annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BEKYMRET: Rådmann Erlings Straalberg uttrykker bekymring rundt Alvdal kommunens økonomiske situasjon i sine budsjettkommentarer. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet behandler torsdag kommunens budsjett for 2013 og rådmann Erling Straalberg påpeker at kommunen med dette budsjettforslaget  er i en svært sårbar økonomisk situasjon.

– Rådmannens generelle vurdering av budsjettforslaget er et budsjett som er tatt inn til beinet på de aller fleste områder. Et så stramt budsjett som nå legges fram vil kreve enda sterkere grad av styring enn tidligere. Rådmannen vil derfor legge opp til rutiner som sikrer tettere oppfølging av driften gjennom året. Dette vil kreve tid og gi mindre tid til annen utviklig, skriver Erling Straalberg i sine innledningskommentarer.

Disposisjonsfond

For å få et budsjett i balanse – og med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om å beholde ett års amortisering av premieavvik for pensjon – foreslår rådmannen at avsetningene til disposisjonsfond reduseres til i overkant av 2,5 millioner kroner for 2013.
  – Dette er et beløp som avviker stort fra kommunens overordnede målsetting om 3% (4 mill. kr) avsetning av netto driftsramme til disposisjonsfondet. Rådmannen finner grunn til å uttrykke stor bekymring over at med de vedtak kommunestyret allerede har fattet vil vi ved utgangen av 2012 ha et disposisjonfond på kun 2 millioner kroner. Når det nå legges fram et budsjettforslag med en avsetning på kun 2,5 mill. kroner er kommunen i en svært sårbar økonomisk situasjon og vi er svært langt fra det ønskede nivå på disposisjonsfondet, skriver Straalberg videre.

Negative og positive tiltak

– Ettersom det kom ytterligere reduksjoner forholdsvis sent i budsjettprosessen inneholder budsjettet noen tiltak som ikke er gode. I hovedsak gjelder dette innen skole, der det er gjort akutte tiltak for å redusere driftsnivået, skriver rådmannen.
  – Det mest negative er en drastisk reduksjon i kompetanseutvikling. Dette kan gå for et år, men på sikt vil kommunen bli en taper på kompetanse hvis det ikke tilføres midler på området, heter det i budsjettdokumentet.  
  Men rådmannen finner også positive elementer i budsjettforslaget:
  – Det legges til grunn økt ressurs og fokus innen helsefremmende arbeid, samt at tidlig innsats for barn og unge både i skole og familie er ivaretatt på en god måte. Omstillingen innen PRO er faglig sett et svært viktig skritt i å utvikle en tjeneste som er rustet for fremtidens utfordringer, derigjennom samhandlingsreformen.

Store investeringer

I rådmannens budsjettforslag ligger det også inne investeringer på totalt 75 millioner kroner i 2013. Nye TFF-boliger og veiomlegging ved Skurlaget er det største postene her. Totalbeløpet for disse investeringene inngår i de 75 millionene, men vil bli gjennomført over to-tre år.
  Alvdal kommunes budsjett for 2013, slik det legges fram, har en total ramme på drøyt 152 millioner kroner.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse