletid. I nye føringer gjennom Kunnskapsløftet har departementet sagt at inntil 25 % av tiden til enkeltelever kan omdisponeres på denne måten.

  - Vi ser at flere og flere kommuner rundt oss gjør dette, og erfaringer tilsier at dette kan være positivt for både skole og kulturskole. Vedtaket er dessuten i tråd med tidligere komitè B's forslag omkring organiseringen av kulturenhetens oppgaver, het det blant annet i saksframstillingen.

Innstillingen ble diskutert, og trass i en viss bekymring for at dette skal ramme basisfag som norsk, matematikk og engelsk, ble det overvekt for de positive effektene man tror kan bli en effekt med ordningen. Oppstart er skissert allerede i vårhalvåret 2013, med elever innen messinginstrumenter og gitarundervisning. Prosjekter som kulturetaten og skolen blir enige om å kjøre skal også bakes inn som en del av denne kulturskoledelen.

Fra høsten 2013 skal så alle elevene få anledning til å ønske seg tilbud om kulturskole i skoletida, men timeplaner må utformes i samarbeid mellom rektor og kulturskolerektor. Fra høsten 2013 vil også tilbudet kunne gi som effekt at alle gis èn gratis kulturskoletime, noe som vil kunne stimulere til og lettere gi mulighet for ytterligere prosjekter, samarbeid og utvikling.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts