annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 PLASSEN SKOLE:  Kommunen avsetter 100 millioner kroner til bygging av ny barneskole i Alvdal som erstatning for Plassen og Steigen skoler i 2016 og 2017. Foto: Ivar Thoresen

100 millioner kroner til bygging av ny barneskole i løpet av 2016 og 2017 er den desidert største investeringen som er lagt inn i kommunens økonomiplan for perioden 2014-2017. Torsdag ble planen behandlet i 2017.

Den nest største investeringene er knyttet til den allerede vedtatte utbyggingen av nye TFF-boliger ovafor Solsida. Her er investeringsrammen totalt på 52 millioner kroner i perioden, og dette arbeidet forventes å starte i høst.
  Rådmannens forslag til økonomiplan forteller om en fortsatt stram kommuneøkonomi i åra framover, samtidig som det er funnet forsvarlig rom til betydelige investeringer.

Mindre handlingsrom

– Planen viser at det er mulig for kommunen å gjennomføre investeringene, men på en annen side er dette investeringer som vil redusere kommunens økonomiske ”handlefrihet” økonomisk betydelig over en lengre tidsperiode, skriver rådmann Erling Straalberg i saksutredningen og legger til:
  – Det må også bemerkes at det som følge av disse investeringene forutsettes en betydelig driftsrasjonalisering.

Personalsjef

Formannskapet vedtok forslaget til økonomiplan enstemmig etter en grundig gjennomgang av planen.
  Formannskapet vedtok i tillegg å stille seg positiv til å vurdere en 20% stilling som barne- og ungdomsarbeider, eventuelt sett i sammenheng med stilling som kinokonsulent, aktivitetskoordinater eller i samarbeid med lag og foreninger.
  I forslaget til økonomiplan ligger også et forslag om å utnytte ledighet som følge av pensjonering i administrasjonen til å opprette en 100% stilling som personalsjef. Merkostnaden for dette er anslått til 250.000 kroner og foreslås iverksatt fra 2014.
  – Personalansvaret skal hovedsakelig ligge på enhetslederne, men det jobbes mye andre personalrelaterte saker på rådmannsnivå. Det er mange oppgaver knyttet til personal og ledelse daglig. Dette handler om å komme i forkant i stedet for å måtte drive brannslokking, sa rådmann Straalberg om bakgrunnen for forslaget.
  I saksutredningen var han tydelig på at han ønsker å være forsiktig med å anbefale tiltak som direkte styrker den sentrale administrasjonen, men det var politisk enighet i formannskapet om vilje til å vurdere dette nærmere.
  Alvdal kommune har cirka 270 ansatte fordelt på rundt 200 årsverk.

Barnehage og renseanlegg

Økonomiplanforslaget inneholder også en økning i personellressurs for Øwretun barnehage for 2014, med tanke på en permanent utvidelse av avdelingene Muller og Brenna. Dette med bakgrunn i stor etterspørsel etter barnehageplass for 2013-2014
  Det er i tillegg avsatt 55 millioner kroner til nytt renseanlegg i 2017, men rådmannen orienterte formannskapet om at dagens situasjon tilsier at dette er en investering som trolig kan skyves lenger fram i tid, fordi kapasiteten på nåværende anlegg sannsynligvis kan holde lenger enn antatt.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse