annonse
PolitikkFAU-LEDERE: Elin Maana (t.v) og Liv Gjermundshaug Thoresen er FAU-ledere ved henholdsvis Alvdal ungdomsskole og Steigen Skole, og har nå sendt felles brev til Alvdal kommunestyre, rådmenn og rektorer foran neste ukes budsjettbehandling i kommunestyret. Foto: Ole Sylte Heggset.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved både Steigen barneskole og Alvdal ungdomsskole har sendt brev til Alvdal kommunestyre, rådmann Erling Strålberg og rektorene ved skolene i Alvdal. Med bakgrunn i kommunens budsjett som skal opp til endelig behandling neste torsdag, stiller de seg spørrende ved en del av forslagene i budsjettet. - En investering i barnas utdanning er en investering i barnas og bygdas framtid, er deres oppsummering.

   - Alle enhetene i Alvdal kommune lider nå av en innsparing med bakgrunn i at man nå skal ha ett års inndekning (nedbetaling) på premieavvik pensjon, samtidig med de betydelige investeringene som planlegges i 2013. Innsparingene for 2013 gir en helårsvirkning på kr. 1.452.000,-, noe som tilsvarer 2,5 lærerstilling. For perioden 1.08.2013 - 31.12.2014 dreier det seg om 2.057.000,-. Slik innledes brevet til Alvdal kommunestyre, som i fortsettelsen tar opp de konsekvensene foreldreutvalgene ser med en slik innsparing.

Fører til forringelse

  - Innsparingene er foreslått gjennom sammenslåing av klasser i flere fag, både på barne- og ungdomsskoletrinnet, fortsettes det, og FAU har vist eksempler på følger de mener dette vil få for læringsmiljø og kvaliteten på undervisningen.

Forslaget om å slå sammen undervisningen på 3-4.klassenivå i lesing/boklån gir en innsparing på fem lærertimer, med tilsvarende økning på fem assistenttimer, slik vi forstår det. Med dobbelt så mange elever til stede, mener de at mestringen i lese- og skriveforståelse forringes betydelig.

Videre sier FAU om forslaget knyttet til mindre assistentressurs på svømming for mellomtrinnet, at dette trolig vil umuliggjøre en god nok svømmeundervisning, gjennom at kravet om to ressurser til stede ved 15 eller flere elever i bassenget, neppe vil la seg gjennomføre.

Brist i forhold til læreplan

Forslaget om redusert tilgang på kvalifiserte lærere, med tilsvarende bruk av assistenter, mener de videre vil gi en mer utfordrende læresituasjon for elevene, samtidig som de mener at både svakeste og de sterkeste elevene neppe vil kunne få lovpålagt pedagogisk opplæring i henhold til Kunnskapsløftet 2006.  - Det å slå sammen klasser må gå ut over den nødvendige oppfølgingen hver enkelt elev får i hverdagen, mener FAU på Steigen skole og Alvdal ungdomsskole.

  - Den største utfordringen med en sammenslåing av klasser er at vi ikke får beholde tettheten av kvalifiserte faglærere, som dermed ikke gir den nødvendige sikkerheten for at undervisningen og vurderingsarbeider er i tråd med læreplaner og det lovverket elevene og lærerne skal arbeide ut i fra. Ved sykefravær vil dette ble ytterligere forverret, skriver de. 

  - Vi er bekymret for at sykefraværet for de skoleansatte går opp, og at hverdagen blir adskillig tøffere for både elever og lærere om de kuttforslagene som nå ligger inne i budsjettet skulle bli vedtatt, avrunder FAU-lederne, og oppfordrer til slutt politikerne til å tenke over at en investering i barnas utdanning er en investering i barnas og bygdas framtid!

Kommunens budsjett for 2013 vedtas i kommunestyret neste torsdag og budsjettforslaget som ligger som forslag fra formannskapets behandling sist uke finner du HER!

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts