annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ENIGHET: Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslaget til reguleringsplan for Rv. 3 mellom Kvennbekkdalen og Steimosletta, inkludert ny Steien bru. Foto: Ivar Thoresen

Det var unison enighet i formannskapet torsdag om å slutte seg til forslaget til reguleringsplan for Rv. 3 mellom Kvennbekkdalen og Steimosletta. Det betyr at planene for ny Steibru og tilhørende utbedringer av Riksvei 3 på begge sider av elva ligger an til å bli endelig vedtatt av kommunestyret om ei uke.

En sak som har vært både diskutert og omdiskutert er dermed et langt skritt nærmere endelig vedtak og realisering.
  – Saken dreier seg om å bygge ny bru eller om å bygge ny bru med noen trafikksikkerhetsmessige tiltak i tillegg. Noen blir berørt og noen blir fornøyd, andre ikke, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).
  – De som blir mest berørt er garden Nordistuen nærmest brua. De har fått gode folk til å bistå seg i prosessen, og jeg tror også de skal komme ut av dette på en god måte, sa ordføreren og understreket at det har vært tett og god dialog med alle berørte hele veien.

Bondelag og bondevett

Overraskelsen var derfor stor da det onsdag ettermiddag dukket opp et brev fra Alvdal bondelag med krav om å legge Rv. 3 til Øya – der noe av bygdas aller beste dyrkajord ligger.
  – Alvdal bondelag er av den oppfatning at Øya-alternativet ikke blir tatt på alvor av kommunen og kommunens politikere. Det virker som det eneste alternativet er ny bru, det er det ikke. Alvdal bondelag mener Øya-alternativet ikke blir skikkelig belyst og at bruas tilstand blir overdrevet i negativ retning, heter det i brevet som ankom kommunen onsdag ettermiddag – godt på overtid i forhold til høringsfristen.
  – Hva med litt sunt bondevett? spør bondelaget i brevet, som er underskrevet av leder Jo Agnar Hansen.

Fortustret ordfører

– Jeg må si jeg blir litt fortustret over formuleringen fra Alvdal bondelag, som ber oss bruke sunt bondevett og legge veien på andre sida, sa ordfører Borkhus og minnet igjen om at denne saken aldri har handlet om valg av trasé for Riksveg 3, men om bru og veien på begge sider av brua.
   – Det er underlig at en organisasjon som Bondelaget vil prioritere bruk av dyrka mark uten annen argumentasjon enn det de kommer med i brevet, sa Borkhus.
  – Det er heller ikke slik at noen her har undersøkt eller har kompetanse til å si at brua god nok. Det er å gå langt over streken. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for brua, og for konsekvensene om det skjer en ulykke. Å trekke deres vurderinger rundt tilstanden til brua i tvil er å gå meget langt, påpekte ordføreren.

Bra for Storsteigen

Varaordfører Ola Eggset (V) hengte seg på og skrudde klokka tilbake til 2011 da et enstemmig kommunestyre vedtok kommunedelplanen for Alvdal tettsted.
  – Da var det enstemmighet om at Riksveg 3 skal gå der den går. Så kommer denne saken med brua, som gir oss muligheten til å få gjort de grepene politikerne ønsket, slik at riksveien ikke deler sentrum i to. Nå får vi gjort trafikksikkerhetstiltak på begge sider av elva, får ny bru og en bedre trafikkavvikling. Det er det vi skal håndtere nå, ikke hvor veien skal gå. Det vedtok vi i 2011. Det vedtaket sier noe om framtidig trasé og når det eventuelt skal utredes, påpekte Eggset.
  – Folk blir rammet – det vil de bli uansett avgjørelse. Det som er viktig er at de blir hørt og tatt med i prosessen. Jeg føler det er ivaretatt og vi har ingen signaler om at noen er overkjørt, sa Eggset og dvelte også litt ved Storsteigen, som en viktig aktør i bygda – og i denne saken.
  – Storsteigen bygde nytt fjøs før dette kom på banen. En stor investering som ble gjort mens de var fullt klar over de trafikale forholdene rundt Rv. 3. Nå kommer det utbedringer som gir forbedringer trafikksikkerhetsmessig for Storstiegen. Dette må være meget bra for dem i lys av de investeringene som er gjort ved skolen, mente varaordføreren.
  Leif Langodden (Sp) hengte seg på det siste.
  – For Storsteigen er dette positivt. Og det sier også rektor. Denne løsningen er ønsket av skolen på kort sikt. På lang sikt kan de ønske å flytte veien, og det utelukker ikke vi heller, men det er en lang prosess, påpekte Langodden.

Lang og god prosess

– Det har vært en lang prosess, men det har også vært en god prosess, mente Vigdis Vestby (Ap) og begrunnet det med at det er mange som har kommet med innspill og at det har vært mange endringer og justeringer underveis.
  – Jeg blir glad når jeg hører at innspill er hensyntatt, sjøl om det alltid vil være slik at noen blir hørt og andre ikke. Etter min oppfatning er det i hvert fall bra at vi får gjort mer enn bare brua. Nå får vi en god løsning også på trafikksikkerheten og det er kjempeviktig for alle, sa Vestby.
Heller ikke Arne Dagfinn Øynes (Krf) så noen som helst grunn til å overprøve Vegvesenets vurdering når det gjelder Steibruas tilstand.
  – Jeg tilhører dem som i mange år har hatt sans for å legge om veien, men det er ikke det som er spørsmålet nå.  Nå handler det om Vegvesenets vurdering om hva som er nødvendig å gjøre med og rundt brua for å få en så sikker og god trafikkgjennomføring som mulig for både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk, sa han og ba om ordførerens forsikringer for at Nordistuens interesser faktisk vil bli ivaretatt, og at det blir mer enn bare ord.

Millionøkning etter høringer

Prosjektleder Frode Bakken i Statens vegvesen orienterte også formannskapet om de endringene som er gjort i reguleringsplan etter høringsrundene. Det er i første rekke snakk om mindre endringer og tilpasninger på vestsida av elva.
  Men Bakken poengterte at det er lagt noen ekstra millioner kroner i kostnader på selve brukonstruksjonen som følge av innspill i høringsrunden, ikke minst fra Storsteigen. Blant annet er brua strekt sju-åtte meter for å sikre planfri passasje under brua for hester.  
  – I tillegg er det lagt inn gangbaner på begge sider av veiløpet. Det hadde vi heller ikke vært nødt til, men det er gjort for at hestene skal slippe å krysse veien, sa Bakken.

Rekordbru

Han omtalte ellers bruprosjektet som svært spennende fordi dette blir en ny konstruksjon – en ny type bru som ikke er bygd tidligere.
  – Det blir en såkalt hybrid-bru, bestående av tre, stål og betong der vi utnytter de beste egenskapene til alle tre materialene, sa Bakken.
  Resultatet blir ei bru med et rekordlangt spenn på 88 meter. Tynsetbrua er til sammenligning litt over 70 meter.
  – Poenget er ikke å bygge ei verdensrekord-bru, men å slippe fundamenter i elva.

Formannskapet vedtok også enstemmig en mindre endring av reguleringsplan for området ved Alvdal skurlag som innebærer en flytting i nordvestlig retning av planlagt kulvert under Riksveg 3 i forbindelse med utbedringen av Skurlagskrysset.

FrodeBakken180413
SPENNENDE: Prosjektleder Frode Bakken i Statens vegvesen kalte bruprosjektet for spennende da han presenterte endringene i reguleringsplanforslaget for formannskapet torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse