annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 POSITIVE: Fast utvalg for plansaker gir positive signaler i høringsuttalelsen om utbyggingsplanene for Sølna kraftverk og småkraftverk i Storbekken sør i bygda. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune uttaler seg positivt om to planlagte kraftutbygginger i bygda – Storbekken og Sølna kraftverk.

Fast utvalg for plansaker vedtok i torsdagens møte en felles høringsuttalse i forbindelse med søknader fra Helene Bjørnstad Eide og John Stormoen om tillatelse til å bygge småkraftverket Storbekken kraftverk sør i Alvdal og Østerdal kraftproduksjon AS (ØKAS) sin søknad om tillatelse til å bygge Sølna kraftverk.

Storbekken

For Storbekkens del handler søknaden om å bygge et kraftverk som i et middelår kan produsere 5,9 GWh. Det er snakk om å bygge en fire meter høy betongdam som er 20 meter bred og med et estimert neddemt areal på 200 kvadratmeter. Vannveien blir 1,8 km lang med et fall på 235 meter og skal graves ned. I forbindelse med prosjektet søkes det også om å bygge rundt en kilometer ny vei, i tilknytning til eksisterende vei.

Sølna-utbygging

Når det gjelder Sølna kraftverk så er det snakk om en lenge planlagt og ønsket utvidelse og modernisering. Anlegget ble opprinnelig satt i drift i 1916 og ble opprusteter etter brann i 1948, men det fremstår som nedslitt og lite effektivt.
  ØKAS ønsker derfor en bedre utnyttelse av vannkraftressursene i Sølna og søker derfor om å få bygge et større anlegg i stedet for å ruste opp det eksisterende.
  Søknaden omhandler å få bygge en rundt 13 meter høy og 30 meter lang buedam ved Malmtekta, rundt en kilometer oppstrøms Sølnadammen. Inntaksbassenget vil dekke et areal på rundt 100 dekar, med et oppdemt volum på rundt 750 000 kubikkmeter.
  Med en vannvei på 1,36 kilometer vile ØKAS utnytte et fall på 63,5 meter til en årlig kraftproduksjon på 15,7 GWh i et middelår.

Politisk enighet

I fast utvalg for plansaker var det bred enighet om at dette er to gode prosjekter.
  – Dette er veldig bra og gir oss muligheter til å utnytte en fornybar ressurs, sa Leif Langodden (Sp).
  Han fikk med seg hele utvalget på et omforent forslag som støttet innstillingen, med uttak for en setning med krav om minstevannføring i Storbekken som avbøtende tiltak.
  – Veldig positivt at vi på denne måten kan utnytte de ressursene som finnes i bygda, mente Mari Kveberg (Ap). Hun ble supplert av varaordfører Ola Eggset (V), som også minnet om at det er et uttrykt ønske i kommunens klima- og energiplan å utnytte ressursene som kan ligge i å bygge småkraftverk.
  Live Stokstad (V) og barnas representant Erland Horten påpekte viktigheten av å ta hensyn til et kulturminne som Lovise hytte i forbindelse med Sølna-utbyggingen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse