annonse
PolitikkORIENTERTE FORMANNSKAPET: Ordfører Svein Borkhus orienterte rundt flere saker i etterkant av formannskapets formelle møte torsdag. Den pågående arbeidskonflikten som nå skal løses hos Sivilombudsmannen gikk for lukkede dører, men både situasjonen i forhold til ny bru og nytt kryss med kulvert langs rv. 3 ved Alvdal Skurlag, samt mulig asylmottak og skoleutredningen var blant sakene. Foto: Ole Sylte Heggset.

Ordfører Svein Borkhus hadde flere orienteringssaker å by på etter at den formelle delen av torsdagens formannskapsmøte var over. Blant annet kom det fram at midler til ny bru over Glomma langs rv. 3 ikke ser ut til å være inne i det nylig framlagte statsbudsjettet, slik man har trodd. Asyltmottak er så kommet opp som en mulighet ved Tronsvangen seterhotell, mens den pågående skoleutredningen også ble berørt.

Blant orienteringssakene som ble diskutert var det liten tvil om at nyheten fra ordføreren om at det framlagte statsbudsjettet ikke har hensyntatt to ulike veiutbygginger i Hedmark, inkludert ny bru og tilstøtende veiutbedringer ved Glomma langs rv. 3, ble møtt med frustrasjon og forundring av de andre lokalpolitikerne. - Det vanlige møtet mellom Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen som normalt avholdes før nytt forslag til statsbudsjett legges fram, er ikke blitt avholdt i år, og i den sammenheng har to veiprosjekter i Hedmark falt ut viser det seg. 

Likte brunyhet svært dårlig

Varaordfører Ola Eggset var blant de som ikke fikk helt til å tro på at valgkampen kan ha spolert et så avgjørende møte, som i neste omgang kan få konsekvenser for framdriften rundt det mye omtalte bruprosjektet. - Jeg er klar over at jeg i sammenhengen blir litt inhabil nå, men i og med at vi har dette kun som en orienteringssak, spør jeg også om dette får konsekvenser for det andre prosjektet langs rv. 3 i Alvdal som var tenkt sett i sammenheng med brubyggingen, nemlig kryssutbedringen og ny kulvert ved Alvdal Skurlag? Jeg liker i så fall begge deler svært dårlig, sa Eggset.

Ordfører Borkhus kunne ikke svare på spørsmålet fra Borkhus, men mente at Statens Vegvesen fortsatt står fast på sitt mål om å både foreta bygging av ny bru med tilhørende utbedringer, samt at skurlagskrysset har prioritet. Noen endelig strategi for hvordan kommunen skulle angripe situasjonen ble ikke lagt, men fra nær sagt alle politikerne ble det uttrykt bekymring for at dette prosjektet står i fare for å bli utsatt. - Jeg lover å følge opp saken også med de kanaler jeg fortsatt sitter på inne på Stortinget, sa Olov Grøtting som gjorde comeback i lokalpolitikken torsdag. - Jeg får ikke helt til å tro på dette, og vi må i alle fall følge opp for å gjøre vårt for at dette prosjektet ikke mister fart, sa hun.

Skepsis til asylmottak

Tirsdag ble det kjent gjennom Østlendingen at Norsk Folkehjelp planlegger for mulig asylmottak i Alvdal, med hovedbase ved Tronsvangen seterhotell som er lagt ut for salg. Aktuell kjøper er sunnmøringen Arthur Solevåg, mens Norsk Folkehjelp er tenkt som leietaker og driver av asylmottaket.

I tur og orden poengterte alle de politiske partiene at de er godt fornøyde med det integreringsarbeidet som gjøres i kommunen i dag, og flere var inne på at dette arbeidet kan bli satt i fare med et asylmottak i tillegg. - Min mening er at vi vet for lite enda, men at vi i dag ser at integreringen gjør at flyktningene vi tar i mot finner sin plass i både oppvekstinstitusjonene som barnehage og skole, samt at flere også har fått seg jobb i bygda, sa Venstres Live Stokstad. Både Arne Dagfinn Øynes (KrF) og Olov Grøtting (Sp) fulgte også opp Live på dette. Hun mente det var viktig å mene noe om videre drift ved Tronsvangen fra kommunens side, og vi vet at blant andre ildsjelene bak et mulig fredsuniversitet på Tron er blant interessentene for kjøp av Tronsvangen, sa Grøtting. 

Norsk Folkehjelp er invitert til neste ukes kommunestyremøte for å gi en orientering om planene, og først etter dette vil vi kunne gå ut med hva som skal være kommunens syn på saken, avrundet rådmann Erling Strålberg.

Skolelokalisering - for tidlig!

Ordføreren hadde også et innspill knyttet til skoleutredningen som pågår. Mitt inntrykk er at det gjøres en veldig god jobb, men mange innspill har kommet på at foruten Sørhusjordet og Plassen skole, bør utredningen også vurdere Steimoegga Som alternativ. Vi må ha et godt svar for ikke å vurdere Steimoegga, mente ordføreren. 

Rådmannen var tydelig på at utredningen som er igangsatt har god framdrift. - Det jeg også vet er at det er leid inn bistand fra Sjåtil & Fornæss til å utrede i første omgang Grindegga-alternativet., og en helhet da med området mot Steigen skole, restaurering av samfunnshus og ungdomsskole. Det er også klart at Steigen skole vil koste mer å oppgradere enn å bygge ny, noe som er en grei avklaring å få såvidt tidlig, sa Strålberg, som var redd for å dr opp lokaliseringsdiskusjonen nå. - Det kan ødelegge mer enn godt er, sa han.

- Gjeldende plandokumenter sier ikke noe om denne lokaliseringen, og Steimoegga som lokaliseringsalternativ er ikke regulert til skole. Dermed vil dette alternativet tvinge fram en rullering av kommunedelplanen, og det gjør meg veldig skeptisk at det kun er kort tid siden vi vedtok den gjeldende planen, sa Olov Grøtting. Venstres Ola Eggset var samstemt, og ser ikke noe poeng i å utrede Steimoegga. Dette vil dra sentrumaktiviteten ned, men jeg forstår det slik at det flerbrukshus-tenkingen som nå sikkert bidrar til å løfte dette alternativet opp, sa han, og understreket sin tiltro til at arbeidsgruppa nå må få arbeide i fred. - Men, jeg ser et behov for at gruppa snart gir oss en ny orientering, slik at vi får hørt litt om prosessen, sa han.

Arne Dagfinn Øynes (KrF) var samstemt i forhold til at hans inntrykk er at utredningsarbeidet går godt, men var også enig med ordføreren i at vi må ha et godt begrunna svar for hvorfor ikke Steimoegga, om dette viser seg å være et reellt alternativ, ikke skal utredes. Arbeiderpartiets Mari Kveberg mente at Steimoegga er et høyst aktuelt alternativ. - I mitt hue vil ikke en slik lokalisering verken være negativt i et  folkehelseperspektiv, eller andre faktorer av betydning her. Er det slik at en lokalisering på Steimoegga viser seg å gi fordeler på vesentlige punkter, får vi da heller ta en ny runde på plandokumentene, mente Kveberg. 

- Hold stø kurs

- Mitt råd er at vi ikke blander oss inn i dette før arbeidsgruppa vil ha innspill på lokalisering, og inntil videre er min oppfordring at de holder fortsatt stø kurs, sa Olov Grøtting. De fleste andre samtykket i dette, mens Leif Langodden gjentok oppfordringen om at utredningsgruppa inviteres snarlig til et formannsskapsmøte, for å avgi en oirientering.

Oppsummeringsvis avrundet rådmann Erling Strålberg med at han ikke vil foreta seg noe for å dra Steimoegga inn i prosessen, og lovde å initiere et nytt møte der formannskapet får oppdater status i arbeidsgruppa. 

FM SP VenstreENGASjERT DEBATT: Både uroligheten om at brumidler virker til å ha falt ut av neste års statsbudsjett, samt mulige planer om asylmottak på Tronsvangen og skolelokalisering, bidro til en engasjert debatt under ordførerens orienteringssaker etter at formannskapets saksliste var unnagjort. F.v. Leif Langodden, Olov Grøtting, Live Stokstad og Ola Eggset. Foto: Ole Sylte Heggset.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse