annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 AVVIST: Jarle Tronslien med flere klaget Alvdal kommunes godkjenning av reguleringsplan i forbindelse med bygging av ny Steien bru og utbedringer av Riksveg 3 på begge sider av Glåma inn for Fylkesmannen. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret avviste torsdag klagen fra Jarle Tronslien med flere på reguleringsplanen for ny Steibru og Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum, med den begrunnelse at klagerne ikke er parter i saken og ikke oppfattes å ha rettslig klageinteresse.  

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling, men ble ikke gjort uten litt dramatikk:
  Onsdag kveld fikk ordføreren nemlig en fullmakt fra to av grunneierne som berøres av reguleringsplanen – Vidar Steigen og Inger Marie Aakenes. De to ønsker å opplyse at de har vært inneforstått med at Jarle Tronslien, Gudmund Holmen, Terje Vedum, Erik Strypet og Hallvard Ligård har fremmet en klage på reguleringsplanen.
  – Vi trodde jo at det var greit at klagen ble fremmet av Jarle Tronslien m/flere, uten at det var nødvendig å henge seg opp i formelle betingelser, for vi er jo i mot denne planen. Vi bekrefter herved at Jarle Tronslien m/flere på vegne av oss, hadde fullmakt til å klage på vedtatte reguleringsplan, skriver de to i fullmakten, som spesielt nok er datert 19. juni – lenge etter at klagen er sendt inn.

Avvist

– Rent formelt er det mest riktig for kommunestyret å behandle klagesaken basert på saksframstillingen i dokumentene til kommunestyremøtet. Vi kan ikke ta stilling til denne fullmakten nå. Den må komme som en egen sak i neste møte, konkluderte rådmann Erling Straalberg da kommunestyret diskuterte hvordan de skulle forholde seg til saken.
  Varaordfører Ola Eggset (V) fulgte opp:
  – Vi kan ikke begynne å operere med egne frister når det gjelder klager. Her må vi må følge boka og holde fristene. I motsatt fall kan det bli snakk om  forskjellsbehandling. Fullmakta må behandles ved neste korsvei. Den er ikke innkommet rettidig, sa Eggset og fikk støtte fra flere representanter.
  – Det er nettopp i slike saker vi skal passe på å være formelle. Det har betydning både for klagere og kommunestyret, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).

Ville utsette

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) mente rådmannens innstilling om at klagerne ikke var part i saken var feil.
  – Klagen gjelder kulturminner, og kultruminner gjelder alle mennesker, ikke bare de som er direkte berørt, mente Wahlstrøm som i tillegg mente at også den nye fullmakten måtte behandles.
  Han foreslo derfor å utsette saken.
  Utsettelsesforslaget ble nedstemt med 2 mot 15 stemmer. Rådmannens innstilling ble så vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

Rasering

I sin klage til Fylkesmannen mente Jarle Tronslien, Gudmund Holmen, Terje Vedum, Erik Strypet og Hallvard Ligård at framføring av Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum og bygging av ny Steien bru i henhold til reguleringsplanen Alvdal kommune vedtok i april vil utslette en av Steigardene.
  I klagebrevet henviste brevskriverne til at omleggingen av Riksveg 3 i henhold til planen medfører svært store inngrep i deler av Alvdal sentrum, spesielt Steigardene, der det blir inngrep i det de beskriver som både kulturminner og kulturmiljøer.
  – Enda mer alvorlig er at framføring av Rv. 3 vil utslette en av Steigardene , Steien nordre. Steien nordre er den eiendommen i dag har den eldste bebyggelsen, trolig med bygninger tilbake på 1700-tallet, het det i klagen, som altså ble avvist og sendt tilbake til Fylkesmannen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse