annonse
PolitikkSVARTE PÅ SPØRSMÅL: Hedmark Frp's tre spørsmål knyttet til bekymringer for Storsteigen VGS ved fortsatt trasè for rv. 3 gjennom Alvdal sentrum, ble i går besvart av Fylkesråd Aasa Gjestvang (bildet). Foto: Ole Sylte Heggset.

Fylkesråd Aasa Gjestvang svarte i Fylkestinget i går på Hedmark Frp sin interpellasjon med spørsmål knyttet til rv. 3 og Storsteigen VGS.

Fylkestingskandidat Tone Coucheron i Hedmark Frp hadde levert en interpellasjon til Fylkesrådet ved Aasa Gjestvang i forkant av denne ukens Fylkesting. Med bakgrunn i arbeidet med rv. 3 gjennom Alvdal sentrum opp mot en ny Steien bru over Glomma, ønsket Frp Fylkesrådets uttalelse på tre konkrete spørsmål. Nedenfor finnes hele svaret fra Fylkesråd Gjestvang:

1. Er fylkesrådet fornøyd med at veivalget vil gå utover læringsutbytte for elevene?

I kommunedelplan Alvdal tettsted 2011-2014 er det skissert en framtidig trasè for Rv 3 vest for skolen, men det foreligger ingen planer om å gjennomføre dette tiltaket på kort sikt. Det vil i så fall kreve en omfattende planprosess.

Statens vegvesen har i denne omgang varslet oppstart av reguleringsplan for Rv 3 Kvenbekkdalen-Steinmosletta – ny bru over Glomma.

Bakgrunn for varslet reguleringsplan er at det på kort sikt må gjøres noe med Steien bru som er i svært dårlig forfatning. Dette må gjennomføres, selv om det på lang sikt, velges en trasse på vestsiden av Storsteigen.

Statens vegvesen har utarbeidet to alternative løsninger for nye avkjørsler, et med rundkjøring både ved avkjørsel til Storsteigen/Stasjonsområde og rundkjøring ved Aukrustsenteret. Et alternativ er uten rundkjøring til Storsteigen/Stasjonsområde.

Etablering av rundkjøring til Storsteigen/Stasjonsområde krever store terrenginngrep både i forhold til breddeutvidelse og terrenghøyde og er kostnadskrevende. Etter tilbakemelding fra Statens vegvesen er det lite sannsynlig at dette gjennomføres, og at foreløpige planer er å etablere ny avkjørsel til Storsteigen litt sør for dagens plassering.

Fylkeskommune har i hele prosessen vært opptatt av trafikksikkerhet for alle trafikanter, og at det gjøres tiltak for å redusere farten forbi skolen, noe som igjen vil redusere støyproblematikken. Fylkeskommunen har henstilt Statens vegvesen om å ta hensyn til dette, og iverksette nødvendige tiltak i for bindelse med utbedring av Rv3.

Den foreslåtte utbedringen av Rv 3 med ny avkjørsel til skolen, og nødvendige tiltak for støyreduksjon vil ikke gå ut over læringsutbytte ved skolen.

2. Kan fylkesrådet se at det kan ha vært uheldig å koste så mye penger på skolen når veien vil gi store utfordringer for Storsteigen VGS?

Det forelå restriksjoner for bruken av den gamle driftsbygningen på skolen. Det var sprekker i vegg gjødselkjeller og dekke over fjøset kunne ikke benyttes av tyngre kjøretøy, i tillegg ville nye krav til dyrevelferd ha vært en stor utfordring for videre bruk av driftsbygningen. Bygget var utgått på dato.

Som skoleeier har Hedmark fylkeskommune valgt å satse på bla. naturbruksutdanning. Storsteigen videregående skole skal være en spydspiss for landbruksutdanning i Hedmark og spesielt for fjellregionen. Det er stor optimisme generelt innenfor landbruket i fjellregionen. Jeg mener det har vært viktig å investere i nye og moderne undervisningsbygg på skolen for å opprettholde et godt og tidsriktig opplæringstilbud innenfor naturbruk i Nord-Østerdalen. Opplæring i fjøs og dyrehold av flere slag skal være bærebjelken for skolen. Investeringen i nye fjøs på Storsteigen videregående skole er kanskje det viktigste grepet Hedmark fylkeskommune har gjort både for nåværende og framtidig skoledrift ved Storsteigen videregående skole.

3. Vil fylkesrådet se på en mulighet for å endre trase valget på R 3 i Alvdal?

Som nevnt under pkt. 1 er det illustrert en ny trasè for hovedveg Rv 3 på vestsiden av Glomma. Selv om denne er illustrert på plankartet foreligger det ingen planer om å igangsette utredningsarbeid for denne traseen nå.

Konsekvenser for en slik løsning må utredes nøye. Nedbygging av jordbruksareal, støy mot internat/skole, ivaretakelse av kulturminner etc. må vurderes i planprosessen.

Reguleringsplanen som nå er igangsatt er som nevnt fordi Steien bru er utslitt og det er behov for å bygge ny bru så snart som mulig. Dette må gjøres uavhengig av et fremtidig veivalg. En stor del av trafikken er allerede i dag lokaltrafikk, og foreslått løsning vil på lang sikt være en god løsning for Alvdal. Ny bru med utbedring av kryss og nye gang/sykkelveger vil være til det gode for skolen.

Jeg er tilfreds med det arbeidet som nå er igangsatt, og har ikke noe mål om få igangsatt en prosess med å endre trasèvalget på Rv 3 i Alvdal, avrundet Fylkesråd Aasa Gjestvang i sitt tilsvar til Hedmark Frp's Tone Coucheron.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse