annonse
PolitikkAP-DUO: Janne Lunaas (t.v.) og Mari Kveberg, begge fra Arbeiderpartiet, var i mot å løfte kulturskolen inn i skolehverdagen. Foto: Ole Sylte Heggset.

Engasjementet var til tider stort hos politikerne i torsdagens formannskapsmøte, da kulturskoletilbudet til slutt ble vedtatt prøvd ut innenfor skoledagens rammetimetall. Prøveordningen skal evalueres etter kommende skoleårs forsøksperiode.

Formannskapets heteste sak torsdag var innstillingen på å prøve ut kulturskoletilbud innenfor ordinær skolehverdag Det ble brukt mye tid på innlegg og replikker samt avbrudd med gruppemøter, før forslaget til slutt ble vedtatt.

FAU-utspill lite hørt

Onsdag kveld hadde FAU ved Plassen og Steigen skoler sendt nytt brev til politikerne for å konkretisere at de står på sitt standpunkt om å ikke ønske et slikt tilbud på bekostning av andre fagtimer innenfor rammetimetallet i skolene, og både Arbeiderpartiets Mari Kveberg og Janne Lunaas, samt Inge Rune Wahlstrøm (Frp) stilte spørsmål ved innstillingen i forhold til FAU som part i saken.

  - Jeg spør meg egentlig hvem dette skal gjelde og for den del ikke gjelde? Skal det betales for det som skjer både i og etter skoletid? Finnes det fasiliteter ved begge skolene, og risikerer vi med et slikt vedtak å få nye krav om økte bevilgninger for å tilpasse tilbudet ved begge barneskolene, spurte Mari Kveberg, som senere også sa at det ikke er like ensidig positive erfaringer med ordningene i enkelte nabokommuner, som det saksframstillingen indikerer.

Mona Murud (Sp) framholdt at dette jo var ment å være en frivillig ordning, og dermed noe som blir opp til hver enkelt, men sa hun så mange fordeler. Flere andre skoler gjør dette, og er tilsynelatende fornøyde og da har jeg tillit saksutredningen, sa hun. Live Stokstad (V) mente at kulturskoletimene i skoletida bør kunne prøves, og sa dette burde sees på som en gladsak. - I prinsippet ser jeg liten forskjell i å gå ut av timen for en musikkskoletime, kontra å ha samtaler med kontaktlærer, sa hun.

Heller i SFO-tida

Mari Kveberg (Ap) repliserte så at alle kan jo uansett ikke kunne få tilbudet, og mente FAU's innspill ikke ble tatt på alvor her. FAU er tross alt foreldrenes talerør. Dessuten blir det jo et stort ansvar som vil måtte tilllegges de ulike kontaktlærerne og faglærerne her, da det er de som skal være med og sammen med foreldre godkjenne om eleven skal kunne få rett til tilbudet i skoletiden. Same partis Janne Lunaas framholdt hun helst så at kulturskoletilbud gis i SFO-tid og videre utover. Det viste seg at dette også gjøres i dag, men Lunaas og Kveberg ønsket at dette ble fasiten også i fortsettelsen. 

Frp's Inge Rune Wahlstrøm var i likhet med FAU-innspillet og Ap bekymret over at dette tilbudet på sikt ville kunne gå på bekostning av skolens øvrige undervisning. Varaordøfer Ola Eggset minnet møtelyden på at det er snakk om kun 30 minutter ukentlig for de dette vil gjelde, og stilte et spørsmål ved om vi da også bør se på og stille krav i forhold til at foreldre jo tar elevene ut for å feriere 1-2 uker i syden gjennom skoleåret.

Han dro også inn sitat fra den tidligere kjente RBK-trener Nils Arne Eggen. - Jeg mener han har uttrykt noe i retning av at det hjelper lite å pålegge noen mer av noe de ikke behersker. Da er det bedre med varierte arenaer for læring, også vil de lettere kunne mestre i det som de i utgangspunktet ikke behersker så godt, sa Eggset, og siktet til at et kulturskoletilbud i skolehverdagen kunne ha positiv effekt på den øvrige mestringshverdagen for elevene.

Vedtatt med 4 mot 3

Etter at partiene hadde avholdt sine gruppemøter ble det en liten runde rundt bordet uten at nye momenter kom fram. Wahlstrøm fremmet et forslag på at den foreslåtte utprøvingen kunne gjøres todelt, hvor det kun ble gitt tilbud i skoletiden det første halve skoleåret, for deretter å gi tilbudet i SFO-tiden, og deretter evaluere til sommeren igjen. Hans forslag falt, og det gjorde også det alternative forslaget fra Ap. Mot Ap og Frp's stemmer vedtok dermed innstillingen slik den var framlagt, og denne lyder da som følger:

  1. Kommunestyret vedtar å innlemme kulturskolen inn i skolehverdagen i Alvdal
  2. Dette skjer slik som beskrevet i saksutredningen i saken.
  3. Dette vedtas som en prøveordning, som evalueres etter et år
  4. Når året er gått må det også foretas en vurdering av om en generell utvidelse av skoletiden 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse