annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

FIKK FLERTALL: Leif Langodden (Sp) fikk kommunestyret med seg på å utrede en stilling som næringskonsulent i Alvdal kommune. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen torsdag å utrede behov og kostnader for en stilling som næringskonsulent i kommunen.

Det var Senterpartiets Leif Langodden som fremmet forslaget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett for 2013, som en konsekvens av at dette er et fokusområde, samtidig som det ikke er noe interkommunalt samarbeid klart på området.
  – Det prates mye om næringsarbeid. Ordføreren har også ved flere anledninger vært inne på viktighetene av det. Vi er kjent med at det leies inn kompetanse og bistand i spesielle tilfeller, men det er den daglige oppfølginga vi kan få ved å ha en person som har tid til å jobbe med dette som vil gi resultater. Det bør være en av våre egne, men de har ikke mye tid, og med behov for en enda tettere budsjettoppfølging framover blir det ikke mer ledig tid framover, sa Langodden som begrunnelse for forslaget om å utrede mulighetene for å ansette en egen næringskonsulent i kommunen.
  Dette fikk han et enstemmig kommunestyre med seg på.

Ikke private veier

kstyreVestby
IKKE PRIVATISERING: Vigdis Vestby (Ap) fikk flertall for forslaget om å ikke privatisere veiene i sentrum i 2013. Foto: Ivar Thoresen

Det ble også vedtatt flere andre endringer i budsjettet forhold til formannskapets vedtak i sitt forrige møte:
  Et forslag fra Vigdis Vestby (Ap) om ikke å gjennomføre privatisering av veiene i sentrum i 2013 ble vedtatt mot fire stemmer.
  – Vi bør vente til vi ser hvordan det blir med eiendomsskatten. Sakene med vei og eindomsskatt hører ikke sammen, men det forventes av folk at de sees i sammenheng, sa Vestby.
  Vestby foreslo også at det opprettholdes fire betalingsterminer for kommunale avgifter, ikke to som rådmannen hadde foreslått. Dette forslaget falt med knappest mulig margin - med 8 mot 9 stemmer.
  Janne Lunaas (Ap) fikk med 11 mot seks stemmer flertall for sitt forslag om at eldrerådet og rådet for funksjonshemmede beholder sin bevilgning på 25.000 kroner som i 2012.
  Kommunestyret vedtok i tillegg enstemmig Vigdis Vestbys forslag om å redusere beløpet avsatt til forprosjekt for ny barneskole fra en million kroner til 500.000 kroner i 2013.
  Johan Ragnar Eggen (Sp) foreslo at kommunen skulle bevilge en million kroner i 2013 til å sette kommunense to sentrumsnære hus, Jensen-huset og Glimt, i stand for bruk som boliger. Dette forslaget falt med 6 mot 11 stemmer.

Viktig dagtilbud

Det var videre tverrpolitisk enighet om viktigheten av dagtilbudet på Solsida, en prosjektstilling som forsvinner i 2013. Men dette ble ikke foreslått lagt inn i budsjettet. I stedet oppfordret politikerne enhet pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) om å lete etter muligheter innenfor rammene de har fått tildelt.
  – Jeg utfordrer PRO til å se på løsninger for å opprettholde tilbudet. Det er viktig forebyggende arbeid som gjør at folk kan bo hjemme lenger. Og det er mye å spare for kommunen på akkurat det, sa Vigdis Vestby (Ap).
  Partifelle Johnny Hagen fulgte opp:
  – Ved å ta vekk dagtilbudet på Solsida vil trolig presset på institusjonsplass øke på sikt. Både dagtilbudet og hjemmetjenesten må styrkes for å minske presset på institusjon. Jeg mener PRO må finne midler til dette innenfor rammene, og det finnes prosjektmidler til det, det er bare å søke, mente Hagen.

185 millioner

kstyreBorkhus
2700 INNBYGGERE: Ordfører Svein Borkhus ville ha kommunestyret med seg på et mål om 2700 innbyggere i Alvdal i 2020. Foto: Ivar Thoresen

Ordfører Svein Borkhus (Ap) innledet budsjettdebatten med et lite paradoks i ei tid med stadig fokus på kutt i offentlige budsjett.
  – Vi vedtar i dag et bruttobudsjett på 185 millioner kroner. Vi skal ikke mer enn ti år tilbake i tid for å finne et budsjett som bare var halvparten så stort. Så det er nok mer riktig å si at det er omstilling vi har drevet med, ikke kutt, sa Borkhus.
  Han påpekte også at Alvdal for ti år siden lå helt i Norgestoppen på kommunale avgifter.
  – I dag er vi helt på bunnen. Og hadde vi ikke gjort de store investeringene vi gjorde på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet innenfor vann og kloakk, hadde vi ikke i dag hatt en av regionens største bedrifter i bygda, sa Borkhus.
  Ordføreren gjentok at Alvdal tross alt er heldig stilt sammenlignet med mange andre, både nasjonalt og internasjonalt, og vektla kommunens viktige rolle som samfunnsutvikler.
  – Alvdal kommune er av de fremste på planlegging. Vi har gode planer, det er tilrettelagt for virksomheter og etableringer. Kommunen har brukt anslagsvis 50-60 millioner kroner på å legge til rette med infrastruktur og næringsarealer for etableringer og for å skape nye arbeidsplasser.
  – Kommunestyret må også ha evnen til å begeistre, fortsatte ordføreren og avsluttet med å invitere kommunestyret med seg på et offensivt mål om at Alvdal bør ha 2700 innbyggere i 2020.
  – Vi bør også ha et mål om at vi ser fire-fem byggekraner i området fra Steia til Steimosletta i løpet av denne perioden, sa Borkhus.

Til å leve med

kstyreEggset
OPPEGÅENDE: Kommunestyret i Alvdal har god budsjettoversikt og –kunnskap, mente varaordfører Ola Eggset (V). Foto: Ivar Thoresen

– Vi kan leve med dette budsjettet, sa Leif Langodden (Sp).
  – Alt er ikke negativt. Vi har ingen arbeidsledighet, vi holder hjula i gang. Det er ikke bare negativt med litt kutt og innstramming her og der. Med litt press og utfordringer må det tenkes litt mer og jobbes litt annerledes. Alle må tenke på en annen måte, det er ikke så dumt, sa Langodden.
  – Vi snakker om det samme som i fjor, men det blir tydeligere og tydeligere at det er steiner vi må snu, ikke bare drive med ostehøvel og en liten kniv, sa Vigdis Vestby (Ap). Hun uttrykte store forhåpninger til at LEAN-prosjektet kommunen er i gang med for å effektivisere driften vil gi gode resultater.
  – Det er en prosess som vil by på både overraskelser, frustrasjon og inspirasjon, sa hun.
 Varaordfører Ola Eggset (V) fulgte opp med å våge påstanden om at kommunestyret i Alvdal er meget oppegående på budsjett.
  – Behandlingen er grundig og detaljorientert, kanskje i meste laget detaljert, antydet Eggset, men konkluderte med at det er en styrke med et kommunestyre som ser både de store linjene og de små detaljene.
  – Jeg påregner et fokus på iverksatte tiltak og gevinstrealisering det kommende året. Det er viktig for at vi skal komme ned på beina, sa Eggset.
  – Vi aksepterer budsjett, sjøl om ting ikke er ideelle, verken for oss eller andre. Men det er gledelig at det er en felles forståelse av virkelighet og virkemidler og ingen harde fronter i kommunestyret, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  Inge Rune Wahlstrøm (Frp) var opptatt av det fortsatt holdes fokus på hvordan organisasjonen kan effektiviseres på alle områder.
  – Det er hodene som koster penger. Lønnsbudsjettet er den største utgiftsposten og det burde vi kanskje sett mer på og vært tøffere, sa Wahlstrøm og var tydelig på at topp kvalitet på barnehager, skoler og omsorg er avgjørende.

Tett oppfølging

kstyreStraalberg
SKOLESATSING: Alvdal kommune bruker mye på skole, påpekte rådmann Erling Straalberg, og kommenterte blant annet innspillene til budsjettet fra FAU. Foto: Ivar Thoresen

– Dette budsjettet vil kreve tett oppfølging. Det er ingen marginer å hvile seg på, sa rådmann Erling Straalberg, og varslet en litt annen inngang på den politiske behandlingen av 2014-budsjettet.
   – Vi ønsker å få en politisk diskusjon rundt rammene, samtidig som det kreves en viss detaljgrad, sa Straalberg og kommenterte også de høringsuttalelsene som er kommet inn i forbindelse med budsjettbehandlingen.
  Blant annet dvelte han ved innspillet fra FAU ved skolene som advarte mot skolekutt og uttryktet bekymring for kvaliteten.
  – Det er ikke noe galt med regnestykkene de presenterer, men de har ikke tatt med den rammeøkningen som skolene også har fått. Bildet er derfor ikke så nedslående. Tallene viser at vi bruker mye på skolen, og vi kan hente ut noe gjennom endret struktur, sa Straalberg.
  – Det handler om å komme seg ut av komfortsonen og inn i utfordringssonen. Da trives også medarbeiderene. Det viser erfaringene, sa Straalberg og henviste til LEAN-prosessen.
  Per Hvamstad (Sp) avsluttet budsjettdebatten med å helle litt kaldt vatn i blodet på kommunestyret:
  – Vi som politikere har erkjent at vi har et for høyt driftsnivå. Jeg kan ikke se at vi har klart å redusere det noe særlig. Med dette budsjettet skyver vi mange av utfordringene foran oss inn i 2013. Vi trenger å sette oss ned og ha en fri diskusjon om hvordan vi skal løse dem. På hvilken måte skal vi bruke de dyktige folkene vi har i administrasjonen?, sa Hvamstad.

• Kommunestyret vedtok enstemmig at ordførerens lønn skal være 80% av en stortingsrepresentants lønn, minus diettgodgjørelse – snaut 630.000 kroner i året. Varordførerens godtgjørelse skal være 10% av ordførers lønn.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse