annonse
PolitikkBARNESKOLENE UTREDES: Prosjektplanen for utredningsprosjekt i forhold til å se på ny barneskole i Alvdal ble vedtatt i gangsatt av formannskapet torsdag denne uken.

I torsdagens formannskapsmøte ble saker vedrørende både barneskoleutredning, framtidig kinotilbud og nyetablererne på Jonstad diskutert.

Blant ni saker i torsdagens møte i formannskapet ble både utredningsarbeid for framtidig barneskolestruktur og kinotilbud diskutert, mens leieavtale og støtte til nyetablererne på Jonstad ble godkjent.

Barneskoleutredning

I Rådmannens innstilling i saken om en utredning av barneskolestrukturen i Alvdal ble det uttrykt skepsis til om de bevilgede 500 000 kronene gir tilstrekkelig rom for den nødvendige analysen som kreves i arbeidet. Det er blant annet tenkt en prosjektleder i 40 % stilling, samt innkjøp av konsulentbistand på 150.000,-, mens øvrige poster er ekskursjoner og møter internt, samt informasjonsmøter mot befolkningen.

– Over det neste året skal ei arbeidsgruppe komme med anbefalinger som i størst mulig grad skal gi et langsiktig grunnlag for læring og utvikling hos grunnskoleelever i Alvdal kommune. Anbefalingene skal være basert på langsiktige og bærekraftige løsninger med hensyn til økonomi, klima og energi, samt folkehelse, het det i saksframstillingen.

Etter noe diskusjon omkring riktig prosjekttittel for ikke å skape misforståelser, ble denne bestemt til «Ny barneskole i Alvdal – utredningsprosjekt». Ellers ble det etter forslag fra Live Stokstad vedtatt at Læreplanen LK 06 – Kunnskapsløftet legges inn som overordnet styringsdokument for prosjektarbeidet.

Kinotilbudet moderniseres

Foruten at det var skissert med en kinomaskinist i 40 % stilling, viste innhentede tilbud for modernisering av kinoen ved Aukrustsenteret at foreløpig budsjettramme på 500 000 kroner ikke er tilstrekkelig. Det vil bli arbeidet for å ta inn ytterligere 240 000 kroner i første budsjettrevidering.

Et samlet formannskap var enig i at det bør satses på et eget kommunalt kinotilbud i Alvdal. Graden av modernitet ble noe diskutert, og det ble også stilt spørsmålstegn ved om samarbeidet rundt kinomaskinist og drift av kinoen er tilstrekkelig utredet opp mot Aukrustsenteret sin drift og stillingsressurser.

Endelig vedtak ble dermed som følger: 1) Alvdal kommune investerer i lydanlegg fra Unique Systems ut fra gitte tilbud. 2) Alvdal kommune overtar brukt kinoutstyr fra Eldorado kino, i tråd med saksfremstillingen. 3) Alvdal kommune investerer i 3D Dolby. 4) Alvdal kommune investerer i scaler. 5) Kinoprisene fastsettes til de samme som Tynset kino: 2 D: kr 60 til og med 14 år og kr 90 fra 15 år og oppover. 3 D: kr 100 til og med 14 år og kr 120 fra 15 år og oppover. 6) Økte investeringskostnader på kr 240.000 innarbeides i budsjettjustering 1, 2013. 7) Alvdal kommune henstiller til at Aukrustsenteret og enhet kultur sammen utformer en helhetsstrategi for å få høye besøkstall på kino og økte besøkstall på Aukrustsenteret, samt en klargjøring av stillingsbehovet for kinomaskinist/ kinovert.

Jonstad-etablering

Det har i lengre tid vært mye diskusjon rundt etableringen i regi Jonstad Auto AS ved etablererne Inge Espeland, Øysten Müller og Erlend Kalbækken. Ordfører Svein Borkhus innledet med at det er innfløkte eierforhold rundt tomta på Jonstad, og disse har også vært utfordrende opp mot leieavtalen. - Men, det er svært gledelig at vi nå ser ut til å komme i havn i saken, sa en fornøyd ordfører.

Leieavtalen er satt opp med årlig leiesum på kr. 264.000,-, som gir en månedlig husleie på kr. 22.000,-. I tillegg påløper det leietaker å stå for løpende driftsutgifter i forhold til energi, brøyting, kommunale avgifter, m.m. I første omgang gjøres leieavtalen 2-årig med oppstart 1.april 2013, og husleie reguleres gjennom konsumprisindeksen. Leieavtalen ble innvilget, og formannskapet innvilget i samme møte en etablererstøtte til Jonstad Auto AS på kr. 96.000,- fordlet over de to første driftsårene 2013 og 2014.

Fra Leif Langodden (Sp) og Ola Eggset (V) ble det understreket at dette er en svært gledelig sak å endelig kunne komme i havn med, og begge hadde gode følelser for at dette skal kunne bli en etablering med alle odds for å lykkes. Sjelden er det vel mer snakk om en etablering med kundene så til de grader rullende forbi døra, sa Langodden.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse