annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ROS: Venstres Live Stokstad roste under torsdagens formannskapsmøte arbeidet som har vært gjort med planleggingen av nye TFF-boliger på Solbakken. Foto: Ivar Thoresen

En investering på 48 millioner kroner i nye TFF-boliger på Solbakken ovafor Solsida omsorgsheim kan vise seg å bli en svært lønnsom investering for Alvdal kommune. Torsdag ga et enstemmig formannskap grønt lys for å kjøre prosjektet videre med tanke på byggestart neste år.

Om tallene i rådmannens saksutredning holder vann, kan kommunen komme unna investeringen på 48 millioner kroner i ti nye TFF-leiligheter (Tjenesten for funksjonshemmede), samt kontorer til hjemmetjenesten, ergoterapeut, husfar, avdelingsleder i TFF og enhetsleder PRO med netto økte årlige driftsutgifter på rundt 300.000 kroner.

Tilskudd og rentekompensasjon

Dette er mulig fordi kommunen kan forvente tilskudd fra Husbanken på til sammen 7,8 millioner kroner i forbindelse med prosjektet. Videre vil det kunne gis rentestøtte til resten av investeringen.
  Det forutsettes også at kommunen beholder de ti leilighetene som frigjøres når ti nye TFF-boliger står klare. Opprinnelig var disse tenkt solgt, men  i forbindelse med den gjennomførte omstillingsprosessen ble det gjort en grundig vurdering av kommunens behov for utleieleiligheter. Konklusjonen var at det er stort behov for kommunale utleieleiligheter. Ved å beholde leilighetene økes behovet for låneopptak, men samtidig vil det gi kommunen verdifulle leieinntekter – totalt rundt 890.000 kroner i året for nye og eksisterende leiligheter ved en utleiegrad på 90%.

Rasjonaliseringsgevinst

Videre innebærer realisering av planene en betydelig rasjonaliseringsgevinst. Aller størst er gevinsten gjennom rasjonalisering av nattevakttjenesten, ved at hele TFF samles under ett tak. Bare på dette punktet ligger det en innsparing på rundt 800.000 kroner årlig.
  Gjennomføring av prosjektet som skissert vil kreve et låneopptak på 31 millioner kroner.
  – Ved en nedbetalingstid på 30 år og nominell lånerente på 5%, vil dette låneopptaket generere årlig økte rente- og avdragskostnader på om lag 2 millioner kroner. Legger man så til grunn at investeringen genererer økte inntekter og reduserte driftskostnader på om lag 1, 7 millioner, viser dette oss at netto årlige driftsutgifter vil øke med om lag 300.000 kroner, skriver rådmannen i saksutredningen.

Må være fleksible

– Jeg er opptatt av boligporteføljen når det gjelder svake grupper og flyktninger og er glad for å høre at det kan sees helhetlig på boligmassen til kommunen og at det legges opp til så mye fleksibilitet som mulig, sa Venstres Live Stokstad under behandlingen av saken.
  – I tillegg til at kapasiteten øker med ti nye leiligheter når TFF-boligene står ferdige om tre år frigjøres også fem-seks rom som i dag brukes til kontorer ved Solsida. Det må vi utnytte og det håper jeg enheten er innstilt på, sa Stokstad og fortsatte:
  – Det er bra at vi ruster oss for framtida. Samtidig vet vi at behovet alltid er litt usikkert. For å møte det må vi være fleksible, sa hun og roste det hun kalte en veldig grundig og imponerende prosess med dette prosjektet.
  Kristelig folkepartis Arne Dagfinn Øynes hengte seg på:
  – Her får vi bedre tjenester for flere til en marginalt høyere kostnad. Disse planene er knadd, snudd og bearbeidet så lenge at jeg også føler meg trygg på at budsjettet skal holde, sa Øynes.

Lang historie

Med formannskapets vedtak om å videreføre prosjektet med tanke på ferdig detaljprosjekt våren 2013, anleggsstart høsten 2013 og ferdigstillelse nyttår 2014/2015 er en lang historie et godt skritt videre nærmere realisering.
  Planleggingen av nye TFF-boliger startet allerede før 2005. Da stemte kommunestyret ned et forslag om nye boliger på oversida av Solsida på grunn av for høye kostnader.
  I 2009 ble planene tatt fram igjen. Da var Klokkaregga aktuell lokalisering, med et tilbygg i samlokalisering med eksisterende bygg. Også dette prosjektet ble forkastet, begrunnet med for liten plass og ingen muligheter for framtidig utvidelse.
  Etter dette ble det gjort en behovsutredning som slo fast at kommunens behov er ti boliger for psykisk utviklingshemmede – seks for dagens beboere, to mulige innflyttingsklare beboere innen rimelig tid og to avlastningsboliger. Høsten 2010 kom derfor et nytt forslag. Denne gang om å gjøre om omsorgsboligene på Solbakken til nye TFF-boliger, samtidig som nye omsorgsboliger skulle bygges på området sør for eldreboligene. Planene møtte liten begeistring og ble forkastet på grunn av dårlig funksjonalitet i boligene for brukergruppen.
  Nå er altså planene tilbake ved utgangspunktet, med nytt bygg på Solbakken, sør for omsorgsboligene og på tomta for de gamle søsterboligene.
  Og alt ligger an til snarlig realisering.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse