annonse
PolitikkØNSKER Å BY: Alvdal Eiendom AS ved Jan Inge Gjermundshaug har i brev til Alvdal kommune bedt om å få kunne by på kommunens tomt 9/28, som i forrige uke ble vedtatt solgt til Steia Eiendom AS av et enstemmig formannsskap. Foto: Ivar Thoresen.

Alvdal Eiendom AS har fremmet interesse for kommunens eiendom med gards- og bruksnummer 9/28, som formannsskapet i forrige uke enstemmig vedtok solgt til Steia Eiendom AS.

Som vi skrev om i forrige uke, gikk et enstemmig formannsskap sist torsdag inn for salg av deler av kommunens tomt 9/28, ved oppkjøring mot Steia fra sør. Steia Eiendom AS hadde fremmet ønske om å kjøpe det aktuelle arealet som en naturlig utvidelse av sin tomt knyttet til Steien Hotell og hagearealet her.

Innenfor planen

Tomten ligger innenfor den vedtatte stedsutviklingsplanen som det nå arbeides med detaljprosjektering ut fra, og denne vil gi føringer for tomtens framtidige bruk. Vedtaket i Alvdal formannsskap legges fram for kommende møte i kommunestyret 20.desember med konkretisert beskrivelse av tomten som forutsettes solgt. Vedtaket i formannsskapets sak 105/12 kan leses her!

Vedtaket har altså nå fått flere interessenter på banen. Alvdal Eiendom AS ved Jan Inge Gjermundshaug sier i brev datert 7.desember at også de ønsker å kjøpe eiendommen, og ber om å få lov til å gi bud på det aktuelle tomtearealet på linje med alle andre, samtidig som takst bes oversendt.

Bruksområde avgjør

  - Bakgrunnen for at kommunen nå behandler salg av denne eiendommen, er en forespørsel fra Steia Eiendom v/ Knut Poppe om kjøp av kommunens eiendom Gnr 9, bnr 28.  Administrasjonen har funnet det riktig å fremme en politisk behandling av denne forespørselen, da Steia Eiendoms forespørsel er i tråd med, og et ledd i oppfølgingen av den vedtatte stedsutviklingsplanen for Steia, sier rådmann Erling Strålberg.

I denne stedsutviklingsplanen er deler av det omsøkte området tiltenkt som en del av et hage / grøntanlegg i forlengelse av hagen rundt Steien hotell. For sørlige del  av det omsøkte området (kommunens eiendom) er det i stedsutviklingsplanen tenkt etablering av sentrumsnære leiligheter.

  - I tråd med rådmannens innstilling vedtok formannskapet at Steia Eiendoms  søknad delvis imøtekommes. En delvis imøtekommelse begrunnes med at kommunen også ønsker å sikre tilstrekkelig areal til utvikling av nevnte sentrumsnære leiligheter. Undertegnede antar at det er her Alvdal Eiendoms interesse i saken ligger. I den forbindelse må det nevnes at det vesentligste området som tenkes brukt til etablering av leiligheter, ligger hos en annen grunneier enn kommunen, skriver rådmannen i sitt svar til Alvdal Eiendom.

 Vedtas 20.desember

Saken om salg av eiendom skal endelig behandles i kommunestyrets møte 20.desember. Henvendelsen fra Alvdal Eiendom AS legges ved de øvrige sakspapirene til dette møtet.

  - Det hadde vært fint om Alvdal Eiendom kunne har spesifisert noe mer om hvilke tanker selskapet  har for utvikling det omsøkte området, og eventuelt hvordan dette er i tråd med stedsutviklingsplanen for Steia, avrunder rådmannen sitt brev til Alvdal Eiendom. 

Det er enda ikke foretatt takst av området, men dette vil jamfør vedtaket bli gjort i forkant av, og danne grunnlag for et eventuelt salg.   - Kommunen takker for øvrig for Alvdal Eiendoms interesse og deltakelse i utviklingen på Steia, lyder det også fra rådmannen.   

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts