annonse
Politikk FIKK ALLE MED SEG OM ULVEN: Da endringer i rovviltforskriften omkring forvaltningsområdet for ynglende ulv var tema fikk Bjørg Randmæls framsatte forslag til høringsuttalelse enstemmig oppslutning fra de 16 andre i kommunestyret. Foto: Ole Sylte Heggset.

- I Hedmark ble det sluppet rundt 121.500 sau på beite i år. I Alvdal var tallet ca 16.500. Utmarksbeiting betyr så mye for både Alvdal og resten av fylket, at rovdyrforvaltningen knyttet til ynglende ulv må skjerpes radikalt, sa Bjørg Randmæl (Sp) da hun gikk på talerstolen og fremmet sitt forslag til høringsuttalelse fra Alvdal kommune. Et samlet kommunestyre stemte ned innstillingen til fordel for Randmæls forslag.

Et omfattende forslag til høringsuttalelse på ei hel side var framsatt fra administrajsonen til saken om å avgi kommunens syn knyttet til forvaltningsområdet for ynglende ulv. Uten at forslaget fikk spesiell kritikk, fremmet Bjørg Randmæl (Sp) et engasjert motforslag til uttalelse som på enkelte punkter strakk seg ytterligere i å kreve innskjerpinger i forvaltningen i beitefylket Hedmark.

Her er Bjørg Randmæls forslag som altså fikk enstemmig oppslutning:

Alvdal kommune mener at Norge ikke har internasjonale forpliktelser til å ta vare på den finsk-russiske ulvestammen som har etablert seg i Norge i de senere årene. Denne stammen er ikke utrydningstruet da den er vidt utbredt både i Finland, Russland, Sverige og Norge.

Alvdal kommune mener ikke at ulv skal gjeninnføres i norsk natur, men ser at inntil Stortinget vedtar dette eller endringer i gjeldende politikk må rovviltforliket være førende for norsk rovviltpolitikk.

Ut fra dette støtter Alvdal kommuneutvalgets konklusjon om at dagens forvaltningsområde for ynglende ulv ikke får en geografisk utvidelse

Alvdal kommune mener for øvrig:
- at grenserevirene snarest mulig må inngå som en del av dagens norske bestandsmål.
- at det ikke er akseptabelt at ulverevir har inntil 49 prosent av reviret sitt utenfor forvaltningsområdet.
- at det må praktiseres fellingstillatelse uten foregående søknad i prooriterte beiteområdene.

I tillegg til de vurderinger som er gjort i utvalgets utredning, vil Alvdal kommune peke på at det i Hedmark er viktig med en styrking av tiltak for å verne beitedyrene mot angrep fra ulv. I den såkalte gule sonen, var det i følge forvaltningsplanen fra 2007 sju prosent (9000) av sauene i Hedmark som beitet. Selv om det dreier seg om et forholdsvis lavt antall i forhold til det totale saueholdet, er dette en svært viktig næring for lokalsamfunnene.

Alvdal kommune registrerer at departementet ikke ønsker synspunkter på de forslag fra utvalget som vurderes å ligge utenfor det mandatet utvalget fikk. Kommunen ser ikke bort fra at det faktum at utvalget valgte å lansere forslagene, kan ha sammenheng med beitenæringas opplevelse av hvordan forvaltningen håndterer rovviltforliket.

Alvdal kommune ber departementet sørge for at forvaltningen følger opp rovviltforliket i Stortinget på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Ett av utvalgets forslag er at grenserevirene snarest mulig må inngå som en del av dagens norske bestandsmål. Dette er et synspunkt Alvdal kommune deler. Av departementets kommentar framgår det at det ikke er forhandlet fram noen avtale med Sverige om fordeling av grenserevirene. Alvdal kommune ber derfor departementet snarest mulig å få sluttført disse forhandlingene.

Utvalget foreslår at det innføres en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe. Midlene fordeles forholdsmessig på de kommuner som har familiegruppas revir på sitt område. Utvalget mener at disse midlene skal benyttes til næringsfond, tjenestetilbud eller annet som kommunestyret bestemmer.

Alvdal kommune mener at enda viktigere er det at den enkelte næringsdrivende får kompensasjon for sitt tap av nåværende og framtidige inntekter ved at utmarka blir gjort utilgjengelig både for beitedyr og for utøvelse av jakt.

Alvdal kommune støtter intensjonene i utvalgets forslag, fordi lokalsamfunnene har krevende utfordringer og svært tunge belastninger ved å ligge innenfor ulvereviret. Dette krever spesialtiltak som statlige myndigheter etter kommunens vurdering må ta hovedansvaret. Alvdal kommune ber derfor departementet ta en snarlig gjennomgang av avbøtende tiltak sammen med noen av de involverte parter for å finne gode framtidige løsninger.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse