annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ØKONOMISK VERKSTED: Ordfører Svein Borkhus ønsket både politikere og enhetsledere velkommen til den årlige budsjettkonferansen torsdag – denne gangen i Nordihaugan. Og ordføreren oppsummerte optimistisk med god tro på et bra budsjett til slutt. Foto: Ivar Thoresen

Rådmann Erling Straalberg varslet utfordringer i vente da han snakket om kommuneøkonomien for politikere og enhetsledere under budsjettkonferansen i Nordihaugan torsdag. Dagen ble både konstruktiv og optimistisk, til tross for at det er en krevende jobb som venter.

Kommunens 2014-budsjett er rett rundt hjørnet og det kan forventes nye tøffe runder både for enheter og politikere for å få sydd det hele sammen til en forsvarlig økonomisk plan for kommunens drift framover.
  Allerede nå varslet rådmannen om 6,25 millioner kroner i økte kostnader og reduserte inntekter hittil i år som må dekkes inn.
  – Økningen i pensjonspremiene og overforbruk innen pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) er de største utfordringene, sa Straalberg  og var tydelig på at dette sett opp mot planlagte investeringer i åra framover betyr at driftsnivået må ytterligere ned.
  – Alle nye tiltak vil forsterke behovet for det. Da er det lett å gå i fella og bruke de økte inntektene fra eiendomsskatt på drift.
  I økonomiplanen for kommende fireårsperiode ligger det inne investeringer på brutto 195 millioner kroner, blant annet i TFF-boliger og skole.

4,2 millioner i eiendomsskatt

Når det gjelder eiendomsskatten sa rådmannen at forslaget politikerne vil få på bordet i slutten av måneden tar utgangspunkt i en sats på tre promille – noe som vil gi kommunen 4,2 millioner kroner i inntekter i 2014, mot 600.000 kroner i år.
  Takstgrunnlaget som er lagt vil være gjeldende i ti år, men politikerne står fritt til å vedta en eiendomsskatt på mellom to og sju promille. Administrasjonens forslag vil altså ligge på tre promille.

Omstillingsprosessen

Erling Straalberg redegjorde for det han så som de største utfordringene knyttet til den kommende budsjettprosessen. Blant annet gjelder det effekten av den omstillingsprosessen kommunen har satt i gang for å spare penger.
  – Vi sliter innen PRO og på Solsida, rett og slett fordi verden ikke er statisk. Brukerne endrer seg, og vi ser at styrkingen av hjemmetjenesten gjør at de som er på institusjon er dårligere, med økt behov for bemanning og oppfølging. Det betyr ikke at den prioriteringen vi har gjort er feil, men vi har valgt å holde igjen på nedbemanning fordi behovene har endret seg, sa Straalberg.
  Han pekte videre på økte pensjonspremier på opp mot fire millioner kroner, økte rente- og avdragsutgifter som følge av store kommende investeringer og dermed økt lånegjeld.
  Økte kostnader knyttet til lønnsoppgjør, økte behov i enhetene som følge av lovendringer og eventuelle endringer i inntektssystemet ut fra signaler fra den nye regjeringen, var andre faktorer som rådmannen mente kan gi budsjettmessige utfordringer.

For dårlig på mål

Alvdal kommune har i dag balansert målstyring, men rådmannen er ikke fornøyd med tilstanden, og mener det er for mye fokus på endringer framfor den helhetlige drifta.
  – Målene er ikke gode nok, dokumentene er ikke gode nok og målingene ikke gode nok etter min mening, sa Erling Straalberg og varslet et nytt budsjettdokument for 2014, med fokus på mål mer enn endringer, med mer tall og mindre tekst og en mer helhetlig beskrivelse.
  – Det er viktig å få tydelige politiske signaler om prioriteringer tidlig i prosessen, i stedet for diskusjoner om noen få tusenlapper i et så godt som ferdig og låst budsjettforslag fra administrasjonen sent i prosessen. Tidlige politiske signaler gir et godt grunnlag for å utarbeide detaljbudsjett, understreket rådmannen videre.
  Budsjettkonferansen ble likevel avsluttet med både optimisme og framtidstro, etter konstruktive innlegg, spennende orientering om den pågående effektiviseringsprosessen (LEAN) i kommunen og gjennom grupparbeid.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse