annonse
PolitikkGLEDELIG VEDTAK: – Ordfører, dette er et direkte gromt tiltak å få være med å støtte, og det gleder en som meg, som er det mange vil kalle autofil, sa Ap's Ole Arne Sandli, i forhold til bevilgningen for oppstart av mekkekvelder i regi initiativtakerne John Magne Lunaas og Geir Inge Lillestrøm. Foto: Ole Sylte Heggset.

Ut over tidligere vedtak i formannskapet var det kun to saker som var nye da kommunestyret avholdt sitt møte torsdag kveld. Søknad om tilskudd til oppstart av mekkekvelder for ungdom ble applaudert, og kalt et gromt tiltak. I tillegg ble det valgt komité for å vurdere gjenbruk av eventuelle ledige skolebygninger, sett i lys av den pågående skoleutredningen.

Torsdagskveldens kommunestyre behandlet i det store og hele mange saker som allerede var gjennomdebatterte i forhold til tidligere vedtak fra formannskapet. I tur og orden ble både foreslått plassering for den interkommunale regnskapskontrollen i Fjellregionen, budsjettjustering nr. 2 2013, samt rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt, vedtatt med kun små kommentarer og tillegg fra tidligere.

– Det gleder en autofil

Vi har tidligere omtalt søknaden fra John Magne Lunaas og Geir Inge Lillestrøm som ønsker å starte opp med mekkekvelder, som et tilbud for ungdom over 13 år i Alvdal. – De ønsker å gi et tilbud til de som kanskje ikke driver med idrett eller annen organisert aktivitet, og som på sikt kan forebygge en del av rånekjøringen og den såkalte «børningen» i bygda, het det fritt fra saksframstillingen.

Blant annet skal det bygges bilcrossbiler fra bunnen av, som igjen vil bli brukt som rekruttbiler og muligens i juniorklassen under motorcrosstevner. – Ungdommen vil lære å skru både drivverk, forstilling og bakstilling, samt utføre karosseriarbeid, skrev søkerne blant annet i søknaden, og framholdt at fokus på sikkerhet og bruk av verneutstyr vil ha fokus.

Et samlet kommunestyre applauderte det rådmannen omtalte som et svært positivt tiltak, som kan supplere tilbudet til ungdom i Alvdal. Lengst gikk innkalt vararepresentant Ole Arne Sandli (Ap), som omtalte seg sjøl som autofil. – Ordfører, dette er et direkte gromt tiltak å få være med å støtte, og det gleder en som meg som er det mange vil kalle autofil, sa Sandli.

Endret på finansiering

Rådmannen hadde gjort en endring i forhold til hvor støttebeløpet skulle hentes fra. – Under den siste uken er det nemlig oppdaget at vi i forbindelse med kommunestyrets sak 61/2009 behandlet noe som er omtalt som ubrukte psykiatrimidler, der tilbud innen motorcross er vedtatt å være en prioritert måte å benytte disse fondsmidlene på.

– I tråd dette nær fire år gamle vedtaket om bruken av midlene, foreslås det derfor at midlene hentes fra denne potten, i stedet for det først foreslåtte Kraftfondet, sa Erling Straalberg. – Det er svært hyggelig å høre at vi har en slik pott til disposjon for denne søknaden, og selvsagt skal vi støtte et slikt initiativ, konkluderte Kristian Hansæl (Sp), før et samlet kommunestyre gjorde følgende vedtak:

1. Tiltaket innvilges den omsøkte støtten for 2013 på kr 25 900
2. Pengene belastes fond for ubrukte psykiatrimidler, jf k-styresak 61/09.
3. Det framlegges en kortfattet rapport om deltakelse når første del av prosjektet er gjennomført. Hvis tiltaket vurderes å ha fungert etter hensikten, og har gitt et tilbud til ungdommer i Alvdal i tråd med søknaden, innvilges også de kr 19 000 det er søkt om for 2014.
4. Det oversendes en sluttrapport til Alvdal kommune innen utgangen av 2014

Gjenbruk av skoler - valgte komité

Som siste sak på møtet valgte så kommunestyret enstemmig en arbeidsgruppe på tre politikere, som sammen med støtte fra administrasjonen skal vurdere etterbruken av eventuelt foreslåtte nedlagte skolebygg, jamfør den pågående utredningen omkring skolestrukturen i Alvdal.

Hvilke typer gjenbruk kan være aktuelt for de eksisterende skolene ved bygging av ny felles barneskole, er spørsmålsstillingen der følgende mandat er satt opp slik:

  • Utredningen gjennomføres ved tverrfaglig adm / pol. Arbeidsgruppe med følgende mandat.
  • Hvilke driftskostnader vil to «nedlagte» barneskoler medføre for Alvdal kommune.
  • Hvilke muligheter finnes for etterbruk.

De tre politikerne som ble valgt til gruppen var henholdsvis Vigdis Vestby (Ap) som leder, samt Kristian Hansæl (Sp) og Ola Eggset (V). Valgkomitéen hadde også foreslått varamenn til arbeidsgruppa, men etter kort diskusjon ble vedtaket gjort uten oppnevnte vara.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts