annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 KREVENDE: Enhetsleder Gunveig Eide orienterte om en utfordrende budsjettprosess for PRO, der ramma er redusert og mye er vanskelig å forutsi. Foto: Ivar Thoresen

Det mangler ikke utfordringer i å sy sammen Alvdal kommunes budsjett for 2014, men samtlige enheter viste imponerende entydig og positiv vilje til å løse neste års drift innenfor tildelte rammer da de orienterte formannskapet torsdag. De største utfordringene ligger innen pleie, rehabilitering og omsorg. Og hva skal skje med Alvdal Vei?

God uttelling på skatt- og rammetilskudd i forslaget til Statsbudsjett gjør høstens budsjettprosess i Alvdal kommune litt mindre brutal enn slike prosesser ofte blir. Like fullt mangler det ikke på utfordringer og vanskelige valg for politikerne før det endelige 2014-budsjettet skal vedtas i kommunestyret 12. desember.
  – Utgangspunktet er ikke det verste. Tildelt ramme ser brukbar ut. Noen justeringsbehov er det, men det er ingen av enhetene som sier at dette åpenbart ikke går, oppsummerte rådmann Erling Straalberg i torsdagens formannskapsmøte etter at samtlige enhetsledere hadde orientert om status, muligheter og utfordringer i sitt arbeid med neste års budsjett.
  – I forslaget ligger det i overkant av fem millioner kroner på disposisjonsfondet neste år. Såpass må det være. Å ta av det for å justere drifta vil ikke være bra, spesielt ikke med tanke på de store investeringene vi står foran, ikke minst ny skole, fortsatte rådmannen da han forsiktig, men likevel tydelig, advarte politikerne mot å falle for fristelsen til å finansiere driftstiltak med fondsmidler.

Utfordringer i vente

Rådmannen identifiserte seks områder som er spesielt utfordrende når det gjelder budsjettmessige konsekvenser utover det som ligger inne i det første budsjettforslaget som kommer nå:
  • Kommende oppfølging av en barnevernssak vil koste kommunen anslått mellom 1 og 1,5 millioner kroner.
  • Usikkerhet knyttet til budsjettet til pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).
  • Utfallet av ønsket om å reforhandle husleieavtalen med Hedmark fylkeskommune når det gjelder lokaler til enhet landbruk på Storsteigen, der husleia er svært høy, leieavtalen går helt til 2019 og i utgangspunktet er uoppsigelig med mindre den sies opp av begge parter.
  • Framtidig organisering av Alvdal Vei i sammenheng med innføringen av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014.
  • Få kontroll på kostnadsvekst for støttekontakter og innen psykiatrien.
  • Kostnadsnivået på kommunale avgifter – der det ligger an til en større økning når det gjelder vann og avløp.

PRO-utfordringer

Det handlet vel så mye om retning som om konkrete tall da formannskapet fortsatte budsjettdiskusjonen etter enhetsledernes orienteringer.
  Den politiske enigheten var klar når det gjaldt ønsket om en grundigere redegjørelse for budsjettet til PRO, der omstillingsprosessen ikke har gitt helt de effektene det var mål om og der utfordringene både på Solsida, når det gjelder støttekontakter, TFF og i Hjemmetjenesten gjør budsjettprosessen uforutsigbar og usikker.
  Som et eksempel: Gevinsten ved at folk bor lenger hjemme før de kommer institusjon letter ikke nødvendigvis trykket på institusjonen – fordi behovet for hjelp er større når de da først kommer. Samtidig øker presset på Hjemmetjenesten når folk bor lenger hjemme før de kommer på institusjon. Flere trenger mer hjelp hjemme.
  – Trenden for 2013 er at antallet som får hjelp ikke har økt. Det som har økt er kompleksiteten i oppdragene. Noen kan trenge så mye som fem-sju besøk i døgnet og har behov som overstiger det Hjemmetjeneste kan håndtere, sa enhetsleder Gunveig Eide og presiserte at dette slett ikke bare handler om eldre, men også en del under 67 år, og der rus og psykiatri også kommer inn.
  Til dette var politikerne klare i ønsket om mer kjøtt på beinet i form av informasjon og tall før neste års budsjett vedtas.  

Alvdal Vei

Da debatten svingte inn på Alvdal Vei var ikke enigheten like stor. Diskusjonen handler om hvorvidt innføringen av eiendomsskatt i hele kommunen skal føre til en annen finansiering av Alvdal Vei – ved at en del av eiendomsskatten går til Alvdal Vei som erstatning for dagens brukerbetaling til veiselskapet. Beløpet som har vært mest nevnt her er rundt en million kroner.
  Mens varaordfører Ola Eggset (V) var klar som glass på at Alvdal Vei bør bestå og finansieres som i dag gjennom hovedsakelig brukerbetaling, var Senterpartiets Olov Grøtting og Leif Langodden mer opptatt av å se etter løsninger der deler av eiendomsskatten føres tilbake til Alvdal Vei og at brukerbetalingen sånn sett skjer gjennom å øremerke en del av eiendomsskatten.
  Det vil i så fall bety at en av de fem fonds-millionene rådmann Straalberg kalte avgjørende for blant annet realisering av investeringen i ny skole forsvinner. Med mindre sjølsagt eiendomsskatten settes noen promille høyere enn det som ligger i budsjettforslaget eller det reduseres på drift med tilsvarende beløp – begge deler kom opp som alternativer under debatten.
  Alt dette var signaler rådmannen fikk med seg i det videre budsjettarbeidet. Det samme var ønsket om å se på mulighetene for en kommunal næringsmedarbeider og på behovet for midler til kompetanseheving blant ansatte i kommunen, der behovet for øyeblikket synes å være størst når det gjelder nok faglært personell i barnehagene.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts