annonse
PolitikkOMSTRIDT: Dette er det omstridte området, hvor den røde stiplalinjen viser utvidelsesområdet for Kjølldalen/Brennbakkmoen grustak. All uttransport av masse fra det rundt 500 dekar store arealet som grustaket vil legge beslag på vil måtte skje langs smale fylkesveier med stort innslag av myke trafikanter, og FAU ved Plassen skole ønsker nå en befaring for å belyse trafikkbildet i området.

Den vedtatte utvidelsen av Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak møter nå motbør fra foreldre på Plassen, anført av FAU ved Plassen skole. I et åpent møte mandag kveld ble det forfattet et innspill til arbeidet hvor det punktivs fremmes flere bekymringspunkter det ønskes svar på, og FAU initierer i brevet et møte med felles befaring for å belyse sine innspill grundigere.

FAU ved Plassen skole sier innledningsvis at de ser positivt på næringsutviklingen i Alvdal, og da også utvidelsen av grustaket i Kjølldalen. - Når det er sagt ønsker vi å komme med en uttalelse da vi ser utfordringene vi og våre barn blir stilt ovenfor når det gjelder trafikksikkerhet på skoleveien, skriver FAU ved leder Silje Thoresen Tannåneset i brevet som ble sendt Alvdal kommune enhet for plan, byggesak og geodata i går kveld. Fristen for innspill til planen er i dag.

Trafikkbildet forverres

  - Vi stiller oss meget positive til kommunedelplan Alvdal tettsted 2011-2014 hvor det kommer frem planer om gang- og sykkelvei fra Steimokrysset til Plassen skole, samt over Gjelten bru og langs fv. 684. Vi mener at bygging av disse gang- og sykkelveiene nå må skje snarest, da trafikkbildet rundt skolen og på veiene vil bli enda mer utfordrende enn i dag, når grustaket utvides.

  - Vi ser store utfordringer i hele infrastrukturen rundt skolen, heter det videre i brevet, der FAU punktivs tar for seg de ulike veikryssene/veistrekningene de bekymrer seg rundt: 

  • Krysset rett utenfor skolen, krysningspunkt mellom fv. 684 og fv. 686, hvor dette i dag er et uoversiktlig kryss, spesielt i tidene før og etter skoletid med mye biler og andre kjøretøy, i tillegg til små barn.
  • Gjelten bru. - Dette er ei forholdsvis smal bru, og vi ser allerede i dag utfordringen med tungtransport, kanskje i begge kjøreretninger, og barn på brua samtidig.
  • Fv. 684 – Plassmoen, samt over Sølna bru.  - Her vil all trafikken til og fra Kjølldalen gå. Mye tungtransport sammen med mange små barn er ikke en god løsning, skriver FAU
  • I tillegg fv. 686 fra Plassen til Gammelsetra. 

Vil ha fortgang

- Vi i FAU ber innstendig om å få fortgang i planene rundt trafikksikkerheten på disse veiene. Vi ønsker å la barna våre gå til og fra skolen da vi ser mange positive virkninger av dette, men vi ser med gru på å ha barna ut på disse veiene når det vil gå enda mer tungtransport langs dem.

Alvdal kommune må få til en annen løsning enn det som er i dag, heter det avslutningsvis i brevet der FAU inviterer kommunens enhet for Plan, byggesak og geodata for en felles befaring rundt skolen, slik at de utfordringene som er nevnt over kan konkretiseres og vises.

Bekymring i vedtaket

Høringsfristen som altså utløper i dag, er satt med utgangspunkt i den politiske behandlingen av saken gjort i januar/februar i år. Både i formannskapet og kommunestyret sin behandling av reguleringsplanen ble det uttrykt bekymring fra politikerne for trafikksikkerheten opp mot spesielt de mjuke trafikantene.

I formannskapets behandling ble det enstemmig tilføyd et punkt etter forslag fra Krf's Arne Dagfinn Øynes der det henstilles til Statens Vegvesen å prioritere hensynet til de mjuke trafikantene langs veiene til og fra grustaket. I tillegg het det også i vedtaket at Direktoratet for mineralforvaltning bes om å påse at at nødvendige tiltak for å begrense ulemper med støv og støy blir beskrevet og ivaretatt gjennom driftsplanen for uttaket.

Da kommunestyret 1.februar behandlet saken gjentok de bekymringen rundt trafikksikkerheten i området. – Vi har i prosessen hatt fokus på trafikksikkerhetshensyn. Økt aktivitet gir økt trafikk til og fra Kjølldalen, gjennom Plassmoen, forbi Plassen skole og over Gjelten bru. Der må vi være våken og legge det presset vi kan på overordnede myndigheter. Store deler er fylkesvei og en gang- og sykkelvei er viktig å få på plass gjennom Plassmoen, sa Ola Eggset (V) da kommunestyret vedtok planen.

- Stor forståelse

Enhetsleder ved den interkommunale enheten for plan, byggesak og geodata, Inger Stubsjøen, bekrefter i formiddag at hun har mottatt brevet fra FAU ved Plassen skole.  - Det som er problematisk her er at reguleringsplanen ikke omhandler veiene til og fra grustaket. Vi er imidlertid i gang med arbeid for ny reguleringsplan for Plassen, samt en egen for Mælengtunet vis a vis Plassen skole, hvor det ønskes regulert område for boligbygging. I forhold til begge disse planene har jeg i dag purret Statens Vegvesen for å få til et dialogmøte, sier Inger Stubsjøen.

Hun ser i første omgang at det blir i forbindelse med den nye reguleringsplanen for Plassen hvor innspillene til FAU vil bli tatt med, og en befaring sammen med Plassen skole og FAU vil da være en naturlig.  - Slik sett er det bra at FAU allerede nå er ute med sine innspill, og vi vet fra høringsuttalelser fra Statens Vegvesen ved behandlingen av grustakplanene at det ble uttrykt bekymring også fra dem i forhold til trafikkbildet i og rundt Plassen skole. Som sagt har jeg purret via rådmannen at vi snarest bør få et møte med Vegvesenet om disse planene, og jeg lover at vi tar med oss FAU's innspill videre, avrunder Stubsjøen. 

Kjolldalen FAUlederBEKYMRET FAU-LEDER: Silje Thoresen Tannåneset som FAU-leder ved Plassen skole uttrykker stor bekymring for den økte tungtrafikken på Plassen generelt, og i og rundt skolen spesielt, i forbindelse med de nylig vedtatte grustakplanene i Kjølldalen. Foto: Ole Sylte Heggset.

Kjolldalen FAUSKEPTISKE: Det er mange ting vi frykter og er skeptiske til rundt den tungtrafikken som vil komme i veikryss og langs ferdselsveiene for barna våre til og fra skolen, dersom vi ikke får rask avklaring rundt trafikksikkerhetstiltak, foreldre til barn på Plassen under det åpne FAU-møtet mandag kveld. Foto: Ole Sylte Heggset.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse