annonse
PolitikkMUNTER STATSRÅD: Olje- og energiminister Ola Borten Moe avsluttet en lang dag i skogfylket Hedmark, med innlegg under temamøte i regi senterpartilagene i Alvdal og Tynset torsdag kveld. Fornybar energi ble diskutert og her er statsråden i munter passiar med rådgiver Eiliv Sandberg hos Fylkesmannen i Hedmark, som har fått fram mange gode prosjekter gjennom satsingen Grønn varme. Alle foto: Per Hvamstad.

Fornybar energi og verdiskapning rundt slik satsing var hovedtema da Senterpartiet i Alvdal og Tynset inviterte til møte i veslesalen på kulturhuset på Tynset torsdag kveld. En fullsatt sal tok i mot statsråd Ola Borten Moe, som hadde brukt hele dagen på temaet under en rundreise i Hedmark, og sammen med lokale innledere fikk de frammøtte mye nytt servert.

På vegne av arrangørene, senterpartilaga i Tynset og Alvdal, understreket stortingsrepresentant Olov Grøtting regionens store muligheter som bidragsyter for økt satsing og dermed verdiskapning knyttet til bioenergi.

Bredt perspektiv

Statsråd Borten Moe trakk opp et bredt perspektiv. Norge er en stor produsent og forbruker av energi, som store deler av verden for øvrig. Forbruket og behovet vil imidlertid bare øke, fremdeles er det 1,5 mrd mennesker som ikke har tilgang på lys. Norge er storprodusent av rein energi, mens mye energi ellers produseres på sterkt forurensende kull, ikke minst i India og Kina. Her etableres et nytt kullkraftverk ukentlig, sa satsråden.

USA derimot har klart å redusere sine kullkraftverk og satset på bruk av gass, skifergass. Europa er derimot inne i en vanskelig situasjon, og Tyskland kutter eksempelvis ut atomkraftverk og blir dermed mer avhengig av kullkraft. Norges posisjon i denne sammenheng er at vi allerede produserer store mengder rein energi av vatn, olje, gass og noe bioenergi.

  - Denne produksjonen må økes, med minst 25 %, for å følge opp nasjonalt - og andres behov. Et viktig bidrag slik at andre land kan redusere sin avhengighet av forurensende kullkraft. Statsrådens bidrag skal være å sørge for økt satsing på nye prosjekt over hele spekteret av muligheter, bidra til investeringslyst og sikre raskere konsesjonsbehandling, sa Ola Borten Moe.

Lokale eksempler

Etter å ha reist gjennom skogbygdene  i Hedmark, fra Odalen og opp Glåmdalen og Østerdalen, slo Borten Moe fast at det er mye tømmer og trevirke. Dette ble også understreket gjennom flere innlegg av lokale aktører og interessenter, i nettopp å utnytte denne ressursen til produksjon av rein energi og verdiskapning.

Ivar Often ved Nord-Østerdal Kraftlag AL og Holmen biovarme, kunne fortelle om betydelige utvidelser og investeringer forutsatt forbedret teknologi. Blant annet slik at de kunne bruke råflis, opptil 450 trailere i året produsert lokalt, og Materialbanken i Vingelen som  Jacob Trøan representerte er en av brukerne. 

  - At regionen har store, ikke utnyttede, ressurser kunne skogbruksleder i Glommen, Erling Birger Semmingsen, illustrere.  - Spesielt er det et potensiale i våre store områder med bjørkeskog, men det krever infrastruktur og konkurransedyktige priser, framholdt Semmingsen.

Knut Poppe representerte, som han understreket, et lite engasjert miljø, nemlig Alvdal Biovarme.  - Vårt mål er å kunne tjene penger gjennom utnyttelse av lokale ressurser og forhåpentligvis kunne bidra til å skape arbeidsplasser, konkluderte Poppe.

Husdyrjødsel og elektrifisering av tog

At det også er andre kilder for mulig energiproduksjon, nemlig fra husdyrgjødsel og avfall, kunne Oddvar Austbø fortelle. Et slikt prosjekt drøftes på Tynset, blant bønder på Gotlandsfloen med store fjøs og mulighet for metangassproduksjon.  - Gotlandsfloen i Tynset er i dag kanskje det mest storfetette området i hele Hedmark, og derfor er en slik kartlegging interessant her, sa Austbø. 

Disponent Helge Urstrømmen i Glommen Skog hadde særlig fokus på transport og slo fast at Rørosbanen må elektrifiseres. Statsråden fikk her med seg klar beskjed om behovet, samt hvilke muligheter dette gir.  - Elektrifisering av Solør- og Rørsobanen er i realiteten et stort energi- og miljøprosjekt, ikke minst på transportsiden. Transport av så vel energiråstoff som tømmervirke vil bli langt mer rasjonalt og gi en betydelig bedre økonomi i alle ledd, sa Urstrømmen.

Hedmark størst i landet

Eiliv Sandberg hos Fylkesmannen i Hedmark er kanskje den i fylket vårt med stør kunnskap om bioenergi. Med prosjektet Grønn varme har Hedmark tatt ledelsen i Norge på dette området, sa han. En fersk oversikt fra Statens Landbruksforvaltning offentliggjort i dag, viser at energiflistilskuddet i fjor ga et uttak av rundt 880 000 lm3 skogsflis til energibruk. Av dette står Hedmark for rundt 38 %, og mye av dette er i tillegg uttak av virke i kulturlandskapsområder som igjen gir et åpnere landskap, til glede for storsamfunnet.

De forberedte innleggene og diskusjonen understreket behovet for akseptable rammebetingelser og langsiktighet. Tid og økonomiske rammer til å foreta investering og utprøving er avgjørende for å dra opp andelen energi fra biobrensel.  - Det tar lang tid og mange forsøk før det blir overskudd og penger til utvidet satsing. Mange har tapt penger på veien, men Borten Moe og flere andre understreket behovet for at det ble etablert større industrielle anlegg for produksjon av bioenergi, slik at bioenergi også kan eksporteres ut.

  - Først da vil det monne, framholdt statsråd Ola Borten Moe, og understreket til slutt at det var all grunn til å se lyst på framtida. Markedet for energi, og da spesielt rein energi, vil bare øke, med folkevekst og økt aktivitet. Før avreise ble statsråden utstyrt med en Rørosbane-pins og en fornyet helsing til parti- og statsrådkollega Marit Arnstad.

Borten Moe oppfattet at hans og olje- og energidepartementets oppgave i den sammenheng var å  skaffe penger som blant andre Samferdselsdepartementet kunne investere.

Energi KnutPoppeALVDAL BIOVARME: - Vårt mål er å kunne tjene penger gjennom utnyttelse av lokale ressurser og forhåpentligvis kunne bidra til å skape arbeidsplasser, sa Knut Poppe fra Alvdal Biovarme.

Energi HelgeUENGASJERT OM ELEKTRISIFISERING: - Elektrifisering av Solør- og Rørsobanen er i realiteten et stort energi- og miljøprosjekt, ikke minst på transportsiden. Transport av så vel energiråstoff som tømmervirke vil bli langt mer rasjonalt og gi en betydelig bedre økonomi i alle ledd, sa disponent Helge Urstrømmen i Glommen Skog.

Energi salenFULL SAL: Seneterpartilagene i Alvdal og Tynset trakk fullsatt i Veslesalen på Tynset kulturhus under sitt møte om alternativ energi og verdiskaping torsdag kveld.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse