annonse
PolitikkENIGHET: Formannsskapets møtelyd ga sin enstemmige tilslutning til både budsjettjusteringen for inneværende års budsjett, samt de framlagte forhandlingsprotokollene knyttet til en lønnsøkning på kr 5000,- for henholdsvis rådmann Erling Strålberg (bildet) og organissjonsleder. Foto: Ole Sylte Heggset.

Formannsskapets sakliste torsdag var ikke lang og innviklet for møtelyden å enes om. En budsjettjustering var i tråd med orienteringer gitt tidligere, mens det likeledes var tverrpolitisk enighet omkring lønnsprotokoller for både rådmann Erling Strålberg og organisasjonsleder Per Arne Aaen. Aaen fikk så endret stillingstittel i neste sak, hvor han heretter blir hetende ass. rådmann.

Første sak under torsdagens møte var budsjettjustering for inneværende års kommunebudsjett. Årsprognosene for enhetene viser et samlet merforbruk på kr 2.000.000. Av dette gjelder 1.450.000 enhet pleie, rehabilitering og omsorg (PRO), mens det for avløpssektoren er et avvik mellom utgiftene og gebyrinntektene på ca. 1,0 mill. kr. Dette avviket må dekkes inn ved en budsjettjustering. Til årets lønnsoppgjør var det så avsatt 2,2 mill. kroner i budsjettet, mens oppgjøret ut fra beregningene lander på rundt 750.000 kr. Gjenstående ubrukte midler til lønnsoppgjøret er dermed 1,45 milloner. Pensjonspremien til KLP ser også ut til å gi en besparelse på rundt 800 000 kroner i forhold til budjsett.

Budsjettjustering 

En innledende kort diskusjonsrunde knyttet til i hovedsak budsjettpostene for enhet PRO gjorde ingenting fra eller til i forhold til partienes samstemthet knyttet til saksframstillingen og vedtaksforslaget. I henhold til saksdokumentene ble det dermed enstemmighet om:

Økte utgifter/reduserte inntekter:
* Økt budsj.ramme Helse kr 100.000
* Økt budsj.ramme PRO « 1.400.000
* Økt budsj.ramme Plassen barnehage « 100.000
* Manglende gebyrinntekter innen Avløp « 1.000.000
* Diverse « 250.000
* Reduserte konsesjonsinntekter « 100.000
SUM: kr 2.950.000

Svikten på inntektssiden ble tilsvarende vedtatt å dekke inn slik:
* Besparelse lønnsoppgjøret « 1.450.000
* Redusert pensjonspremie « 800.000
* Redusert budsj.ramme Øwretun « 250.000
* Økt eiendomsskatt « 175.000
* Redusert avsetning disp.fondet « 275.000
SUM: kr 2.950.000

Rådmann og ass. rådmann

Tre saker var ellers knyttet til lønnsjusteringer for henholdsvis rådmann Erling Strålberg og organisasjonsleder Per Arne Aaen, mens det senere ble gjort endring i forhold til stillingstittel. Organisasjonsleder skal etter dagens møte tituleres ass.rådmann, og det vil bli gjort enkelte tilpasninger i stillingsinstruks i tråd med vedtaket.

Nye lønninger for henholdsvis rådmann og ass.rådmann lyder på henholdsvis 720 000 og 640 000 kroner.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse