annonse
PolitikkLEDER MØTET: Varaordfører Ola Eggset vil, i ordfører Svein Borkhus sitt fravær, lede morgendagens møte i formannsskapet. Foto: Ivar Thoresen.

Torsdag kl. 9.00 starter både Kontrollutvalget og Formannskapet møter i Dalsegga-bygget. Kameraderi-anklagene mot kommunen er hovedtema i Kontrollutvalget, mens Formannskapet blant annet skal ta stilling til forlengelse på bygdebokprosjekt, kulturskole inn i skolehverdagen, arealsalg ved Aukrustsenteret og økonomisk garanti for Midtsommerdagene 2013.

Vi har tidligere omtalt Revisjon Fjell IKS sin rapport om forvaltningspraksis ved kjøp og salg av eiendom der kommunen er part, ut fra kameraderianklagene mot dem. Denne er hovedsak blant diskusjonene som skal opp i Kontrollutvalgets møte i morgen.

Krevende bygdebokprosess

På agendaen i formannskapets møte er første sak ut en søknad om forlengelse av bygdebokprosessen. Opprinnelig ble det bevilget midler arbeid og utgivelse av to bind av Bygdebok for Alvdal. Nå innstilles det på at det skal gis ut fire bind på rundt 600 sider hver. 

  – Å skrive bygdebok for Alvdal er et stort og omfattende prosjekt, som har vist seg å ta mye lenger tid enn først antatt, innledes det med i saksvurderingen. – Forfatter Alf Eggset har poengtert at det er krevende å gjennomføre et slikt prosjekt, men det er likevel forfatters ansvar å forsøke å holde rammene for prosjektet, heter det videre, mens rådmannen likevel konstaterer at bind 1 ble en fantastisk flott bok.

Ut fra at bind 1 er solgt i kun 730 eksemplarer siden utgivelsen før jul i 2011, foreslår rådmannen å kutte opplaget fra opprinnelig tiltenkte 2500 eksemplarer ned til 1500 for de neste tre bindene. Dette bidrar til en viss besparelse ut fra de opplysninger som er innhentet fra trykkeriet. I forhold til en ny forlengelse foreslås det videre at det gis en tilleggsbevilgning på 400 000 kroner, fram mot sluttføringen av fire bind. I fortsettelsen foreslås det også avholdt kvartalsvise møter mellom forfatter, bygdeboknemnd, og enhetsleder kultur, fram til siste bind er klart for salg til jul i 2014. 

Kulturskolen inn i skolen

Det har i lengre tid pågått en diskusjon rundt forslaget fra administrasjonen om å legge noe av kulturskolens undervisning inn i ordinær skoletid. Siden saken først kom opp til diskusjon har det vært dialog, der blant annet engasjementet fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved både Plassen og Steigen skole, har vært stort.

Bekymringene fra FAU har blant annet gått på at timeundervisningen til ordinære fag vil kunne bli redusert, noe rådmannen også er opptatt av. I sin innstilling foreslås det derfor å innføre ordningen med kulturskoleundervisning som en prøve for kommende skoleår, og deretter skal det foretas en evaluering. For å sikre rammetimetallet, foreslås det å vurdere en forlengelse av skoledagen i innstillingen.

Aukrustsenteret vil kjøpe

Formannskapet skal torsdag også behandle søknad fra Aukrustsenteret om kjøp av areal for sine utbyggingsplaner. Administrasjonen har gjort sine vurderinger ut fra det ferske reglementet vedtatt i februar i år, «Prinsipper for bruk av kommunal eiendom som ledd i næringsutvikling».  Innstillingen til morgendagens møte lyder som følger:

1. Alvdal kommune selger gnr. 11 bnr. 50 bestående av 1369 m2 dyrkamark til Aukrustsenteret AS.

2. Det gjennomføres verditakst av arealet.

3. Kjøper dekker utgifter til verditakst og andre saksomkostninger.

Støtte Midtsommerdager 2013

Fra Alvdal Aktivitet og komitéen for Midtsommerdager 2013 er det sendt søknad om underskuddsgaranti med inntil kr 20.000,-. Med utgangspunkt i Kraftfondets midler foreslås det å innvilge søknaden. Eventuelt behov for dekning av underskuddet skjer først etter at arrangementet har framvist et fullstendig regnskap.

De øvrige sakene i morgendagens møte i Formannskapet omhandler deling for makeskifte mellom gardene Landfastøyen/Slåøyen og Kveberg/Jordet, samt en søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendommen 20/303 ved Frode Skogli.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse