annonse
PolitikkKONSESJON INNVILGET: Kjøper Knut Magnar Holmen ble i dag innvilget konsesjon av formannsskapet på garden Fløtten, og et enstemmig formannsskap aksepterte den pris som kjøper og selgere hadde blitt enige om. Foto: Ole Sylte Heggset.

I torsdagens formannsskapsmøte ble konsesjonssaken om garden Fløtten påny tatt opp til behandling. Senterpartiet gjentok sitt forslag til vedtak fra forrige møte i februar, og trass i en del nye innspill fra dvokater og kjøper i sakens anledning, ble konsesjon innvilget til den avtalte prisen.

Som vi skrev i vår omtale av saken i går, var det på forhånd uttrykt stor uenighet mellom advokatene som representerer selgerne av gårdsbruket Fløtten, opp mot den verdivurdering som Rådmannen og landbruksforvaltningen i kommunen hadde lagt til grunn. I innstillingen lå det forslag på å nekte konsesjon ut fra for høy avtalt pris.

Senterpartiets Leif Langodden tok ordet først og fastholdt deres tidligere oppfatning om å innvilge konsesjon til den pris som var avtalt mellom partene. Det mest nye i saken var brevet fra kjøper Knut Magnar Holmen, hvor han har endret mening i forhold til sin framtidige behov for bygningsmassen på gårdsbruket. Han har i brev fra tirsdag denne uken informert om at han vil søke fradeling av bygningsmassen på Fløtten, og forsøke å omsette boeiendommen deretter. Formannsskapet merket seg dette, men konkluderte med at dette vil måtte bli en egen sak i en senere fase når slik delingssøknad eventuelt fremmes.

Samtlige partier sluttet seg dermed til Senterpartiets forslag til vedtak som ble:

  1. Alvdal kommune, formannskapet, innvilger Knut Magnar Holmen erverv av eiendommen Fløtten (Brandvold søndre) gnr. 4 mfl bnr. 30 m.fl. i Alvdal.
  2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens paragraf 9 og 11 og begrunnes med at prisen er forsvarlig og det blir driftsmessig god løsning
  3. Det er et vilkår at eiendommen legges til søkerens øvrige eiendom og drives som en enhet.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse