annonse
PolitikkSVARTE OPPKLARENDE: Saksbehandler Geir Strickert (nærmest) deltok da formannskapet torsdag behandlet retningslinjene for fastsettelsen av eiendomsskatt i Alvdal fra 2014, og svart oppklarende på spørsmål fra politikerne. Foto: Ole Sylte Heggset.

I henhold til vedtaket om å innføre eiendomsskatt i hele Alvdal kommune, ble det i torsdagens formannskapsmøte vedtatt hvilke rammer og retningslinjer som skal legges til grunn.

Saksbehandler Geir Strickert deltok fra sidelinjen og svarte på spørsmål fra flere av kommunepolitikerne knyttet til takseringen, og i tråd med innstillingen gikk formannskapet inn for de forslag som var fremmet, mens endelig vedtak fremmes for neste ukes kommunestyremøte.

Alle eiendommer besiktiget

Kommunestyret fattet i sak 92/12 et prinsippvedtak om utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen med virkning fra og med 2014. I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-3 oppnevnte kommunestyret også en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Alvdal kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn.

I løpet av de siste månedene har samtlige eiendommer i kommunen blitt besiktiget. Med bakgrunn i besiktigelsen av eiendommene, skal det nå beregnes en takst for de enkelte eiendommer. For å kunne gjennomføre denne taksten, må det legges til grunn retningslinjer for takseringen, som skal ta utgangspunkt i følgende forhold: Bygg-grupperinger, sjablongverdier, etasjefaktorer, sonefaktorer, ytre og indre faktorer, alder, fritidsboliger med mer. Det er disse retningslinjene som nå legges fram til behandling for kommunestyret.

Ønske fra sakkyndig nemnd

I saksutredningen hadde rådmannen poengtert at det i utgangspunktet ikke var nødvendig med politisk behandling av denne saken, da det prinsipielt sett hadde vært tilstrekkelig med en en behandling av sakkyndig nemd, den gang nødvendig kompetanse og myndighet tilligger denne nemda.

Sakkyndig nemd hadde imidlertid selv ønske om at saken skulle fremmes politisk, og selv om det under diskusjonene i saken ikke framkom noe som satte innstillingen fra nemnda i tvil, var det flere som fikk besvart sine spørsmål.

Saksutredningen og vedlegg knyttet til denne finnes her, mens administrasjonen og saksbehandler Geir Strickert fikk noen små spørsmål å besvare.

Ulike satser og setrer

Fra Venstre kom det spørsmål der varaordfører Ola Eggset lurte på om boligeiendommer og fritidsboliger vil få de samme satsene som for verker og bruk. – Det er tradisjonelt benyttet høyere satser for verker og bruk, og ofte ligger disse på opp mot maksnivået på 7 promille av taksert verdi. Boligeiendommer og fritidsboliger ligger normalt på 2-3 promille av takst, svart Strickert.

Leif Langodden (Sp) lurte så på setereiendommene i forhold til beregningene, og Strickert var her tydelig på at bruken av setra og eiendommen vil ha betydning. – Er setra i bruk med en naturlig betydning for inntekten til gårdsbruket, vil den anses for driftsbygning. Dersom setereiendommen ikke brukes til landbruksformål, eller der bruken utøves av annen driver, slik at seterbebyggelsen opplagt er å anse som fritidseiendom, beregnes eiendomsskatt ut som øvrige fritidsboliger, fastslo Strickert.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse