annonse
PolitikkSELGES: Det er den kommunale tomten på pynten mot rv.3, prestegarden og busslommen ved Steigen skole, som kommunestyret kommende torsdag skal foreta sluttbehandling på. Innstillingen fra rådmannen går ut på at to av de fire interessentene får kjøpe hver sin del, ut fra tenkt anvendelse til hvert sitt formål. Foto: Ivar Thoresen.

Innkallingen til årets første kommunestyremøte ble fredag lagt ut offentlig, og fra desember i fjor kommer nå saken om salg av en mindre kommunal tomt på Steia opp til ny og trolig endelig behandling. Etter samtaler og innspill fra de til sammen fore interessentene som etterhvert meldte seg i tomtesaken, går Rådmannen inn for at tomten deles og selges til to av interessentene.

 Mye ble sagt og skrevet etterhvert som flere interessenter på slutten av 2012 meldte interesse for kjøp av den kommunale tomten med gardsnr. 9, bruksnr. 28. Steia Eiendom AS ved Knut Poppe meldte først sin interesse, og fikk i første omgang innvilget sin forespørsel om kjøp av deler av tomten, med bakgrunn i ønske om større areal i tilknytning behovene knyttet til oppussing og framtidig aktivitet i bygningsmassen til Steien Hotell. Dette vedtaket ble fattet i formannskapets møte 7.desember i fjor.

Flere interesserte

Omgående etter at formansskapets vedtak ble fattet kom så i tur og orden Alvdal Eiendom AS v. Jan Inge Gjermundshaug, naboparet Aasa og Kåre Dalen, samt Østbygården AS ved Tone Brandsnes og Else M Kraft-Pettersen på banen med interesse for det kommunale arealet. I kommunestyret 20.desember 2012 ble det derfor fattet vedtak om å utsette saken, inntil alle interessentene var hørt gjennom individuelle møter.

Nå har alle blitt invitert i møter, der tre av de fire har vært inne til dialog for å redegjøre for sin interesse og eventuelle planer for bruk av eiendommen. Den fjerde interessenten, Alvdal Eiendom AS, har redegjort for sine planer i brevs form. På bakgrunn av disse møtene sender Rådmannen nå saken opp til ny, og trolig endelig behandling i kommunestyret, kommende torsdag.

Steia Eiendom AS ser en del av den kommunale tomten i forhold til hotellets tomt, og har i sine interesser tenkt arealet ut fra behov for både parkering og tilstrekkelig friaeral tilpasset framtidig bruk av bygningsmassen. Østbygården AS fremmer så sin interesse ut fra frykt for å miste kapasitet knyttet til parkeringsareal og passasje rundt eget bygg. I saksutredningen sier rådmannen at dette er viktige tema, som det uavhengig av eier for tomtearealet vil måtte tas hensyn til, når den endelige stedsutviklingsplanen vedtas.

Aasa og Kåre Dalens interesse er fremmet ut fra sitt naboskap til tomten, og da med utgangspunkt i ønsket om å utvikle både deler av egen eiendom, samt den del av kommunetomta som ikke er ønsket fra Steia Eiendom, til framtidig utvikling av terasseleiligheter. Alvdal Eiendom AS har samme motiv, terasseleiligheter, som sin begrunnelse for ønsket kjøp. Den delen av den kommunale tomten som er foreslått for slik bebyggelse er imidlertid så beskjeden, at det vil måtte inngås avtale om kjøp av Aasa og Kåre Dalens eiendom, dersom en slik utbygging skal kunne finne sted.

I tråd med retningslinjer

Uavhengig av kjøpere på tomten, er det fattet vedtak om at takst skal legges til grunn for prissetting på arealet. Ellers vises det i rådmannens saksutredning til kommunestyrets vedtak i sak 13/12, vedrørende etiske retningslinjer knyttet til avhending av offentlig eiendom, som lyder som følger:

«Avhending av kommunal eiendom skal være gjenstand for offentlig kunngjøring. Med fast eiendom menes grunnareal og påstående bygning, hver for seg eller i kombinasjon. Avhending skal i hovedsak skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt. Avhending av kommunale eiendeler i størrelsesorden over kr. 10.000,- skal som hovedregel gjøres kjent for allmennheten. Avhending skal gjennomføres slik at kommunens interesser blir ivaretatt».

Stedsutviklingsplan førende

Et endelig politisk vedtak er enda ikke er gjort i forhold til å lande den endelige stedsutviklingsplanen for Steia. Dette planarbeidet er likevel kommet såvidt langt, og allerede vedtatt i styringsgruppa for Steia-prosjektet samt orientert om i kommunestyret, slik at det fra rådmannens ståsted ses på som førende for salget av eiendommen 9/28. Det sies i saksutredningen at administrasjonen tar sikte på arbeide for en detaljplan eller rettere en reguleringsplan for Steia i løpet av 2013.

I utkastet til stedsutviklingsplan vil det gjeldende tomtearealet bli delt i to, hva angår foreslått framtidig bruk. Søndre/sørøstre del er foreslått til oppbygging av terasseleiligheter, mens det nordre området som hele saken startet med, er foreslått som park-/hageanlegg, med en tenkt sti opp fra dagens busslomme ved Kvennbekkdalen.

Innstiller på delt salg

Rådmannen innstiller ut fra sin saksutredning på at kommunestyret fatter et følgende 6-punkters vedtak i kommunestyremøte torsdag 31.januar:

1. Kommunestyret imøtekommer søknad fra Steia Eiendom AS om kjøp av parsellen gnr. 9 bnr. 28 delvis. Den delen av eiendommen som en gjennom delingsforretning finner hensiktsmessig, jamfør stedsutvikingsplanen, tilbys Steia Eiendom AS som tilleggsareal til gnr. 7 bnr. 133.

2. Kommunestyret imøtekommer søknad fra Aasa og Kåre Dalen om kjøp av parsellen gnr. 9 bnr. 28 delvis. Den delen av eiendommen som en gjennom delingsforretning finner hensiktsmessig, jamfør stedsutvikingsplanen, tilbys Aasa og Kåre Dalen som tilleggsareal til gnr. 9 bnr. 160.

3. Administrasjonen gjennomfører en deling av eiendommen på en slik måte at den blir hensiktsmessig ut fra bruken, jamfør stedsutviklingsplanen.

4. Salgspris fastesettes gjennom uavhengig takst av godkjent takstmann.

5. Kjøper(-ne) dekker omkostninger i forbindelse med salget.

6. Stedsutviklingsplanen som det nå jobbes med detaljprosjektering ut fra, vil gi føringer for framtidig bruk av området. Steia Eiendom AS samt Aasa og Kåre Dalen sin begrunnelse for ønsket om kjøp er i tråd med de føringer som her er lagt.

Samtlige saksdokumenter for kommunestyrets første møte i 2013, finnes tilgjengelig HER!

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse